Oddělení certifikace výrobků

Ing. Pavel Síba

vedoucí oddělení certifikace výrobků

životopis


Oddělení vykonává státní správu a státní dozor nad ověřováním typové a pokračující způsobilosti letadel, motorů a vrtulí, a to v následujících činnostech:

 • řídí projekty schvalování typové způsobilosti (certifikace) letadel, motorů a vrtulí domácí konstrukce prostřednictvím řízení a koordinace certifikačních týmů specialistů ÚCL;
 • řídí projekty schvalování změn typových návrhů letadel, motorů a vrtulí prostřednictvím řízení a koordinace certifikačních týmů specialistů ÚCL;
 • řídí projekty schvalování letových podmínek a vydává povolení k letu pro vývojové a certifikační účely vyjma schvalování oprav;
 • na základě zjištění nebezpečných nebo nežádoucích vlastností letadel, motorů a vrtulí domácí konstrukce, zpracovává podklady pro vydání telegrafického příkazu k zachování letové způsobilosti a návrh „technical visa“ jako podklad pro vydání příkazu k zachování letové způsobilosti EASA;
 • řídí projekty schvalování typového osvědčování a doplňkového typového osvědčování včetně jejich změn pro letadla (včetně jejich motorů a vrtulí), uvedená v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I, bod (e) a (f), za předpokladu, že nejsou ověřována podle postupů stanovených pro SLZ;
 • řídí projekty schvalování změn TO a STC letadel, motorů a vrtulí nepřevedených do kompetence EASA;
 • podílí se za ÚCL na projektech společných certifikací a/nebo validací EASA;
 • řídí projekty kontroly a schvalování letové způsobilosti a vydává ZOLZ letadlům nepřevedeným do kompetence EASA, tj. uvedených v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I;
 • sleduje a zavádí společné principy, požadavky a postupy EASA při certifikacích a validacích letadel, motorů a vrtulí (zejména příloha část 21 nařízení (EU) 748/2012, společné certifikační/validační postupy a poradní materiály EASA/JAA) a zapracovává je do návrhů národních předpisů, postupů a poradních materiálů tak, aby byly v souladu se standardy EASA;
 • pro projekty, kde je toto vyžadováno, stanovuje předpisovou základnu (certifikační bázi);
 • vydává a vede evidenci CRI (zpráv o sporném bodu);
 • vede evidenci certifikačních projektů letadel, motorů a vrtulí, změn typových návrhů letadel, motorů a vrtulí, doplňkových typových osvědčení letadel, motorů a vrtulí a jejich změn;
 • koordinuje přípravu programů ověřování shody a žádosti o ověření shody;
 • vydává, prodlužuje a obnovuje zvláštní osvědčení letové způsobilosti (ZOLZ) kategorie experimentál pro letové zkoušky prototypů;
 • kontroluje dostupnost a stav veškerých dokumentů potřebných k certifikaci letadla, motoru nebo vrtule včetně přehledu plnění;
 • koordinuje zpracování závěrečné zprávy z průběhu certifikace;
 • spolu se závěrečnou zprávou připravuje doporučení řediteli ST vydat prohlášení ÚCL o plnění;
 • na základě posouzení zpráv s výsledky šetření certifikačních týmů připravuje doporučení řediteli sekce na podpis typového osvědčení a doplňkového typového osvědčení včetně jejich změn pro letadla (včetně jejich motorů a vrtulí), uvedená v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I, bod (e) a (f), za předpokladu, že nejsou ověřována podle postupů stanovených pro SLZ;
 • koordinuje posuzování a schvaluje CRI vydávané EASA týmem včetně schvalování předpisové základny (certifikační báze);
 • připravuje dokumentaci ÚCL pro provádění certifikací EASA k předložení standardizačnímu týmu PCA (PCA ST) a aktualizuje ji na základě jeho připomínek;
 • zajišťuje celý proces opravňování k projektování a/nebo zkoušení letadel, motorů, vrtulí a letadlových částí a zařízení, které nejsou převedeny do kompetence EASA, dle národních postupů a oprávnění zkušeben založených na komerční bázi ke zkouškám letadel, motorů, vrtulí, letadlových částí a zařízení, tj. přijetí žádosti, posouzení, konzultační činnost k dosažení přijatelné formy žádosti včetně povinných příloh, audit v organizaci žadatele, stanovení nápravných opatření, vydání oprávnění;
 • v zastoupení EASA provádí činnosti, ke kterým byl touto agenturou pověřen tj. přezkoumání žadatelů o DOA či souhlas s použitím alternativních postupů, zda splňují požadavky použitelných předpisů EU, a připravuje „technical visa“ jako doporučení pro vydání oprávnění;
 • dle plánu provádí průběžný dohled nad držiteli těchto oprávnění;
 • spolupracuje s ostatními odděleními v otázkách určení vztahů na rozhraní mezi projekční organizací a ostatními organizacemi;
 • dle plánu kontroluje plnění povinností držitele oprávnění k projektování dle použitelných předpisů a druhu uděleného oprávnění;
 • dle plánu kontroluje plnění povinností držitelů oprávnění ke zkoušení;
 • řeší s držiteli oprávnění závažné nedostatky až do stupně pozastavení platnosti nebo odebrání oprávnění. Po odstranění nedostatků a vyšetření organizace obnovuje platnost oprávnění;
 • připravuje dokumentaci ÚCL pro opravňování projekčních a zkušebních organizací (DOA Handbook, směrnice ÚCL pro projektování a zkoušení) a aktualizuje je;
 • vede agendu spojenou s fakturací za služby provedené ÚCL pro EASA na základě platného kontraktu;
 • posuzuje použití a správné uplatnění civilních leteckých předpisů;
 • posuzuje, připomínkuje a následně schvaluje závazné technické specifikace (technické podmínky) jednotlivých výrobků a soustav;
 • spolupracuje v technické oblasti s leteckými úřady jiných států, účastní se schvalovacích procesů při uznávání způsobilosti letadel vyráběných v ČR u leteckých úřadů cizích států;
 • zpracovává nebo se vyjadřuje k návrhům předpisů s celostátní působností, směrnic, normativních dokumentů, postupů a příruček ÚCL, a navrhuje nebo se vyjadřuje k návrhům jejich změn;
 • ve své působnosti provádí výklad leteckých předpisů, směrnic a norem;
 • podílí se na zavádění leteckých předpisů EASA;
 • vyhodnocuje metody a výsledky rozborů spolehlivosti motorů, vrtulí, PEJ, palivových a olejových přístrojů a jejich soustav;
 •  poskytuje na požádání asistenci útvarům odpovědných za vydávání oprávnění k výrobě a údržbě;
 • spolupracuje na žádost OZL při ověřování způsobilosti letadel v provozu a při kontrole provozovatelů;
 • posuzuje, schvaluje, kontroluje a ověřuje zástavbu pohonných jednotek, PEJ, palivových a olejových systémů včetně jejich agregátů v letadlech;
 • na základě předložených průkazů osvědčuje vybavení letadel, motorů a vrtulí posuzuje způsobilost dovážených výrobků a vyjadřuje se k uznání platnosti typového schválení výrobku nebo soustavy na základě dokladu vydaného cizím leteckým úřadem nebo dodatečným ověřením způsobu plnění vybraných bodů příslušného předpisu;
 • posuzuje a schvaluje diagnostická a kontrolní zařízení;
 • posuzuje a schvaluje vhodnost provozních hmot pro hnací a pomocné jednotky;
 • posuzuje návrhy bulletinů a schvaluje jejich klasifikaci;
 • posuzuje návrhy příkazů k zachování letové způsobilosti, případně navrhuje přímo vydání PZZ ;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.

V rámci procesu posouzení způsobilosti prototypů, letadel nepřevedených do kompetence EASA, tj. letadel uvedených v nařízení (EU) 2018/1139, Annex I:

 • posuzuje splnění požadavků způsobilosti, adekvátnost metodik a provedení zkoušek, úroveň zkušebního zařízení a oprávněnost zkušeben;
 • na základě průkazu způsobilosti zpracovává podklady pro vydání zvláštního osvědčení a stanoví případná omezení;
 • posuzuje, schvaluje, kontroluje a ověřuje zástavbu pohonných jednotek, PEJ, palivových a olejových systémů včetně jejich agregátů v letadlech;
 • posuzuje a schvaluje diagnostická a kontrolní zařízení;
 • posuzuje a schvaluje vhodnost provozních hmot pro hnací a pomocné jednotky.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost