Ředitel odboru letišť a navigačních služeb

Ing. Josef Kopp

ředitel odboru letišť a navigačních služeb

životopis

Tel.: 225 422 735
E-mail: podatelna@caa.czkopp@caa.cz


V čele odboru letišť a navigačních služeb je ředitel OLNS, který řídí činnost odboru, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti. Ředitel odboru dále:

 • řídí a koordinuje činnost a vzájemnou spolupráci vedoucích útvarů odboru;
 • podepisuje písemnosti v souladu s podpisovým řádem ÚCL a podepisuje dokumenty, které si vyhradil k podpisu a jejichž vyřízení je v rámci působnosti jednotlivých vedoucích útvarů odboru;
 • je odpovědný za vypracování ročního plánu odboru, včetně nákladové rozvahy a programu regulatorních auditů provozní bezpečnosti, inspekcí a kontrol státního dozoru v souladu s národními předpisy a s přímo použitelnými předpisy EU;
 • organizuje bezpečnostní panely s poskytovateli letových navigačních služeb;
 • zúčastňuje se provádění auditů a inspekcí v rámci dohledu a státního dozoru;
 • vyhodnocuje splnění programu regulatorních auditů provozní bezpečnosti, inspekcí a kontrol státního dozoru v oblasti ATM/ANS;
 • plní funkci sektorové kontaktní osoby pro oblast ATM/ANS ve vztahu k EASA.


Ředitel odboru na základě návrhů vedoucích oddělení připravuje a předkládá cestou ředitele sekce řediteli ÚCL ke schválení návrhy

 • na vydání Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb a Pověření poskytovat letové provozní služby, nebo letecké meteorologické služby;
 • na vydání Osvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu;
 • na změnu, pozastavení nebo odebrání vydaného Osvědčení poskytovatele letových navigačních služeb nebo Osvědčení organizace pro výcvik řídících letového provozu, je-li to nutné;
 • na změnu, pozastavení nebo odebrání vydaného Pověření poskytovat letové provozní služby, nebo letecké meteorologické služby, je-li to nutné;
 • podklady pro MD k Oznamovací povinnosti státu z hlediska osvědčování poskytovatelů letových navigačních služeb;
 • na povolování odchylek od společných požadavků, včetně určování jejich povahy a rozsahu.


Ředitel odboru na základě návrhů vedoucích oddělení připravuje a předkládá řediteli sekce ke schválení:

 • příkazy k zajištění provozní bezpečnosti a cestou vedoucích oddělení řídí ověřování jejich plnění;
 • oznámení komisi EU o přijmutí opatření dle článku 7 evropského nařízení o interoperabilitě.


Dále ředitel odboru předkládá řediteli sekce:

 • podklady pro MD k Oznamovací povinnosti státu z hlediska pověřování poskytovatelů letových provozních služeb;
 • podklady pro MD k Oznamovací povinnosti státu z hlediska pověřování poskytovatelů leteckých meteorologických služeb;
 • posouzení lidských zdrojů potřebných pro výkon funkcí dohledu nad provozní bezpečností založené na analýze procesů oddělení (NSA);
 • podklady za odbor do výroční zprávy ÚCL;
 • vypracovaný roční plán odboru, včetně programu regulatorních auditů provozní bezpečnosti, inspekcí a kontrol státního dozoru, plánu výcviku personálu odboru a plánovaných mezinárodních aktivit na kalendářní rok.


Ředitel odboru je oprávněn:

 • v rozsahu pověření vydaném ředitelem ÚCL vystupovat jménem národního dozorového orgánu (NSA) České republiky a zastupovat jej v rámci mezinárodních struktur (např. FAB CE) nebo při jednáních s mezinárodními organizacemi (např. EUROCONTROL, EASA, ICAO) či v rámci mezinárodních koordinačních platforem (NCP, TeB, apod.);
 • koordinovat činnosti odboru v rámci mezinárodní spolupráce s ostatními národními dozorovými orgány (NSA) v rámci Funkčního bloku vzdušného prostoru „Central Europe“ (FAB CE) či s NSA sousedních států;
 • vydávat pověření k vykonání plánovaného i neplánovaného regulatorního auditu provozní bezpečnosti nebo inspekce v oblasti ATM/ANS u poskytovatelů letových navigačních služeb, subjektů poskytujících služby v oblasti uspořádání toku vzdušného provozu (ATFM) či managementu vzdušného prostoru (ASM) nebo dalších funkcí evropské sítě řízení letového provozu (EATMN);
 • vydávat pověření k vykonání plánovaného i neplánovaného regulatorního auditu provozní bezpečnosti nebo inspekce u organizací pro výcvik řídících letového provozu;
 • na návrh vedoucího OLZ schvalovat Rozhodnutí o vydání Oprávnění organizacím dle §17 LZ, a na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli Oprávnění pro činnost dozorovaných organizací schvalovat vydání rozhodnutí k odebrání, pozastavení nebo změně oprávnění, anebo schvalovat uložení dozorované organizaci závazného opatření k odstranění závad;
 • na základě odborného posouzení žádostí o příslušná povolení nebo osvědčení předkládat řediteli sekce návrhy na jejich vydání, obnovu, nebo změnu, resp. v rámci svých kompetencí přímo o jejich vydání, obnově nebo změně rozhodovat;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru předkládat řediteli sekce návrhy na změnu, pozastavení nebo odebrání příslušných osvědčení, povolení a rozhodnutí, resp. v rámci svých kompetencí přímo o změně, pozastavení nebo odebrání příslušných osvědčení, povolení a rozhodnutí rozhodovat;
 • schvalovat příslušná pověření inspektorů ÚCL v rámci kompetencí odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost