Žádost o přidělení letadlové adresy sportovnímu létajícímu zařízení (SLZ)

(Upravuje § 17b zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví; § 8b odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb.; zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích)

Jakým způsobem podat žádost?

1. PORTÁL ÚCL

On-line podání včetně úhrady správního poplatku přes platební bránu:

Portál ÚCL – odkaz pro přihlášení

Výhody:

 • Elektronický interaktivní formulář pro pohodlné podání on-line,
 • Při podání žádosti prostřednictvím elektronického formuláře zákonná sleva na správním poplatku 20 % (maximálně do výše 1000 Kč).

Podmínky pro možné využití:

 • přihlášení žadatele pomocí identity občana,
 • účastníkem řízení je fyzická nebo právnická osoba ČR,
 • znalost základních technických údajů o SLZ, ke kterému se bude žádost vztahovat,
 • mít dostupné informace o vlastnících a provozovatelích včetně jejich případných zástupců nebo pověřených osob (u fyzických osob číslo občanského průkazu),
 • úhrada správního poplatku na konci procesu se provádí prostřednictvím platební karty.
2. FORMULÁŘ

Formulář ke stažení pro podání datovou schránkou, osobně nebo e-mailem:

CAA-F-ZLP-017-1-22 – vyplní se část pro žádost o přidělení letadlové adresy

CAA-F-ZLP-020-0-22 – příloha žádosti, připojí se vždy, pokud je v řízení více účastníků (SLZ vlastní/provozuje více osob)

 • Podává uživatel SLZ
 • Žádost obsahuje:
  • označení účastníků řízení (vlastník, provozovatel),
  • údaj o osobě, která je provozovatelem nebo pilotem SLZ,
  • druh SLZ a základní technické údaje.
 • Podrobné informace k vlastnímu způsobu podání formuláře jsou na samostatné stránce Jakým způsobem podat žádost na letecký rejstřík – obecné informace
 • Správní poplatek: 500 Kč

Přílohy k podání

 • Totožnost
  • V případě, že se jedná o občany ČR nebo právnické osoby se sídlem v ČR, ÚCL si tyto doklady opatří sám z centrální evidence nebo veřejných rejstříků. Zahraniční právnická osoba předloží ověřenou kopii smlouvy nebo listiny o zřízení nebo založení právnické osoby, u právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku výpis z obchodního rejstříku. Zahraniční fyzická osoba-podnikatel předloží výpis z veřejného rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidence. Zahraniční fyzická osoba předloží průkaz totožnosti nebo cestovní pas.
 • Souhlas vlastníka SLZ s přidělením letadlové adresy
  • není-li vlastník současně provozovatelem nebo pilotem SLZ (možno vyplnit přímo do formuláře žádosti).
 • Technický průkaz SLZ

Doplňující informace

Letadlová adresa je elektronický identifikační kód, určený k mezinárodní identifikaci letadel, sportovních létajících zařízení a dalších zařízení stanovených prováděcím právním předpisem pro potřeby civilního a vojenského letectví.

Úřad pro civilní letectví přiděluje 24 bitové letadlové adresy pro odpovídač v módu S.

S přidělenou letadlovou adresou souvisí také často registrace ELT (polohový maják nehody), kterou provádí ŘLP ČR, s. p., Záchranné koordinační středisko Praha (RCC Praha). Pokud dojde ke změně evidovaných údajů, je potřeba změnu ohlásit rovněž RCC Praha.

Provozovatel letadla, uživatel sportovního létajícího zařízení a provozovatel kódovaného zařízení jsou povinni neprodleně písemně ohlásit Úřadu změnu skutečností, na základě kterých byla letadlová adresa přidělena (§ 17c odst. 2 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů).

Přidělená letadlová adresa je vždy spojena s poznávací značkou SLZ po celou dobu její registrace. Pokud dojde ke změně vlastníka/provozovatele SLZ při prodeji SLZ v rámci ČR, je potřeba tuto skutečnost oznámit ÚCL, aby bylo možné aktualizovat údaje v evidenci letadlových adres, nová letadlová adresa se nepřiděluje.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu