Oddělení mzdové a personální

Mgr. Božena Konvalinková

vedoucí oddělení mzdového a personálního

životopis


Oddělení mzdové a personální je součástí odboru vnitřní správy. V čele stojí vedoucí oddělení, který je podřízen, mimo agendy přímo vyhrazené řediteli ÚCL, řediteli odboru vnitřní správy. Oddělení mzdové a personální plní zejména úkoly:

 • koordinace a příprava personálních opatření ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zejména organizačních změn, vzniku, změny a skončení služebního nebo pracovního poměru;
 • zajištění personálních záležitostí ÚCL – koordinace a příprava rozhodnutí;
 • koordinace zpracování podkladů pro změnu systemizace úřadu;
 • zpracovávání návrhu systemizace ÚCL, a to včetně komentáře a správy a úprav dat v modulu OSYS ISoSS a poskytování součinnosti hierarchicky stanoveným schvalovatelům na úrovni MD a MV ČR;
 • koordinace, usměrňování a zajišťování služebně-právních a pracovně-právních vztahů zaměstnanců úřadu a jejich odměňování, a to včetně dalších souvisejících povinností úřadu stanovených právními předpisy;
 • sledování čerpání finančních prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci a dodávání podkladů Ř/ÚCL;
 • koordinace vyhlašování výběrových řízení na obsazení volných služebních a pracovních míst, koordinace zajišťování uveřejnění inzerátů, komunikace s jednotlivými uchazeči a příslušnými vedoucími zaměstnanci;
 • zajišťování a tvorba koncepce vzdělávání a výcviku zaměstnanců ÚCL;
 • realizace vstupního vzdělávání nových zaměstnanců ÚCL;
 • zpracovávání podkladů ÚCL do výročních zpráv zpracovávaných ve smyslu zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (zejména oblast vzdělávání, oblast slaďování osobního života s výkonem služby a práce);
 • zpracovávání podkladů a zpráv vyžádaných místně příslušným úřadem práce dle příslušných ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti;
 • koordinace činností a metodické usměrňování v oblasti rovných příležitostí, genderové problematiky, rizikového chování personálu a dalších souvisejících segmentů;
 • zabezpečování agendy vydávání průkazů k pověření výkonu státního dozoru v civilním letectví pro zaměstnance ÚCL;
 • zabezpečování agendy vydávání IDC LKPR a IDC dalších dotčených letišť.

V rámci mzdové agendy zabezpečuje tyto úkoly:

 • tvorba koncepce zajišťování personálních vztahů a odměňování (správní úřad s celostátní působností) ve vazbě na působnost ÚCL a přímo použitelné předpisy EU;
 • komplexní zajišťování mzdové agendy ÚCL (výpočet, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu, výpočet a provádění pojistného na sociální a zdravotní pojištění, zpracování platových výměrů);
 • zajišťování personálních činností včetně přípravy rozhodnutí a další dokumentace ve věcech služebního poměru státních zaměstnanců a pracovně právní dokumentace včetně pracovních smluv a související dokumentace zaměstnanců v pracovním poměru (nástupy, výstupy zaměstnanců, přehledy, plány a čerpání dovolených apod.);
 • realizace správy dat státních zaměstnanců ÚCL v ISoSS, a to vedení rejstříku státních zaměstnanců, v rejstříku zaměstnanců v pracovním poměru a v rejstříku zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech;
 • zajišťování úřednických zkoušek pro státní zaměstnance;
 • provádění kontroly mzdových dokladů;
 • vydávání potvrzení souvisejících se mzdovou a personální agendou zaměstnancům ÚCL;
 • zajišťování a kontrola dodržování služebně právních a pracovně právních předpisů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.;
 • komunikace s příslušnou ČSSZ, zdravotními pojišťovnami a finančním úřadem;
 • zajišťování veškeré agendy související se zdravotním a sociálním pojištěním, zpracování pravidelných přihlášek a odhlášek zaměstnanců úřadu k pojištění;
 • zajišťování agendy DPP a DPČ;
 • zajišťování preventivních, vstupních a výstupních prohlídek zaměstnanců úřadu, jejich evidence, včetně zpracování podkladů pro smluvního partnera ÚLZ – poskytovatele pracovně lékařských služeb.

V rámci správy budovy a vozového parku v přímé součinnosti s administrativním pracovníkem odboru vnitřní správy:

 • zajišťuje správu majetku ÚCL, jeho údržbu a pořizování a zpracovávání podkladů jeho vyřazování nebo převody státním organizacím a jiným organizačním složkám státu;
 • v součinnosti s IT provádí zabezpečení sídla ÚCL (elektronické) a zajišťuje mechanické zabezpečení sídla;
 • kontroluje a koordinuje činnost dodavatele služeb facility managementu v rámci faktického splnění smlouvy v oblasti obsluhy kotelny, úklidových služeb, služeb recepce a provozu a revizí klimatizačních jednotek;
 • zajišťuje provádění revizí, shromažďuje revizní zprávy a sleduje termíny revizí zařízení a vybavení úřadu;
 • provádí běžnou údržbu a opravy zařízení a vybavení ÚCL;
 • v rámci VZMR zajišťuje provádění externích specializovaných oprav a činností vyžadujících odbornou specializaci;
 • spolupracuje s dodavateli provádějícími rekonstrukční práce a jiné opravy na ÚCL;
 • zajišťuje provoz vozového parku ÚCL včetně plánů oprav, údržby a obnovy motorových vozidel; zajišťuje kontrolu knih jízd zpracovaných uživateli vozidel přidělených jednotlivým sekcím ÚCL v systému CARNET v souladu se směrnicí o provozu vozidel ÚCL
 • v systému CARNET provádí úpravy při změnách přidělení vozidel a seznamu řidičů služebních vozidel, spravuje a kontroluje funkčnost řídících jednotek systému CARNET v jednotlivých vozidlech a realizuje jejich případnou výměnu, s provozovatele systému CARNET spolupracuje při řešení nenadálých situací;
 • spolupracuje se smluvním dodavatelem servisních služeb pro služební vozidla, koordinuje servisní a opravárenské práce a přechody na zimní a letní provoz vozidel.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost