Nájmy letadel

PODMÍNKY A NÁLEŽITOSTI PRO NÁJMY/PRONÁJMY LETADEL PRO PROVÁDĚNÍ LETECKÝCH PRACÍ (v souladu s § 74 zákona 49/1997Sb. a § 20 a následujících vyhlášky 108/1997Sb., v platném znění), KDY SE NEZAPISUJE LETADLO DO PROVOZNÍ SPECIFIKACE NÁJEMCE (KRÁTKODOBÝ NÁJEM / PRONÁJEM LETADLA V DÉLCE TRVÁNÍ DO 9 MĚSÍCÙ, NEJDÉLE VŠAK DO KONCE KALENDÁŘNÍHO ROKU)

Při krátkodobém nájmu / pronájmu letadla pro účel provádění leteckých prací, kdy nájemce čelí naléhavé potřebě náhradního letadla, musí nájemce obdržet souhlas Úřadu pro civilní letectví ČR (dále jen ÚCL), který po dobu nájmu nahrazuje zápis letadla do provozní specifikace. Nájemce letadla může pro vykrytí požadavků najmout maximálně 100% své kapacity, kterou má zapsanou v Provozní specifikaci, a to letadly stejného nebo obdobného typu. Podmínky souhlasu, které ÚCL stanoví, se stávají součástí smlouvy o nájmu / pronájmu mezi stranami. Nájemce není oprávněn pronajmout letadlo třetí osobě.

Všechna kriteria pro nájem letadla musí splňovat požadavky zákona 49/1997 Sb., o civilním letectví v platném znění a příslušných leteckých předpisů platných v ČR.

Najímané letadlo pro letecké práce musí být v ČR typově schváleno nebo jeho typová způsobilost uznána ÚCL. V případě provádění výcviku leteckého personálu v FTO musí mít nájemce tento typ letadla uveden a schválen v části B (Technická část) Provozní příručky FTO.

Nájemce musí být držitel platného povolení k provozování leteckých prací.

Krátkodobý Nájem / Pronájem letadla bez posádky

          Žádost podává nájemce zpravidla nejméně 14 dnů před předpokládaným nájmem letadla na ÚCL a musí obsahovat:

o         Druh a doba nájmu

o         Údaje o pronajímateli

o         Letadla (typy a poznávací značky a výrobní čísla), která budou předmětem nájmu

o         Účel nájmu

o         v případě provádění výcviku leteckého personálu uvést o jaký druh výcviku se jedná a rozsah plánovaného provozu

Přílohy k žádosti:

V případě tuzemského nájmu:

o         Nájemní smlouva

o         Pojistný certifikát

V případě nájmu ze zahraničí:

o         Nájemní smlouva (ověřený originál  v českém nebo anglickém jazyce)

o         Souhlas Leteckého úřadu státu registrace letadla

o         Kopie OLZ

o         Kopie OZLR

o         Pojistný certifikát

o         Kopie hlukového certifikátu (je-li vyžadován)

o         Kopie povolení radiové stanice

          Smlouva pro uskutečnění nájmu / pronájmu letadel bez posádky musí obsahovat nejméně dále uvedené údaje:

ˇ         názvy smluvních stran (provozovatelů)

ˇ         typ nájmu

ˇ         počáteční datum a délka trvání nájmu

ˇ         počet a typy letadel, poznávací značky

ˇ         údaje o údržbě, limitech a termínech pro provádění údržby a kdo bude zajišťovat údržbu v průběhu nájmu

ˇ         údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla a o pojištění cestujících (kopie pojistného certifikátu)

ˇ         název leteckého provozovatele nebo uživatele letadla

ˇ         další informace, například důvody nájmu a rozsah plánovaného provozu

ˇ         v případě provádění výcviku leteckého personálu uvést o jaký druh výcviku se jedná a rozsah plánovaného provozu

Krátkodobý nájem letadla v ČR s posádkou, údržbou, zákonným pojištěním odpovědnosti za škody a vydaným povolením k provádění leteckých prací z ČR

          Žádost podává nájemce zpravidla nejméně 14 dnů před předpokládaným nájmem letadla na ÚCL a musí obsahovat:

o         Druh a doba nájmu

o         Údaje o pronajímateli

o         Letadla (typy a poznávací značky a výrobní čísla), která budou předmětem nájmu

o         Účel nájmu

o         v případě provádění výcviku leteckého personálu uvést o jaký druh výcviku se jedná a rozsah plánovaného provozu

o         seznam kvalifikovaných posádek a obslužného personálu pronajímatele

Přílohy k žádosti :

o         Nájemní smlouva

o         Pojistný certifikát

          Smlouva pro uskutečnění nájmu / pronájmu letadel v ČR s posádkou, údržbou, zákonným pojištěním odpovědnosti za škody a vydaným povolením k provádění leteckých prací z ČR musí obsahovat nejméně dále uvedené údaje:

ˇ         Názvy a sídlo smluvních stran (provozovatelů)

ˇ         typ nájmu

ˇ         počáteční datum a délka trvání nájmu

ˇ         počet a typy letadel, poznávací značky, výrobní čísla

ˇ         údaje o údržbě, limitech a termínech pro provádění údržby a kdo bude zajišovat údržbu v průběhu nájmu

ˇ         údaje o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem letadla a o pojištění cestujících (kopie pojistného certifikátu)

ˇ         název leteckého provozovatele nebo uživatele letadla

ˇ         další informace, například důvody nájmu a rozsah plánovaného provozu

ˇ         v případě provádění výcviku leteckého personálu uvést o jaký druh výcviku se jedná a rozsah plánovaného provozu

          V průběhu nájmu je možné doplnění posádky letadla pronajímatele posádkou nájemce na základě smlouvy o nájmu.

          Nenadálé snížení kapacity vlastního letadlového parku, kdy provozovatel čelí situaci, kterou nemohl předpokládat, lze řešit krátkodobým nájmem letadla od provozovatele oprávněného provádět letecké práce na území ČR s posádkou údržbou a pojištěním odpovědnosti za škody v trvání do 5 po sobě následujících dnů z ČR, přičemž o nájmu nájemce neprodleně informuje ÚCL. Všechny výše uvedené požadavky musí být splněny, s tím, že žadatel nedává žádost a ÚCL nevydává souhlas. Tento odstavec však nelze použít v případě, kdy nájemce bude letadlo používat k výcviku leteckého personálu. V tomto případě musí vždy zažádat o schválení nájmu ÚCL.

Podmínky pro nájem letadla (ACMI) z jiného státu s oprávněním provozovatele pro letecké práce

Při nájmu ACMI se postupuje podle leteckého oběžníku AIC C 51/97, kde jsou uvedeny podmínky pro nájem letadla a všechny přílohy, které musí být k žádosti přiloženy.

Úřad pro civilní letectví České republiky (dále jen ÚCL ČR) stanovuje pro české provozovatele podmínky pro vydání souhlasu k nájmu letadel pro provádění leteckých prací od oprávněného provozovatele z jiného státu včetně posádky, údržby a zákonného pojištění odpovědnosti za škody – ACMI (wet lease).

Veškerá kritéria pro nájem letadla formou ACMI musí splňovat požadavky zákona č. 49/1997 Sb. a příslušných leteckých předpisů platných v ČR. Systém údržby musí být v souladu se systémem údržby schváleným leteckým úřadem státu výroby nebo ÚCL ČR pro stejný typ letadel zapsaných v LR ČR a dále:

1. Uvedeným druhem nájmu (ACMI) se rozumí kompletní nájem letadla, zaregistrovaného v jiném členském státě ICAO, s posádkou, údržbou a zákonným pojištěním odpovědnosti za škody a který žadatel hodlá provozovat pod poznávací značkou státu zápisu letadla a na základě “Osvědčení leteckého provozovatele” (dále OLP) a Air operator certificate (dále AOC), které pronajímateli vydal stát zápisu letadla.

2. Povolení k nájmu ACMI se vydává jen tehdy, nemůže-li žadatel prokazatelně pokrýt své letecké aktivity volnou kapacitou letadel stejného určení a druhu, (letadla obdobných letových výkonů, vlastností, zástavby speciálního zařízení v letounu, užitečného zatížení, příp. MTOW) zapsaných v LR ČR. Formou ACMI může být pronajato pouze tolik letadel, kterými je možno rozšířit vlastní kapacitu nejvýše o 100%.

3. Najímané letadlo musí být v ČR typově schváleno nebo jeho typová způsobilost uznána ÚCL ČR. Na základě dlouholetých zkušeností a provozem některých starších typů letadel lze povolit jejich nájem bez typového schválení, ale jejich výběr je vhodné nejprve konzultovat s ÚCL ČR.

4. Žadatel o ACMI musí být držitelem platného Povolení k provozování leteckých prací podle § 74 zákona č. 49/1997 Sb. s letadly zapsanými v LR ČR. Předpokladem k povolení nájmu ACMI je to, že žadatel nejméně po dobu jednoho roku vykonával tuto leteckou činnost na základě vlastního Povolení k provozování leteckých prací.

5. Žádost o souhlas k nájmu ACMI spolu s řádným odůvodněním musí být Úřadu předložena nejméně 30 dní (ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být doba kratší) před předpokládaným nájmem a musí být doložena přílohami:

a) nájemní smlouvou – ověřenou kopií v českém znění,

b) souhlasem leteckého úřadu státu zápisu s pronájmem letadla na požadovanou dobu a jeho prohlášením o způsobu výkonu dozoru nad tímto letadlem a jeho konkrétní posádkou v průběhu pronájmu

c) souhlasem pronajímatele s prováděním namátkových kontrol posádky, letadla, letového a technického zázemí inspektory ÚCL s tím, že toto oprávnění neomezuje letecký úřad státu zápisu letadla v jeho právech a povinnostech, ani jej nezbavuje odpovědnosti,

d) zprávou žadatele o pronajímateli obsahující informace o jeho letovém provozu, technickém stavu letadla, jeho vybavení a výstroji, organizačním a technickém zabezpečení jeho obsluhy a údržby atd.

e) kopiemi certifikátů o pojištění odpovědnosti pronajímatele i nájemce, (pojištění může být i společné)

f) programem údržby,

Dokumenty podle bodu 5 a, b, c) provozovatel archivuje po dobu 6 měsíců, skutečnosti podle bodu 5 d,e,f) si u pronajímatele ověří před uzavřením smlouvy o nájmu.

6. Souhlas k nájmu ACMI může být udělen pouze na dobu nepřesahující šest kalendářních měsíců v průběhu jednoho kalendářního roku. Souhlas k nájmu ACMI není přenosný na třetí osobu. Pronajatá letadla formou ACMI se nezapisují do Provozní specifikace nájemce.

7. Nájemce musí umožnit po celou dobu nájmu pronajímateli neprodleně plnění všech rozhodnutí leteckého úřadu státu zápisu, vztahujících se k provozu a údržbě najatého letadla a k zachování jeho letové způsobilosti.

8. Nájemce je povinen zabezpečit vedení a šestiměsíční archivování kopie “Palubního deníku” nebo ÚCL schváleného dokladu jej nahrazujícího a kopie “Potvrzení o údržbě” a musí mít k dispozici originál “Manuálu pro údržbu”. Nájemce v průběhu nájmu dozoruje a řídí letový provoz najatého letadla podle stejných zásad a postupů jako u svých letadel. Jako na nájemce najmutého letadla se na něho vztahují všechna práva a povinnosti vyplývající z jeho vlastního Povolení k provozování leteckých prací. Jeho právní odpovědnost vyplývá z jeho vlastní provozovatelské činnosti, jejíž součástí se stává i provoz najmutého letadla formou ACMI. Lety jsou uskutečňovány pod obchodní značkou nájemce, případně pod volací značkou, pokud byla provozovateli přidělena.

9. V průběhu nájmu je možné doplnění posádky letadla pronajímatele pracovníky nájemce, pokud to je uvedeno ve smlouvě nájmu ACMI, se kterou vyslovil souhlas Letecký úřad státu zápisu letadla do Leteckého rejstříku a nájemce je schopen dodržet podmínky pronajímatele.

10. Nenadálé snížení kapacity vlastního letadlového parku (letadel zapsaných v LR ČR), kdy provozovatel čelí okamžité, naléhavé a nepředvídané potřebě náhradního letadla, lze řešit krátkodobým nájmem v trvání do pěti po sobě následujících kalendářních dnů z členských států ICAO. O této skutečnosti bude nájemce neprodleně informovat ÚCL. Všechny výše uvedené požadavky musí být splněny s tím, že žadatel nepodává žádost ve smyslu bodu 5 a ÚCL nevydá souhlas podle bodu 6.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Odbor provozu letadel

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Odbor provozu letadel