Žádost o výmaz letadla z leteckého rejstříku

(Upravuje § 6 odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jak podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč)

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR
 • znalost základních technických údajů o letadle, ke kterému se bude žádost vztahovat
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (IČO u právnických osob, u fyzických osob číslo občanského průkazu)
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-019-1-22 – žádost o výmaz letadla

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (vlastník není shodný s provozovatelem nebo jde o spoluvlastnictví)

 • Podává vlastník letadla / provozovatel
 • Žádost obsahuje:
  • označení účastníků řízení (vlastník, provozovatel),
  • údaj o druhu a typu letadla, výrobní číslo a ostatní základní technické údaje
  • důvod výmazu
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek:
  • letadla s maximální vzletovou hmotností vyšší než 10 tun – 8 000 Kč
  • letadla s maximální vzletovou hmotností 10 tun a nižší – 3 000 Kč

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Může být přiložen doklad o prodeji letadla do zahraničí – prostá kopie (není povinná příloha)
 • Doklady, které se vrací zpět na oddělení leteckého rejstříku
  • Osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku (OZLR),
  • Osvědčení letové způsobilosti (OLZ),
  • Osvědčení hlukové způsobilosti (bylo-li vydáno).

Pozn. Pokud vázne na letadle zástavní právo, k žádosti je nutno přiložit písemný souhlas zástavního věřitele s výmazem letadla z leteckého rejstříku, zástavní právo musí být rovněž vymazáno. Nelze vymazat letadlo, na kterém vázne zástavní právo, v takovém případě je potřeba současně s žádostí o výmaz letadla z leteckého rejstříku podat také žádost o výmaz zástavního práva k letadlu.


Doplňující informace

Na konci správního řízení je vydáno osvědčení o výmazu letadla z leteckého rejstříku, kde je uvedeno, k jakému dni bylo letadlo z leteckého rejstříku vymazáno. V případě, že je letadlo exportováno do zahraničí za účelem nové registrace, slouží tento doklad jako podklad pro nový zápis v zahraničí.

Povinnosti žadatele: Od data výmazu letadla z leteckého rejstříku musí být z letadla odstraněna česká poznávací značka, vlajka, identif. štítek a zrušena letadlová adresa!

Upozornění při exportupokud pro novou registraci je místním úřadem vyžadováno exportní osvědčení letové způsobilosti, je potřeba o toto osvědčení požádat před vlastním výmazem letadla z Leteckého rejstříku České republiky, po provedeném výmazu již není možné toto osvědčení vydat (řeší sekce technická).

Letadlo je možné vymazat také z moci úřední, pokud jsou splněny Úřadem definované podmínky pro výmaz z moci úřední. Takové řízení nepodléhá správnímu poplatku.

Informaci o skutečnosti, zda je letadlo vymazané z leteckého rejstříku, je možné ověřit v leteckém rejstříku on-line .

Pokud je potřeba získat výpis z leteckého rejstříku s informacemi o vymazaném letadle, je možné požádat o výpis z leteckého rejstříku, výpis Úřad vyhotovuje v českém nebo anglickém jazyce ( pro vymazaná letadla nelze tento výpis pořídit přes portál ÚCL).

V případě, že je letadlo vybaveno buď na základě použitelných předpisových požadavků nebo na základě dobrovolného rozhodnutí provozovatele/vlastníka letadla polohovým majákem nehody (ELT), musí být výmaz letadla z leteckého rejstříku v souvislosti s registrací ELT ohlášen také u státního podniku Řízení letového provozu České republiky.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu