Jednací jazyk

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se na Úřadě pro civilní letectví jedná a písemnosti se vyhotovují v českém jazyce. Účastníci řízení mohou jednat a písemnosti mohou být předkládány i v jazyce slovenském. Písemnosti vyhotovené v cizím jazyce musí účastník řízení předložit v originálním znění a současně v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, pokud příslušný odpovědný zaměstnanec ÚCL (úřední osoba) nesdělí účastníkovi řízení, že takový překlad nevyžaduje.

Úřad pro civilní letectví v souladu s ust. § 16 odst. 2 správního řádu prohlašuje, že pro účely správního řízení o žádosti o ověření spolehlivosti vedeného ve smyslu ust. § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, přijímá žádosti o ověření spolehlivosti podané na platném formuláři ÚCL i v jazyce anglickém. Veškeré písemnosti vyhotovené v cizím jazyce (tj. jiném než slovenském), které jsou k žádosti přiložené, však podléhají povinnosti úředně ověřeného překladu do českého jazyka.