Oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti

MUDr. Oldřich Truska, D.Av.Med.

vedoucí oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti

životopis

__________________________________________________________________________________________

Oddělení zdravotní způsobilosti a praktické dovednosti v rámci své působnosti plní následující úkoly:

 • zpracovává postupy a formuláře pro činnost posudkových lékařů;
 • zpracovává směrnice, postupy a příručky pro provádění státního dozoru v oblasti zdravotní způsobilosti leteckého personálu, AeMC a AME;
 • posuzuje žádosti o vydání nebo změnu osvědčení o schválení AeMC, pověření AME, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění;
 • posuzuje příručky a postupy AeMC a AME a jejich změny;
 • provádí státní dozor držitelů Osvědčení o schválení AeMC a pověření AME, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích a návrhy na jejich odstranění;
 • předkládá řediteli odboru návrhy na změnu, pozastavení nebo odejmutí osvědčení o schválení nebo pověření, je-li to nutné;
 • provádí příslušná řízení dle platné legislativy, předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve věci;
 • rozhoduje o osvědčeních zdravotní způsobilosti a jejich omezeních, když mu tyto případy v souladu s platnou legislativou postoupí AeMC a AME;
 • zadržuje osvědčení zdravotní způsobilosti dozorovaného leteckého personálu, bezodkladně o tom vyrozumí ředitele odboru;
 • řeší odvolání proti rozhodnutím AeMC a AME ve věci zdravotní způsobilosti leteckého personálu;
 • kontroluje a eviduje úhradu poplatků za prováděné úkony;
 • na základě rozhodnutí ředitele odboru a potřeb EASA se zúčastňuje jednání na národní a mezinárodní úrovni;
 • provádí hodnocení odborné způsobilosti pro vydání, prodloužení platnosti nebo obnovu osvědčení examinátorů letounů, vrtulníků kluzáků a balonů a posuzuje jejich činnost formou výkonu státního dozoru nad zkouškami/přezkušováním, které provádějí;
 • zajišťuje standardizaci činnosti examinátorů letounů, vrtulníků kluzáků a balonů; 
 • zveřejňuje seznamy examinátorů letounů, vrtulníků kluzáků a balonů;
 • provádí činnosti inspektora a hodnotícího pilota při posuzování zařízení pro simulaci letu;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost