fbpx

Povolení k létání bezpilotního letadla – žádost o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení

Držitelé Povolení k létání bezpilotního letadla mohou po odstranění žákovských omezení v případech, kdy tak připouští Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, žádat o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení. Jedná se zejména o využití možnosti dané ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2, provozu ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru, resp. provozu v tomto prostoru.


K žádosti o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení není třeba využít standardizovaný formulář Úřadu pro civilní letectví, nicméně pro podání žádosti platí obecné zásady podání žádosti dle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád).

Žádost o povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení musí kromě obecných náležitostí podání vyplývajících ze správního řádu obsahovat:

 • předpokládané datum letu, příp. série letů
  Při stanovování zamýšleného termínu (období) provozu doporučujeme uvážit lhůtu pro vyřízení povolení k létání nad rámec standardně udělených provozních omezení, případně k získání dalších nezbytných povolení/výjimek (zábory, výjimky, stanoviska příslušných správních úřadů apod.), a jistou rezervu pro možné řešení vývoje meteorologických podmínek nebo situace v místě zamýšlené oblasti provozu.

 • místo provedení letu s návrhem vymezení dopadové oblasti
  Pozn.: Dopadovou oblastí se rozumí Úřadem pro civilní letectví stanovená oblast provozu bezpilotního letadla, kterou bezpilotní letadlo během provozu neopustí a k jejíž hranici se bezpilotní letadlo nepřiblíží na menší než bezpečnou vzdálenost stanovenou Úřadem pro civilní letectví.
  Návrh dopadové oblasti proveďte některým z dále uvedených způsobů:
  – formou kruhové oblasti se středem určeným GPS souřadnicí a poloměrem; nebo
  – formou mnohoúhelníkové oblasti určené GPS souřadnicemi; nebo
  – formou mnohoúhelníkové oblasti určené katastrálními čísly pozemků, které oblast tvoří.
  K návrhu dopadové oblasti doporučujeme přiložit snímek příslušného mapového podkladu se zákresem dopadové oblasti.
  Pozn.: K pohodlnému odečtu GPS souřadnic žadatelé zpravidla využívají nástroj „Vlastní bod na mapě“ na www.mapy.cz.

 • popis zamýšleného letu
  Uveďte, je-li záměrem vertikální let nebo kombinace horizontálního a vertikálního letu, dále zamýšlenou výšku letu a maximální zamýšlenou vzdálenost od pilota pro možnost posouzení rizik ve vztahu k bezpečnosti ostatního letového provozu, osobám a majetku na zemi a životnímu prostředí ve smyslu ust. 3.1 Doplňku X leteckého předpisu L 2. Vyžadují-li to místní podmínky, např. překážky v okolí, je třeba popis letu doplnit nákresem konkrétní zamýšlené trajektorie letu.

 • požadované výjimky ze standardně udělených provozních omezení pro konkrétní letadlo spolu s návrhem odpovídajících bezpečnostních opatření pro zajištění bezpečnosti ve smyslu ust. 3.1 Doplňku X leteckého předpisu L 2.
  Např. ust. 16g) Doplňku X leteckého předpisu L2 – provoz ve vzdálenosti menší než 150 m od hustě osídleného prostoru: zajištění dopadové plochy proti přístupu nezúčastněných osob, zajištění souhlasu majitele pozemku, zajištění souhlasu majitele nemovitosti zapojené do provozu, zajištění souhlasu osob zúčastněných na provozu a opatření na zajištění jejich bezpečnosti, zajištění záboru pozemních komunikací, apod.
  V některých případech je možnost provozu předpisem podmíněna získáním předchozího souhlasu příslušného správního úřadu nebo oprávněné osoby (provoz ve zvláště chráněném území, v ochranných pásmech apod.). Pokud takové souhlasy existují, měly by tvořit přílohu žádosti.Upozornění: Žádosti o povolení k létání nad rámec standardních provozních omezení se řeší ve správním řízení a jsou vyřizovány dle okamžitých kapacitních možností Úřadu pro civilní letectví, nejpozději však do 30 dnů od zahájení řízení, případně do 60 dnů ve zvlášť složitých případech. Doporučujeme proto podávat žádosti s dostatečným předstihem před zamýšleným termínem realizace záměru.Doplněk X leteckého předpisu L 2, Pravidla létání, je dostupný na stránkách Letecké informační služby.

Další praktické informace naleznete na stránce Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ).