Ředitel odboru vnitřní správy

neobsazeno


Ředitel odboru vnitřní správy řídí činnost odboru, jedná jeho jménem a odpovídá za plnění všech jeho úkolů. Mimo všeobecných práv a povinností plní ředitel odboru následující další úkoly:

 • tvorba a komplexní posuzování návrhů právních předpisů s celostátní působností nebo předpisů Evropské unie, analýza právního a skutkového stavu, zhodnocování nezbytnosti změny právního stavu, změny rozsahu právní regulace, souladu s dalšími právními předpisy, mezinárodními smlouvami a s právem Evropské unie;
 • koordinace a řízení činností oddělení právního, mzdového a personálního, ekonomického a pozice administrativního pracovníka, s výjimkou agend přímo podřízených řediteli ÚCL;
 • komplexní koordinace a zadávání veřejných zakázek ve všech oblastech týkajících se působnosti odboru vnitřní správy, zajištění právního poradenství a zohlednění ekonomických dopadů souvisejících s posouzením veřejných zakázek a řízením o nich;
 • dohled nad vypracováním zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů aplikace právních předpisů;
 • přezkoumávání rozhodnutí správního úřadu a zajišťování obnovy správního řízení a nového rozhodování správního úřadu;
 • právní poradenství v oblasti řešení věcně a právně složitých případů jednotlivými odděleními správního úřadu, včetně vlastního řešení jednotlivých případů;
 • komplexní právní posouzení aktů a činnosti jednotlivých sekcí a oddělení správního úřadu;
 • výkon státního dozoru v rozsahu působnosti oddělení právního, účast na auditech a inspekcích v rámci státního dozoru specializovaných sekcí správního úřadu;
 • revize právních dokumentů, smluv, návrhů právních předpisů a jiných správních aktů;
 • podpis písemností v souladu s podpisovým řádem ÚCL;
 • účast na jednání na národní a mezinárodní úrovni z pověření služebního orgánu správního úřadu nebo nadřízeného v rámci sekce;
 • zajištění provozu budovy, včetně autoprovozu a nákupu nových vozidel;
 • koordinace a řízení přípravy rozpočtu a plánování investičních akcí;
 • dohled nad agendou PO a BOZP, zejména jednání s externími dodavateli, řešení nálezů z kontrol, zajištění povinných a specializovaných školení pro všechny zaměstnance ÚCL v oblasti PO a BOZP, ale i dalších, spadajících do působnosti odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost