Změna údajů zapisovaných do leteckého rejstříku – vlastník se nemění, provozovatel ano

Pokud se pro podání nevyužije portál ÚCL, pak se použijí společně formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 + formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22.

V ideálním případě podávají všichni, jichž se zapisované změny týkají (různé kombinace původní vlastník, nový vlastník, původní provozovatel, nový provozovatel).

Rozhodující je vyznačení požadované změny v rámci on-line podání nebo ve formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22.

 • Pokud se vlastník nemění, v části „POŽADOVANÉ ZMĚNY“ formuláře č. CAA-F-ZLP-019-0-22 se zaškrtne pouze změna provozovatele
 • Žádost podává v tomto případě vlastník, který se z pozice žadatele označí jako „vlastník“
 • Dalším účastníkem řízení je původní provozovatel, který se z pozice žadatele označí jako „původní“ „provozovatel“
 • Dalším účastníkem řízení je nový provozovatel, který se z pozice žadatele označí jako „nový“ „provozovatel“
 • Nezáleží na tom, v jakém pořadí se žadatelé uvedou, a kdo je uvedený přímo ve formuláři CAA-F-ZLP-019-0-22 a kdo na příloze pro ostatní účastníky formulář č. CAA-F-ZLP-020-0-22, důležité je, zda se jedná o společné podání všech účastníků řízení či nikoliv, což má vliv na další průběh správního řízení
 • Pokud má nastat situace, že změna spočívá ve výmazu provozovatele a u letadla má zůstat zapsaný pouze vlastník, v části „POŽADOVANÉ ZMĚNY“ se zaškrtne změna provozovatele a do ostatních údajů zapisovaných do LR se uvede poznámka „výmaz provozovatele“ (toto je možné pouze u letadel, kde je zapsaným vlastníkem fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se sídlem v České republice, případně v jiném členském státě Evropské unie). V tomto případě půjde pouze o osvědčení vlastnictví k letadlu, letadlo však bude neletuschopné). Je to jediný případ, kdy přílohou žádosti nebude doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti za škody z provozu letadla – Pojistný certifikát
 • Vlastník dále potvrdí  „SOUHLAS A PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Nový provozovatel dále potvrdí „PROHLÁŠENÍ PROVOZOVATELE“ na formuláři č. CAA-F-ZLP-019-0-22
 • Obvyklé přílohy k žádosti:
  • doklad totožnosti/výpis z obchodního rejstříku v případě zahraničních subjektů
  • provozní smlouva, pokud nový provozovatel nebude shodný s vlastníkem
  • pojistka (pokud nový zápis nebude bez provozovatele)
  • správní poplatek
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu