Oddělení malých letadel

Ing. Pavel Valenta

vedoucí oddělení malých letadel

životopis


Oddělení malých letadel provádí výkon státní správy a státního dozoru nad zachováním letové způsobilosti malých letadel a na nich instalovaných motorů, vrtulí letadlových částí a zařízení, a to v následujících činnostech:

 • posuzuje, zda bylo prokázáno splnění požadavků způsobilosti dle civilních leteckých předpisů platných v ČR (ES);
 • zúčastňuje se činností souvisejících s ověřováním typové způsobilosti ve vazbě na požadavky provozních postupů a předpisů;
 • ověřuje způsobilost letadel vyrobených v zahraničí s určením pro ČR, zda odpovídají typu schválenému EASA nebo ÚCL a vydává OLZ nebo OLZ+ARC na základě exportního OLZ vydaného cizím státem, případně jiným dokumentem dle systému EASA a ICAO (FORM 52, ARC vydané jiným členským státem ES) případně na základě jiného postupu;
 • v rámci své působnosti zajišťuje technickou spolupráci s leteckými úřady jiných států, projednává otázky průkazu způsobilosti dovážených letadel a podílí se na vědecko-technické spolupráci se zahraničními institucemi;
 • stanovuje případná individuální omezení letadlům, motorům, vrtulím, letadlovým částem a zařízením nezařazených do kompetence EASA, které krátkodobě nebo i dlouhodobě plně nesplňují podmínky letové způsobilosti;
 • posuzuje a schvaluje platnost letových příruček u letadel dovážených do ČR, případně vyráběných v ČR ve spolupráci s OCI;
 • schvaluje obsah a formu provozních technických dokladů a jejich změny;
 • schvaluje návrhy průvodní technické dokumentace a jejich změny;
 • dohlíží na řádné vedení průvodní technické dokumentace a kontroluje úplnost a správnost provozních technických dokladů malých letadel u provozovatelů;
 • spolupracuje s LR ČR při vydávání OLZ, ARC při prodlužování, vydávání, odnímání a při omezování jejich platnosti, předává LR ČR podklady k evidenci letadel, k jejich platnosti a provozní způsobilosti;
 • provádí dozor nad údržbou, opravami a provozem malých letadel, zda probíhají podle schválené dokumentace a příslušného oprávnění, vydaného nebo uznaného ÚCL;
 • schvaluje provozní lhůty malých letadel a letadlových celků, včetně jejich změn, které nejsou v kompetenci EASA;
 • schvaluje programy údržby (příp. příručky pro údržbu);
 •  na základě žádosti SL a SP posuzuje seznamy minimálního vybavení, případně jejich změny;
 • posuzuje návrhy oprav malých letadel ve své působnosti v rámci systému EASA včetně případného zpracování „technical visa“ pro schválení opravy EASA;
 • schvaluje návrhy oprav malých letadel, která nejsou v kompetenci EASA;
 • požaduje od výrobců malých letadel a provozovatelů předkládání údajů a dat potřebných pro výkon SD;
 • schvaluje návrhy bulletinů pro malá letadla, která nejsou v kompetenci EASA;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které jsou v kompetenci EASA, zpracovává podklady pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti a návrh „technical visa“ jako podklad pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, které nejsou v kompetenci EASA posuzuje návrh na vydání příkazu k zachování letové způsobilosti;
 • kontroluje plnění příkazů k zachování letové způsobilosti /AD’s/ na malých letadlech, zapsaných v LR ČR;
 • zpracovává výjimku na základě „technical visa“ ve smyslu nařízení (EU) 2018/1139;
 • předkládá návrhy závazných opatření k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu, a to i z hlediska typové způsobilosti těchto letadel nepřevedených do kompetence EASA;
 • na základě žádosti UDR spolupracuje v oblasti oprávnění k údržbě;
 • spolupracuje při schvalování způsobilosti zahraničních organizací a servisů pro údržbu letadel, motorů, vrtulí letadlových částí a zařízení nepřevedených do kompetence EASA;
 • rozhoduje o způsobilosti malých letadel k dalšímu provozu po poškození, po nouzovém přistání nebo technické závadě neopravitelné podle předem schválených postupů, ve spolupráci s držiteli TO a stanovuje podmínky jejich provozu;
 • zadržuje OLZ, ARC nebo omezuje jeho platnost, v případech, kdy by jeho ponechání bylo na újmu bezpečnosti nebo jiného veřejného zájmu a bezodkladně o tom vyrozumívá ředitele odboru;
 • posuzuje rozbory spolehlivosti malých letadel a jejich soustav a na základě vyhodnocení výsledků vydává opatření;
 • zpracovává, nebo se vyjadřuje k návrhům předpisů, směrnic a postupů a navrhuje nebo se vyjadřuje k navrhovaným změnám, včetně předpisů EU, ICAO;
 • ověřuje letovou způsobilost malých letadel v provozu za účelem prodloužení nebo obnovení platnosti OLZ, vydání ARC. V rámci ověření letové způsobilosti se pracovníci referátu malých letadel účastní i zkušebních letů ve funkci pilota, nebo technického pracovníka – specialisty;
 • provádí dozor nad zachováním letové způsobilosti individuálně vyráběných letadel v provozu;
 • rozhoduje o obnovení způsobilosti k dalšímu provozu u malých letadel, u nichž zanikla platnost OLZ v důsledku poškození letadla, případně dalších důsledků;
 • vydává zvláštní OLZ s kategorizací povolení k letu případně povolení k letu dle nařízení EU pro letadla, u nichž došlo k poškození nebo jiným změnám, mající za následek nesplnění podmínek, za nichž bylo OLZ vydáno;
 • ověřuje správnost a dodržování podmínek pro vydávání potvrzení o údržbě odpovědnými zaměstnanci provozovatele;
 • předkládá řediteli odboru návrhy závazných opatření vůči provozovatelům malých letadel k odstranění závad, které ohrožují bezpečnost leteckého provozu;
 • posuzuje žádosti organizací o vydání osvědčení leteckého dopravce a povolení pro vlastní potřebu nebo letecké práce v rámci své působnosti;
 • provádí veškeré činnosti spojené s vydáváním ARC, jeho vydání na základě KLZ ÚCL nebo doporučení;
 • účastní se mezinárodních jednání a činností EASA;
 • spolupracuje při realizaci bezpečnostních opatření vzniklých z vyšetřování leteckých nehod a incidentů v leteckém provozu malých letadel;
 • zajišťování průvodní technické dokumentace malých letadel včetně změnové služby;
 • na základě žádosti UDR provádí ve spolupráci s ním činnosti pro schválení CAMO a jejich průběžný dozor;
 • uznává zvláštní osvědčení letové způsobilosti a povolení k letu vydaná zahraničními leteckými úřady pro lety nad územím ČR;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost