Příprava společných evropských pravidel

Pro zajištění volného oběhu bezpilotních letadel a rovných podmínek v rámci Evropské unie jsou vypracovávána společná evropská pravidla. Pravidla mají přispět k rozvoji společného evropského trhu a zároveň zajistit bezpečný provoz a respektovat soukromí a bezpečnost občanů EU.

Aktuální stav evropského regulačního rámce

Dne 4. července 2018 bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91. Nařízení nabylo účinnosti ke dni 11. září 2018.

Dne 11. června 2019 bylo v Úředním věstníku uveřejněno prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019. Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie a použije se od 1. července 2020. Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 se aktuálně zaměřuje na otevřenou a specifickou kategorii; certifikovaná kategorie je předmětem budoucí etapy vývoje regulačního rámce.

Prováděcí akt je doplněn aktem v přenesené pravomoci, který stanovuje technické požadavky na bezpilotní systémy. Jedná se konkrétně o nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí. Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po uveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Dne 19. 6. 2019 byla v Úředním věstníku Evropské unie řady L č. 162 zveřejněna oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/945 ze dne 12. března 2019 o bezpilotních systémech a o provozovatelích bezpilotních systémů ze třetích zemí.

Pro dosažení souladu s prováděcím nařízením bylo dne 9. října 2019 agenturou EASA zveřejněno rozhodnutí výkonného ředitele 2019/021/R, kterým se vydávají přijatelné způsoby průkazu (AMC) a výkladový materiál (GM) k prováděcímu nařízení Komise (EU) 2019/947, a to formou samostatných příloh I a II. Rozhodnutí vstoupilo v platnost následujícím dnem po uveřejněné v úřední publikaci EASA (https://www.easa.europa.eu/official-publication). Rozhodnutí EASA jsou uveřejňována pouze v  jazyce anglickém. České znění dokumentu je v současné době v přípravě, zajišťuje jej Úřad pro civilní letectví a bude standardně uveřejněno na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví. Kromě jiného dokument obsahuje:

  • revidovanou verzi návrhu AMC a GM, která byla zveřejněna se stanoviskem EASA 01/2018;
  • metodiku SORA (posouzení rizika specifické kategorie provozu) jako AMC k posouzení rizika, vyžadovaného pro „specifickou“ kategorii provozu;
  • první předdefinované posouzení rizika, které provozovatelům pomůže při formulování žádosti o povolení pro „specifickou“ kategorii provozu.

Pro snadnější orientaci v relativně komplexním regulačním rámci EU připravila agentura EASA Easy Access Rules pro bezpilotní systémy (https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu). Tato publikace obsahuje pravidla a postupy pro provoz bezpilotních systémů obsažené v prováděcích nařízeních Komise (EU) 2019/947 a (EU) 2019/345 a v souvisejících přijatelných způsobech průkazu (AMC) a poradenském materiálu (GM), a to v konsolidovaném, snadno čitelném formátu, umožňujícím snadnou navigaci pomocí linků a záložek.

Provoz bezpilotních systémů v Evropě se bude dělit do 3 hlavních kategorií:

  • „Otevřená“ (Open) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika není vyžadováno předchozí povolení příslušného úřadu, ani prohlášení provozovatele UAS před uskutečněním provozu;
  • „Specifická“ (Specific) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadováno povolení příslušného úřadu před uskutečněním provozu, s uvážením zmírňujících opatření identifikovaných v posouzení provozního rizika, s výjimkou určitých standardních scénářů, u kterých je prohlášení provozovatele dostačující, nebo případu, kdy je provozovatel držitelem osvědčení provozovatele lehkého UAS (LUC) s příslušnými právy;
  • „Certifikovaná“ (Certified) kategorie je kategorie provozu bezpilotních systémů, u kterých s ohledem na související rizika je vyžadována certifikace bezpilotního systému, osvědčení způsobilosti dálkově řídícího pilota a schválení provozovatele příslušným úřadem, aby byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti.

Další kroky

Regulační rámec EU bude nyní postupně implementován v podmínkách České republiky s tím, že se předpokládají změny a doplnění jak regulačního rámce národního, tak regulačního rámce EU.

Pro bližší informace k realizovaným i připravovaným krokům agentury EASA a předpokládaným termínům postupného zavádění evropského regulačního rámce doporučujeme sledovat webové stránky https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/civil-drones-rpas.

Problematika ochrany soukromí a osobních údajů (projekt DroneRules.eu)

Jednou z povinností provozovatele bezpilotního systému je zajištění souladu s evropskou i národní právní úpravou problematiky ochrany soukromí a ochrany osobních údajů. Stránky projektu DroneRules.eu (https://dronerules.eu/en/), které jsou alespoň z části dostupné v českém jazyce, nabízí mimo jiné ucelené informace týkající se ochrany soukromí a osobních údajů v souvislosti s provozováním bezpilotních letadel (dronů), ať na rekreační nebo profesionální úrovni. K problematice je možné mj. absolvovat on-line kurz (https://dronerules.eu/professional/course/), který je určen primárně profesionálním uživatelům.

V níže uvedené prezentaci naleznete informace o dostupných zdrojích a materiálech k dalšímu studiu a využití při přípravě postupů provozovatele bezpilotního systému.

Dronerules.eu

Aktualizováno ke dni 19. března 2020