Ředitel odboru certifikace a inženýringu

Ing. Marek Lapiš, Ph.D.

ředitel odboru certifikace a inženýringu

životopis

Tel.: 225 422 762
E-mail: podatelna@caa.czlapis@caa.cz


Ředitel odboru má mimo všeobecných práv a povinností tyto specifická práva a povinnosti:

 • podepisuje písemnosti v souladu s Podpisovým řádem ÚCL;
 • řídí, koordinuje zpracování a doporučuje ke schválení řediteli sekce technické návrhy předpisů, směrnic, postupů, poradních oběžníků a příruček inspektorů, včetně jejich změn, pro činnosti v oblastech působnosti odboru;
 • zajišťuje školení zaměstnanců OCI v rozsahu daném Výcvikovým řádem ST;
 • jako PCA koordinátor určuje a řídí PCA aktivity certifikace letadel, motorů a vrtulí;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření certifikačních týmů předkládá doporučení řediteli sekce na podpis „technical visa“ jako podklad pro vydání EASA typového a doplňkového typového osvědčení letadel, motorů a vrtulí včetně jejich změn;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření certifikačních týmů předkládá doporučení řediteli sekce na podpis typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení včetně jejich změn pro letadla, motory a vrtule uvedená v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I, bod (e) a (f), za předpokladu, že nejsou ověřována podle postupů stanovených pro SLZ;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu pro vyšetřování žadatelů o oprávnění předkládá řediteli sekce na podpis oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky, oprávnění organizace k projektování a „technical visa“ jako podklad pro vydání EASA oprávnění organizace k projektování;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření týmu pro vyšetřování žadatelů o oprávnění předkládá řediteli sekce na podpis oprávnění/schvalovací dopis organizace k výrobě;
 • předkládá řediteli sekce na podpis návrh závazného opatření (pokud není v kompetenci EASA) ukládaného výrobcům civilní letecké techniky, týkající se způsobilosti letadel;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který není v kompetenci EASA, předkládá návrh řediteli sekce na zahájení řízení za účelem vydání Příkazu k zachování letové způsobilosti;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností na výrobku letadlové techniky, který je v kompetenci EASA, předkládá návrh řediteli sekce na zahájení řízení za účelem vydání příkazu k zachování letové způsobilosti nebo návrhu „technical visa“ jako podkladu pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • předkládá návrh řediteli sekce na realizaci bezpečnostních opatření, které vyplynuly ze šetření letecké nehody nebo incidentu, pokud nespadají do kompetence EASA;
 • předkládá řediteli sekce ke schválení roční plán provádění státního dozoru v oblasti opravňování k výrobě, projektování a zkoušení;
 • posuzuje závěry jednotlivých útvarů odboru při ověřování plnění požadavků předpisů letové způsobilosti pro letadla, motory, vrtule, letadlové částí a zařízení;
 • předkládá na základě plnění požadavků příslušné směrnice doporučení řediteli sekce na podpis souhlasu s provedením zkušebního letu;
 • schvaluje jmenování příslušných specialistů do certifikačních týmů pro vyšetřování TC, STC a ZTN, schvalování letových podmínek a vydávání povolení k letu (PtF), týmů pro vyšetření způsobilosti letadel nepřevedených do kompetence EASA, tj. letadel uvedených v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I;
 • předkládá k podpisu návrh řediteli sekce na pověření vhodně kvalifikovaných osob, aby prováděly výkon odborného dozoru nebo jiné specifikované činnosti;
 • zúčastňuje se dle vlastního uvážení provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru;
 • v rozsahu působnosti odboru předkládá k podpisu řediteli ST příkazy a pokyny ředitele sekce a jejich změny;
 • z pověření ředitele sekce se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • zajišťuje provádění činností spojených s vedením agendy kontraktu mezi ÚCL a EASA, včetně zajištění akreditačních auditů EASA za ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost