Písemnosti a úřední jazyk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se na Úřadě pro civilní letectví jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud příslušný odpovědný zaměstnanec ÚCL (úřední osoba) nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.

Úřad pro civilní letectví v souladu s § 16 odst. 2 správního řádu prohlašuje, že pro účely správních řízení o ověření spolehlivosti ve smyslu § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a v rámci projednávání stížností cestujících v letecké dopravě podle nařízení EP a Rady (ES) 261/2004 nevyžaduje předložení úředně ověřeného překladu do jazyka českého pro písemnosti vyhotovené v jazyce anglickém. Obdobně pro účely řízení ve věci změny, zápisu nebo výmazu údajů zapisovaných v Leteckém rejstříku Úřad v souladu s ust. § 16 odst. 2 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení jsou oprávněni předkládat písemnosti vyhotovené v anglickém jazyce bez předložení úředně ověřeného překladu. V této souvislosti si však v závislosti na obsahu a rozsahu předkládané písemnosti oddělení Leteckého rejstříku vyhrazuje možnost vyžádat si, dle potřeby a v individuálních případech, úředně ověřený překlad písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní