Oddělení parašutismu

Mgr. Emil Franěk

vedoucí oddělení parašutismu

životopis


Oddělení zajišťuje výkon státní správy a státní dozor nad sportovními létajícími zařízeními – kategorii sportovní padák.

Oddělení parašutismu úzce spolupracuje při své činnosti zejména s odděleními neobchodního provozu a zvláštního provozu. Plní v rámci státního dozoru nad provozovateli parašutismu, následující úkoly:

 • zpracovává administrativní záležitosti přidělené ředitelem sekce;
 • posuzuje použití a správné uplatnění leteckých předpisů u provozovatelů parašutismu;
 • provádí dozor nad výcvikem pro získání a obnovu průkazu, kategorií a speciálních oprávnění parašutisty a posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování výcvikových středisek, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • zpracovává plány pro provádění státního dozoru provozovatelů parašutismu v souladu se směrnicí pro stálý dozor v oblasti parašutismu;
 • ve spolupráci s ostatními útvary provádí státní dozor nad provozovateli parašutismu, leteckých prací a zvláštního provozu (SPO) dle zpracovaných plánů pro provádění státního dozoru, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • poskytuje odbornou pomoc dalším orgánům státní správy v souvislosti s šetřením leteckých nehod a incidentů parašutistů;
 • provádí odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení vyplývajících z šetření LN a vážných incidentů, které spadají do kompetence oddělení;
 • provádí správní řízení, předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • zadržuje průkazy dozorovaného parašutistického personálu, bezodkladně o tom vyrozumí ředitele sekce;
 • projednává správní delikty fyzických a právnických osob na úseku sportovních létajících zařízení – sportovních padáků;
 • zpracovává připomínky k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností;
 • zajišťuje zpracovávání směrnic, postupů, příruček inspektora a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru dle požadavků ředitele sekce;
 • připravuje podklady pro vydání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením parašutistů a vykonává nad touto činností státní dozor, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • připravuje podklady pro povolení seskoků, které se svou povahou liší od běžné parašutistické činnosti a stanovuje podmínky pro tyto seskoky;
 • zúčastňuje se parašutistického provozu a seskoků za účelem výkonu odborného státního dozoru ve své působnosti;
 • provádí školení a odborné konzultace v rozsahu svých funkčních povinností;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele sekce.