Ředitel Odboru vnějších vztahů a speciálních činností

Ing. Viktor Nath

životopis

Tel.: 225 421 726
E-mail: podatelna@caa.cznath@caa.cz


V čele odboru vnějších vztahů a speciálních činností (EXT) je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ředitel ÚCL, a který je přímo podřízen řediteli SP. Ředitel EXT řídí činnost odboru, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Ředitel EXT mimo všeobecných práv a povinností plní tyto úkoly:

  • stanovuje termíny úkolů EXT dle výše uvedených kompetencí a odpovídá za jejich plnění;
  • dle rozhodnutí ředitele sekce realizuje opatření z rozborů leteckých nehod a incidentů dotýkajících se úprav leteckých předpisů;
  • řídí a koordinuje činnost vedoucích útvarů v rámci EXT;
  • se souhlasem ředitele sekce organizuje spolupráci EXT s dalšími útvary ÚCL;
  • organizuje spolupráci s určenými zaměstnanci MD na tvorbě a připomínkovém řízení předpisů;
  • ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚCL se dle vlastního uvážení zúčastňuje provádění auditů a inspekcí v rámci státního dozoru.