Oddělení leteckých předpisů

Ing. Hana Škovroňová

vedoucí oddělení leteckých předpisů

životopis


V čele oddělení stojí vedoucí oddělení a zajišťuje, že jsou plněny zejména tyto úkoly:

 • příprava návrhů leteckých předpisů s celostátní působností a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví;
 • analýza a návrh úpravy českých leteckých předpisů tak, aby nebyly v rozporu s právními předpisy EU a dokumenty EASA a aby v maximální možné míře splňovaly standardy a doporučené postupy ICAO;
 • v rámci standardizace zajišťování dosažení jednotného stanoviska ÚCL k dané problematice v oblasti předpisových požadavků, jejich návrhů a změn, včetně koordinace postupu k jeho dosažení. Je-li to použitelné, zasílání stanoviska ÚCL cestou ředitele ÚCL, případně Ř/SP nebo Ř/RUAS příslušným organizacím;
 • činnosti související s odborným připomínkovým řízením;
 • organizační práce a ostatní činnosti spadající do kompetencí ÚCL související s tvorbou, projednáváním a uveřejňováním leteckých předpisů s celostátní působností v oblasti civilního letectví;
 • práce související se stanovováním metodiky pro tvorbu norem vztahujících se na oblast civilního letectví v souladu s národními programy a  programy mezinárodních organizací;
 • práce související s tvorbou podkladů pro výklad ustanovení leteckých předpisů a s objasňováním záměrů, které změny předpisů nebo nové předpisy sledují;
 • činnosti související s organizací práce externích subjektů v oblasti přípravy návrhů leteckých předpisů a souvisejících dokumentů;
 • sledování vývoje příloh k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví, dokumentů vydávaných ICAO, EASA, EUROCONTROL, ECAC atd. a právních dokumentů EU jako vodítek pro tvorbu návrhů národních leteckých předpisů a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví;
 • práce související s tvorbou podkladů pro komplexní koordinaci toku informací a zajišťování působnosti ÚCL;
 • práce související s přípravou a tvorbou opatření v oblasti civilního letectví, která mají být přijata pro provedení nařízení stanovených mezinárodními a evropskými organizacemi;
 • činnosti související s tvorbou podkladů pro jednotné uplatňování předpisů;
 • prověrky účinnosti předpisů z hlediska bezpečnosti leteckého provozu a podle potřeby příprava návrhů příslušných změn předpisů;
 • účast při provádění auditů, inspekcí a kontrol v rámci státního dozoru;
 • činnosti související se zpracováním návrhů a stanovisek k mezinárodním doporučením a standardům a podle určení ředitele ÚCL účast na jejich projednávání v příslušných orgánech a organizacích;
 • zpracování informační báze předpisů a souvisejících dokumentů pro potřeby ÚCL;
 • administrativní práce související s činností RUAS;
 • analýza návrhů regulačních dokumentů EU, EASA, ICAO, EUROCONTROL apod. a dalších dokumentů s vlivem na činnost ÚCL, vyhodnocení budoucích dopadů na činnost ÚCL a dozorovaných subjektů;
 • příprava podkladů pro souhrnná vyjádření ÚCL k dokumentům týkajícím se návrhů regulačních dokumentů EU, EASA, ICAO, EUROCONTROL atd. a dalších dokumentů s vlivem na činnost ÚCL, komunikace s odbornými složkami ÚCL a příprava podkladů pro komunikaci s příslušnými složkami MD;
 • spolupráce na zabezpečení úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích v oblasti leteckých předpisů a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví;
 • v případě potřeby příprava návrhů na změny AIP v těch částech, které se týkají leteckých předpisů a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví v jeho působnosti;
 • ve spolupráci s jednotlivými útvary ÚCL příprava podkladů pro účast ředitele ÚCL, ředitele sekce na jednáních správní rady EASA, výboru EASA a dalších jednáních a koordinace průběhu vyjadřování souvisejících připomínek;
 • aktivní účast v odborných skupinách EU, EASA, ICAO, EUROCONTROL atd. při vývoji mezinárodních leteckých předpisů a souvisejících dokumentů v oblasti regulace civilního letectví;
 • zajišťování přístupu ÚCL do mezinárodní elektronické databáze předpisů, norem a dalších dokumentů;
 • další úkoly dle pokynů ředitele odboru, ředitele sekce a ředitele ÚCL.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost