FAQ – Letecký rejstřík – časté dotazy

Letecký rejstřík

Ne. Podpis na žádosti leteckého rejstříku není třeba ověřovat, v tomto ohledu není na žádosti leteckého rejstříku kladen žádný legislativní požadavek.

Náležitosti plné moci upravuje v § 33 zákon č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který rovněž stanovuje, kdy je třeba podpis na plné moci ověřit.

Podpis nemusí být ověřený, pokud je plná moc udělena :

a) k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,

b) pro celé jedno konkrétní řízení

Podpis musí být ověřený, pokud je plná moc udělena:

c) pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena v určené době nebo bez omezení v budoucnu; podpis na plné moci musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, popřípadě udělena do protokolu.

Doporučený vzor plné moci

Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka jednala, jen je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 33 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Doporučený vzor plné moci

Ne, žádost, která je odesílána datovou schránkou, není třeba podepsat, uplatní se zde fikce podpisu.

Procesní úkon, učiněný prostřednictvím datové schránky za podmínek uvedených v §18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb. má stejné účinky jako procesní úkon učiněný písemně a podepsaný osobou, pro kterou byla zřízena datová schránka.

!!! Pozor neplatí pro smlouvy, které jsou odesílány rovněž datovou schránkou. Zde podpisy smluvních stran musí být uvedeny, v tomto případě se fikce podpisu neuplatní.

Ne, podpis být ověřený nemusí. V tomto ohledu není kladen žádný legislativní požadavek na smlouvy, které jsou předkládány pro zápis pro leteckého rejstříku.

Je to věcí ujednání smluvních stran, pokud tak samy chtějí učinit pro větší právní jistotu.

Správní orgán je povinen vydat rozhodnutí bez zbytečného odkladu, pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, ve složitých případech až ve lhůtě 60 dnů (§ 71 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.)

Obvykle je rozhodnutí vydáno do dvou týdnů, celková doba řízení pak závisí na způsobu doručování a zda účastníci řízení nechají proběhnout lhůtu na odvolání nebo se práva podat odvolání vzdají.

Ne, nemusí, na formu zástavní smlouvy pro zápis zástavního práva do leteckého rejstříku nejsou kladeny žádné legislativní požadavky.

Zákon o civilním letectví změnu poznávací značky u již zapsaného letadla nepřipouští. Jediným možným způsobem, jak dosáhnout změny poznávací značky, je letadlo z leteckého rejstříku vymazat a poté znovu zapsat pod novou poznávací značkou.

Vzhledem ke zvýšené administrativní zátěži tohoto procesu nejen v rámci oddělení leteckého rejstříku a s ohledem na skutečnost, že zákon tuto možnost nepředvídá, proto změna poznávací značky u již zapsaného letadla není doporučována a jde spíše o výjimečné případy.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor způsobilosti leteckého personálu

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor způsobilosti leteckého personálu