Příprava společných evropských pravidel

Pro zajištění volného oběhu bezpilotních letadel a rovných podmínek v rámci Evropské unie jsou vypracovávána společná evropská pravidla. Pravidla mají přispět k rozvoji společného evropského trhu a zároveň zajistit bezpečný provoz a respektovat soukromí a bezpečnost občanů EU.

Aktuální stav evropského regulačního rámce

Dne 4. července 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. Nařízení nabylo účinnosti ke dni 11. září 2018.

Dne 11. června 2019 bylo v Úředním věstníku uveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019. Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od 1. července 2020.

Prováděcí akt je doplněn aktem v přenesené pravomoci, který stanovuje technické požadavky na bezpilotní systémy. Jedná se konkrétně o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Dne 19. 6. 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 162 zveřejněna oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí.

Regulační rámec EU bude nyní postupně implementován v podmínkách České republiky s tím, že se předpokládají změny a doplnění jak regulačního rámce národního, tak regulačního rámce EU.

Provoz bezpilotních systémů v Evropě se bude dělit do 3 hlavních kategorií:

 • „Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu;
 • „Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadováno povolení příslušného úřadu před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika, s výjimkou určitých standardních scénářů, u kterých je prohlášení provozovatele dostačující, nebo případu, kdy je provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy;
 • „Certifikovaná“ (Certified) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

Prováděcí nařízení se aktuálně zaměřuje na otevřenou a specifickou kategorii; certifikovaná kategorie je předmětem budoucí etapy vývoje regulačního rámce.

Další kroky

Pro dosažení souladu s prováděcím nařízením zveřejní agentura EASA výkladový materiál (GM) a tzv. přijatelné způsoby průkazu (AMC). Tyto zahrnují:

 • revidovanou verzi návrhu AMC a GM, která byla zveřejněna se stanoviskem EASA 01/2018;
 • SORA (posouzení rizika specifické kategorie provozu) jako AMC k posouzení rizika, vyžadovaného pro „specifickou“ kategorii provozu;
 • první předdefinované posouzení rizika, které provozovatelům pomůže při žádosti o povolení pro „specifickou“ kategorii provozu; a
 • vysvětlující texty vycházející z jednání se zúčastněnými stranami během schvalování nařízení.

Agentura EASA zároveň pracuje na dalších krocích, které umožní bezpečný provoz bezpilotních systémů a integraci těchto nových uživatelů vzdušného prostoru do evropského vzdušného prostoru:

 • stanovisko EASA obsahující 2 standardní scénáře, které umožňují použití prohlášení. Tyto standardní scénáře budou zahrnuty do dodatku k prováděcímu aktu: stanovisko EASA se očekává ve 4. čtvrtletí 2019;
 • oznámení EASA o navrhované změně (NPA) pro bezpilotní systémy v kategorii „certifikované“, které bude zahrnovat komplexní balíček pro všechny oblasti letectví (letová způsobilost, zachování letové způsobilosti, způsobilost dálkově řídících pilotů, provoz letadel, ATM/ANS a letiště): NPA se očekává ve 4. čtvrtletí 2019 nebo v 1. čtvrtletí 2020;
 • stanovisko EASA k U-space, včetně základního regulačního rámce: stanovisko se očekává do 4. čtvrtletí 2019;
 • v neposlední řadě se EASA angažuje ve vývoji standardů pro „otevřenou“ a „specifickou“ kategorii provozu a v přípravě dokumentů na podporu bezpečnosti.

Aktualizováno ke dni 11. června 2019