Oddělení interoperability

Ing. Jan Bouda
vedoucí oddělení interoperability

životopis


V čele oddělení je vedoucí, který je oprávněn podepisovat dokumenty v souladu s Podpisovým řádem ÚCL. Vedoucí řídí činnost oddělení, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Jmenuje písemnou formou svého zástupce po dobu své nepřítomnosti.

Oddělení provádí výkon státní správy a státního dozoru

 • nad leteckými pozemními zařízeními kategorie 3.1 dle přílohy č. 1A k vyhlášce č. 108/1997 Sb.;
 • nad organizacemi žádajícími nebo majícími oprávnění k činnosti v rámci
  leteckých pozemních zařízení (LPZ) kategorie 3.1 dle § 17 zákona o civilním letectví;
 • nad poskytovateli služeb, jakožto provozovateli ATM/ANS zařízení, systémů a složek, včetně dohledu nad posuzováním shody ATM/ANS zařízení dle evropského regulačního rámce.

V rámci těchto činností a činností spojených s plněním úkolů NSA zaměstnanci oddělení interoperability dále:

 • provádí dohled a státní dozor nad poskytovateli služeb, zejména s ohledem na plnění požadavků na bezpečnost a výkonnost v oblasti ATM/ANS zařízení, systémů a složek, činnost poskytovatelů služeb v oblasti technické podpory poskytování ATM/ANS, a účinnost systémů řízení ochrany před protiprávními činy poskytovatelů služeb, kybernetické a informační bezpečnosti provozovaných ATM/ANS zařízení, včetně provádění šetření, inspekcí a auditů, zpracovávání protokolů o zjištěných závadách a schvalování navržených nápravných opatření a následné kontroly efektivity jejich implementace;
 • zajištují dohled nad plněním požadavků na provozní bezpečnost pro pracovníky v oboru zabezpečovacích elektronických zařízení v letovém provozu (ATSEP), kteří provádějí úkoly související s provozní bezpečností;
 • provádějí dohled nad provozní bezpečnost změn funkčních systémů a podle schválených postupů hodnotí argumenty provozní bezpečnosti spojené s novými funkčními systémy nebo změnami stávajících funkčních systémů;
 • posuzují a připomínkují závazné technické specifikace (technické podmínky, Prohlášení ES o shodě nebo vhodnosti k použití) jednotlivých systémů a složek (LPZ);
 • spolupracují v technické oblasti LPZ s leteckými úřady jiných států, účastní se podle rozhodnutí ředitele ÚCL schvalovacích procesů při uznávání způsobilosti ATM/ANS zařízení, systémů a složek vyráběných v ČR u leteckých úřadů cizích států a schvalovacích procesů při uznávání způsobilosti ATM/ANS zařízení, systémů a složek v rámci společných projektů FAB;
 • udržuje přehled o Prohlášení o ověření systémů a Prohlášení o shodě pro zařízení ATM/ANS, včetně souborů technické dokumentace, podle přímo použitelného předpisu EU;
 • zajišťuje podporu pro posuzování shody vybavení ATM/ANS dle požadavků platné legislativy EU;
 • provádí technická šetření, posuzují instalace a integrace zařízení ATM/ANS a LPZ do provozních systémů a vydávají osvědčení provozní způsobilosti leteckých pozemních zařízení pro LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění;
 • posuzují splnění požadavků způsobilosti, rozsah, harmonogram, metodiky a provedení zkoušek, úroveň zkušebního zařízení a oprávněnost zkušeben pro LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění;
 • zajišťují celý proces opravňování organizací k výrobě, vývoji a projektování, instalacím, opravám, údržbě, zkoušení, modifikacím a konstrukčním změnám leteckých pozemních zařízení kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění dle národních postupů;
 • provádí posuzování oprávněnosti a správnosti ochranných pásem pro zařízení ATM/ANS a LPZ dle příslušné předpisové základny před jejich zřízením;
 • provádí výběr, školení, prověřování odborné kvalifikace, evidence a metodické řízení zaměstnanců pověřených odborným dozorem nebo jinou speciální činností u opravňovaných organizací pro LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění;
 • zajišťují koordinaci provozu pozemních ATM/ANS zařízení na kmitočtech 1030/1090 MHz; s cílem zajištění ochrany tohoto kmitočtového spektra
 • udržují databázi změn funkčních systémů, přidělování hodnotitelů, vydaných bezpečnostních podmínek a plnění dalších úkolů s tímto spojených dle schváleného postupu ředitelem sekce;
 • provádí zkoušky a přezkušování způsobilosti řídících odbavovací plochy.

Vedoucí oddělení (V/OI) dále:

 • schvaluje Osvědčení provozní způsobilosti pro LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění, na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění, a držiteli Osvědčení provozní způsobilosti vydává návrhy pro rozhodnutí o odebrání, pozastavení nebo změně osvědčení;
 • navrhuje omezení nebo zastavení provozu jednotlivého LPZ dle předcházejícího odstavce nebo ATM/ANS zařízení (systému nebo složky) ohrožujícího bezpečnost letového provozu a uložení jeho provozovateli závazného opatření k odstranění závad;
 • předkládá řediteli odboru, návrhy na vydání Oprávnění pro provádění činností dle § 17 zákona o civilním letectví na LPZ kategorie 3.1 přílohy 1A Vyhlášky č. 108/1997 Sb., v platném znění, a to na základě odborného posouzení žádostí o jeho vydání, obnovu nebo změnu;
 • na základě odborného posouzení výsledků kontrolní činnosti v rámci státního dozoru nad držiteli Oprávnění pro činnost dozorovaných organizací předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí k odebrání, pozastavení nebo změně oprávnění, anebo uložení dozorované organizaci závazného opatření k odstranění závad;
 • zpracovává, posuzuje a dle oprávnění schvaluje nebo předkládá řediteli odboru ke schválení návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení, vydání souhlasu či akceptace v dané věci;
 • předkládá řediteli odboru návrhy na vydání rozhodnutí ve správním řízení týkající se restriktivních opatření/pokut v rámci udělených oprávnění, pokud není řešeno cestou odboru právního;
 • navrhuje a předkládá řediteli odboru podklady k vydání příkazů k zajištění provozní bezpečnosti a řídí ověřování jejich plnění v rámci působnosti oddělení;
 • zpracovává a předkládá řediteli odboru podklady do ročního plánu odboru, podílí se na zpracování ročního (popř. víceletého) programu dohledu s využitím pravidel „Risk Based Oversight“;
 • vykonává funkci koordinátora provozu na kmitočtech 1030 a 1090 MHz, kdy odpovídá v rozsahu platných právních předpisů a vykonatelných rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu (dále jen „ČTÚ“) a ÚCL za plnění následujících úkolů:
  – vedení databáze všech provozovatelů zařízení, majících individuální oprávnění od ČTÚ vysílat na kmitočtu 1030 MHz, včetně evidence kontaktních osob těchto provozovatelů;
  – vedení evidence trvalých provozů na kmitočtu 1030 MHz v ČR;
  – vedení operativní evidence o hlášených krátkodobých provozech na kmitočtu 1030 MHz v ČR;
  – koordinace provozu a řešení konfliktů (omezení a/nebo dočasné pozastavení provozu na kmitočtu 1030 MHz v případě ohlášeného nestandardního stavu provozu) se všemi zainteresovanými stranami, včetně přijímání okamžitých opatření;
  – koordinace a zajišťování následné analýzy příčin nestandardní stav provozu na kmitočtech 1030 a 1090 MHz a přijímání opatření ve středně a dlouhodobém horizontu v ČR;
  K zajištění splnění úkolů spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami (MD, Ministerstvo obrany, ČTÚ, poskytovatelé služeb, zahraniční vnitrostátní dozorové orgány a další zainteresované subjekty), a k tomu si zvolí vhodnou platformu.
  Odpovídá za vypracování a aktualizaci vhodného postupu k zajištění koordinace.
  Ve věci koordinace provozu na kmitočtech 1030 a 1090 MHz je oprávněn vystupovat jménem ÚCL, pokud ředitel ÚCL nerozhodne jinak.
 • plánuje a řídí odbornou přípravu zaměstnanců oddělení podle schválených postupů a vyhodnocuje její dosaženou úroveň;
 • řídí zpracování a úschovu záznamů činností oddělení;
 • účastní se bezpečnostního panelu s poskytovateli letových navigačních služeb;
 • plní další úkoly uložené ředitelem odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost