Oddělení interoperability

Prozatím neobsazeno


V čele oddělení je vedoucí, který je oprávněn podepisovat dokumenty v souladu s podpisovým řádem. Vedoucí řídí činnost oddělení, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti.
Oddělení provádí výkon státní správy a státního dozoru

 • nad leteckými pozemními zařízeními kategorie 3.3 3.5 a 3.8 dle přílohy č. 1 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.;
 • nad organizacemi žádajícími nebo majícími oprávnění k činnosti v rámci leteckých pozemních zařízení (LPZ);
 • a dále provádí činnosti meteorologického úřadu.


V rámci těchto činností a činností spojených s plněním úkolů NSA zamětnanci oddělení dále:

 • provádí dohled a státní dozor nad poskytovateli letových navigačních služeb, zejména s ohledem na plnění požadavků na bezpečnost a výkonnost v oblasti ATM systémů a LPZ, činnost poskytovatelů leteckých meteorologických služeb a poskytovatelů CNS, a účinnost systémů řízení ochrany před protiprávními činy poskytovatelů letových navigačních, včetně provádění šetření, inspekcí a auditů provozní bezpečnosti, zpracovávání protokolů o zjištěných závadách a schvalování navržených nápravných opatření a následné kontroly efektivity jejich implementace;
 • zajišťují dohled nad plněním požadavků na způsobilost provozních zaměstnanců, kteří provádějí úkoly související s poskytováním meteorologických služeb;
 • zajišťují dohled nad plněním požadavků na provozní bezpečnost pro inženýrské a technické zaměstnance, kteří provádějí úkoly související s provozní bezpečností;
 • provádí dohled nad provozní bezpečností změn funkčních systémů a podle schválených postupů hodnotí argumenty provozní bezpečnosti spojené s novými funkčními systémy nebo změnami stávajících funkčních systémů;
 • posuzují a připomínkují závazné technické specifikace (technické podmínky, Prohlášení ES o shodě nebo vhodnosti k použití) jednotlivých LPZ;
 • spolupracují v technické oblasti LPZ s leteckými úřady jiných států, účastní se podle rozhodnutí ředitele ÚCL schvalovacích procesů při uznávání způsobilosti leteckých pozemních zařízení vyráběných v ČR u leteckých úřadů cizích států;
 • provádí technicko-provozní šetření, posuzují a vyjadřují se k Prohlášení o ověření systémů, včetně souborů technické dokumentace, podle přímo použitelného předpisu EU;
 • provádí technická šetření, posuzují instalace a integrace LPZ do provozních systémů a vydávají osvědčení provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení;
 • posuzují splnění požadavků způsobilosti, rozsah, harmonogram, metodiky a provedení zkoušek, úroveň zkušebního zařízení a oprávněnost zkušeben pro LPZ;
 • zajišťují celý proces opravňování organizací k výrobě, vývoji a projektování, instalacím, opravám, údržbě, zkoušení, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení dle národních postupů;
 • provádí posuzování oprávněnosti a správnosti ochranných pásem pro LPZ dle příslušné předpisové základny před jejich zřízením;
 • provádí výběr, školení, prověřování odborné kvalifikace, evidence a metodické řízení zaměstnanců pověřených odborným dozorem nebo jinou speciální činností u opravňovaných organizací dle předešlého odstavce;
 • zajišťují koordinaci provozu pozemních zařízení na kmitočtech 1030/1090 MHz;
 • udržují databázi změn funkčních systémů, přidělování hodnotitelů, vydaných bezpečnostních podmínek a plnění dalších úkolů s tímto spojených dle schváleného postupu ředitelem sekce;
 • provádí zkoušky a přezkušování způsobilosti řídících odbavovací plochy.


Vedoucí oddělení interoperability dále:

 • schvaluje Osvědčení provozní způsobilosti pro LPZ na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad LPZ a držiteli Osvědčení provozní způsobilosti vydává rozhodnutí o odebrání, pozastavení nebo změně osvědčení;
 • rozhoduje o omezení nebo zastavení provozu jednotlivého LPZ nebo systému ohrožujícího bezpečnost letového provozu a uložení jeho provozovateli závazného opatření k odstranění závad;
 • předkládá řediteli odboru, návrhy na vydání Oprávnění pro provádění činností dle §17 LZ, a to na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli Oprávnění pro činnost dozorovaných organizací předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí k odebrání, pozastavení nebo změně oprávnění, anebo uložení dozorované organizaci závazného opatření k odstranění závad;
 • zpracovává, posuzuje a dle oprávnění schvaluje nebo předkládá řediteli odboru ke schválení návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení, vydání souhlasu či akceptace v dané věci;
 • předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených oprávnění, pokud není řešeno cestou odboru právního;
 • navrhuje a předkládá řediteli odboru podklady k vydání příkazů k zajištění provozní bezpečnosti a řídí ověřování jejich plnění v rámci působnosti oddělení;
 • zpracovává a předkládá řediteli odboru podklady do ročního plánu pro provádění dohledu a státního dozoru;
 • plánuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců oddělení podle schválených postupů a vyhodnocuje její dosaženou úroveň;
 • řídí zpracování a úschovu záznamů činností oddělení;
 • účastní se bezpečnostního panelu s poskytovateli letových navigačních služeb;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost