Oddělení konstrukce

Ing. Vladimír Marvan

vedoucí oddělení konstrukce

životopis


Oddělení konstrukce vykonává státní správu a státní dozor nad způsobilostí draků, jejich vybavení kromě pohonných jednotek a jejich letovými vlastnostmi a výkony letadel všech kategorií jak v ČR vyráběných, tak i dovážených, a to v následujících činnostech:

 • posuzuje použití a správné uplatnění civilních leteckých předpisů;
 • posuzuje, připomínkuje a následně schvaluje závazné technické specifikace (technické podmínky), jednotlivých výrobků nebo soustav;
 • spolupracuje v technické oblasti s leteckými úřady jiných států, účastní se schvalovacích procesů při uznávání způsobilosti letadel vyráběných v ČR u leteckých úřadů cizích států;
 • zpracovává nebo se vyjadřuje k návrhům předpisů s celostátní působností, směrnic, normativních dokumentů, postupů a příruček ÚCL, a navrhuje nebo se vyjadřuje k návrhům jejich změn;
 • ve své působnosti provádí výklad leteckých předpisů, směrnic a norem;
 • podílí se na zavádění leteckých předpisů EASA;
 • poskytuje na požádání asistenci útvarům odpovědných za vydávání oprávnění k výrobě, údržbě, projektování a zkoušení;
 • spolupracuje na žádost OZL při ověřování způsobilosti letadel v provozu a při kontrole provozovatelů;
 • posuzuje žádosti a připravuje vydání souhlasu ke zkušebnímu letu;
 • provádí činnosti přímo spojené se schvalováním zaměstnanců ST na zkušebních letech;
 • připravuje a vede školení pilotů provozovatelů a výrobců se zkušební kvalifikací;
 •  posuzuje způsobilost letadel pro provoz ve vyjmenovaných navigačních oblastech (NAT, MNPS);
 • posuzuje způsobilost letadel pro speciální druhy provozu (CAT II. a III., RVSM, RNAV apod.);
 • poskytuje na požádání asistenci útvarům odpovědných za vydávání oprávnění k výrobě, údržbě, projektování a zkoušení;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.

V rámci činnosti certifikačního týmu při typové certifikaci, STC, schvalování změn typového návrhu, schvalování letových podmínek a vydávání PtF:

 • posuzuje splnění požadavků způsobilosti, adekvátnost metodik a provedení zkoušek, úroveň zkušebního zařízení a oprávněnost zkušeben;
 • na základě průkazu typové způsobilosti zpracovává podklady pro vydání typového osvědčení, doplňkového typového osvědčení a schvalování změn typového návrhu a stanoví případná omezení;
 • na základě předložených průkazů osvědčuje vybavení letadel;
 • posuzuje pevnostní výpočty, analýzy, programy, metodiky a zkoušky draků a silových mechanických systémů letadel; posuzuje průkazy odolnosti proti účinkům vysokých energií elektromagnetického pole (HIRF) a bleskům;
 • posuzuje průkazy elektromagnetické slučitelnosti (EMC);
 • posuzuje průkazy způsobilosti počítačů a jejich programového vybavení;
 • posuzuje programy údržby a oprav;
 • posuzuje rozbory spolehlivosti výrobků i soustav;
 • posuzuje způsobilost dovážených výrobků a vyjadřuje se k uznání platnosti typového schválení výrobku nebo soustavy na základě dokladu vydaného cizím leteckým úřadem;
 • schvaluje letové výkony a vlastnosti letadel a jejich hlukovou způsobilost při typové certifikaci, doplňkové typové certifikaci a uznávání typu;
 • dozoruje provádění letových zkoušek u výrobců letadel;
 • kontroluje ověřování shody:
  • letadel před zahájením a během laboratorních, pozemních a letových zkoušek;
  • zkušebního a měřícího zařízení před a během zkoušek;
 • schvaluje metodiky letových zkoušek;
 • schvaluje harmonogramy letových zkoušek;
 • schvaluje výsledky letových zkoušek;
 • posuzuje pilotní hodnocení letadel při letových zkouškách;
 • účastní se na palubě při certifikačních letech u výrobců;
 • provádí vlastní letová ověření při letových zkouškách;
 • podílí se na schvalování letových příruček, resp. příslušných kapitol;
 • účastní se procesu při schvalování ostatní průvodní technické dokumentace letadla;
 • posuzuje a schvaluje návrhy změn výrobní a průvodní technické dokumentace typově schválených výrobků.

V rámci post certifikačních aktivit:

 • posuzuje návrhy bulletinů a schvaluje jejich klasifikaci;
 • posuzuje návrhy příkazů k zachování letové způsobilosti;
 • navrhuje vydání PZZ.

V rámci procesu posouzení způsobilosti prototypů, letadel nepřevedených do kompetence EASA, tj. letadel uvedených v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I:

 • posuzuje splnění požadavků způsobilosti, adekvátnost metodik a provedení zkoušek, úroveň zkušebního zařízení a oprávněnost zkušeben;
 • na základě průkazu způsobilosti zpracovává podklady pro vydání zvláštního osvědčení a stanoví případná omezení;
 • na základě předložených průkazů osvědčuje vybavení letadel;
 • posuzuje pevnostní analýzy a zkoušky draků a mech. systémů letadel;
 • posuzuje průkazy odolnosti proti účinkům vysokých energií elektromagnetického pole (HIRF) a bleskům;
 • posuzuje průkazy elektromagnetické slučitelnosti (EMC);
 • posuzuje průkazy způsobilosti počítačů a jejich programového vybavení;
 • posuzuje programy údržby a oprav;
 • posuzuje rozbory spolehlivosti výrobků i soustav;
 • posuzuje a podílí se na schválení průvodní technické dokumentace a jejích změn;
 • dozoruje provádění letových zkoušek u výrobců letadel;
 • schvaluje metodiky letových zkoušek;
 • schvaluje harmonogramy letových zkoušek;
 • schvaluje výsledky letových zkoušek;
 • posuzuje pilotní hodnocení letadel při letových zkouškách;
 • účastní se na palubě při ověřovacích letech;
 • provádí vlastní letová ověření při letových zkouškách.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost