Oddělení zvláštního provozu

Ing. Aleš Kuba

vedoucí oddělení zvláštního provozu

životopis


Oddělení zvláštního provozu spolupracuje při své činnosti zejména s  oddělením neobchodního provozu. Plní v rámci státního dozoru nad provozovateli leteckých prací a zvláštního provozu (SPO) následující úkoly:

 • zpracovává administrativní záležitosti přidělené ředitelem odboru;
 • posuzuje použití a správné uplatnění leteckých předpisů u provozovatelů leteckých prací a zvláštního provozu (SPO);
 • ve spolupráci s výše uvedenými útvary provádí posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení provozovat letecké práce, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • ve spolupráci s výše uvedenými útvary provádí posuzování prohlášení zvláštního provozu (SPO), zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • zpracovává plány pro provádění státního dozoru provozovatelů leteckých prací a v souladu s postupy pro průběžný dozor držitelů povolení k provozování leteckých prací;
 • zpracovává a aktualizuje systém analýzy nálezů provozovatelů zvláštního provozu (SPO);
 • ve spolupráci s výše uvedenými útvary provádí státní dozor nad provozovateli leteckých prací a zvláštního provozu (SPO) dle zpracovaných ročních plánů, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění. Předkládá řediteli odboru návrhy na odejmutí, pozastavení nebo změnu povolení pro provozování leteckých prací, je-li nutné;
 • provádí odborné posuzování návrhů bezpečnostních doporučení, vyplývajících ze šetření leteckých nehod a vážných incidentů, které spadají do kompetence oddělení;
 • provádí správní řízení, včetně správních deliktů fyzických a právnických osob na úseku leteckých prací a zvláštního provozu (SPO), předkládá řediteli odboru návrhy rozhodnutí ve správním řízení;
 • zadržuje průkazy způsobilosti dozorovaného leteckého personálu, bezodkladně o tom vyrozumí ředitele odboru;
 • zpracovává připomínky k návrhům zákonů, prováděcích předpisů a dalších dokumentů, týkajících se dozorovaných činností;
 • zajišťuje zpracovávání směrnic, postupů, příruček inspektora a dalších dokumentů pro výkon státního dozoru dle požadavků ředitele odboru;
 • připravuje podklady pro povolení letů, které se svou povahou liší od běžné letecké činnosti a stanovuje podmínky pro tyto lety;
 • připravuje podklady pro schválení zvláštní oprávnění (SPA);
 • posuzuje alternativní způsoby průkazu;
 • provádí vyhodnocení opatření pro zachování rovnocenné úrovně bezpečnosti při udělování výjimek v souladu s čl. 14(4) a odchylek v souladu s čl. 14(6) a (7) nařízení (ES) č. 216/2008;
 • připravuje podklady k vymezení místního prostoru pro účely provozu;
 • posuzuje program výcviku personálu v oblasti DG;
 • připravuje podklady pro schválení výjimky z ustanovení technických instrukcí při přepravě DG;
 • provádí odborné posuzování nájmu/pronájmu letadla provozovatele ze třetí země;
 • připravuje podklady pro schválení vysoce rizikového zvláštního obchodního provozu;
 • připravuje podklady pro schválení seznamu minimálního vybavení (MEL/MMEL);
 • provádí státní dozor nad činností letových posádek;
 • provádí státní dozor nad provozním výcvikem pro získání a obnovu oprávnění;
 • ve spolupráci se sekcí technickou provádí zkušební lety za účelem ověření letové způsobilosti civilních letadel;
 • na základě rozhodnutí ředitele sekce nebo ředitele odboru provádí ověřovací lety;
 • zajišťuje výkon státní správy a státní dozor nad sportovními létajícími zařízeními – kategorii sportovní padák.
 • provádí dozor nad výcvikem pro získání a obnovu průkazu, kategorií a speciálních oprávnění parašutisty a posuzování žádostí o vydání, prodloužení nebo změnu povolení k provozování výcvikových středisek, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • poskytuje odbornou pomoc dalším orgánům státní správy v souvislosti s šetřením leteckých nehod a incidentů parašutistů;
 • připravuje podklady pro vydání souhlasu k leteckým veřejným vystoupením parašutistů a vykonává nad touto činností státní dozor, zpracovává protokoly o zjištěných nedostatcích, návrhy na jejich odstranění;
 • připravuje podklady pro povolení seskoků, které se svou povahou liší od běžné parašutistické činnosti a stanovuje podmínky pro tyto seskoky;
 • zúčastňuje se parašutistického provozu a seskoků za účelem výkonu odborného státního dozoru ve své působnosti;
 • provádí školení a odborné konzultace v oblasti parašutismu;
 • plní další úkoly dle rozhodnutí ředitele odboru.
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce správní a bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce správní a bezpečnostní