Sekce správní a bezpečnostní

  • sekce správní a bezpečnostní je útvarem, který zajišťuje chod ÚCL po logistické stránce, ale zároveň se podílí na výkonu státního dozoru
  • do náplně vedle zajištění chodu ÚCL patří realizace celého procesu ověřování spolehlivosti, celý výkon státní správy v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a dále veškeré právní služby úřadu