Bližší informace k omezenému prostoru LKR10-UAS

Podle článku 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění se s účinností od 31. 12. 2020 zřizuje v České republice nový omezený prostor LKR10 – UAS, jehož smyslem je zachování stávající územní ochrany České republiky, zajištěné platným regulačním rámcem civilního letectví, který tvoří především:

 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů;
 • letecké předpisy řady L, vydané Ministerstvem dopravy k provedení zákona o civilním letectví, ve vztahu k problematice bezpilotních systémů pak zejména letecký předpis L 2, Pravidla létání, včetně jeho Doplňku X, upravujícího komplexně provoz bezpilotních letadel v podmínkách České republiky, včetně územní ochrany České republiky.

Předmětem opatření je dodatečná národní úprava provozu bezpilotních letadel:

 • blízkosti letišť, konkrétně v řízených okrscích (CTR a MCTR) a letištních provozních zónách (ATZ) neřízených letišť;
 • v zakázaných prostorech (LKP), omezených prostorech (LKR), nebezpečných prostorech (LKD) a jiným uživatelem aktivovaných dočasně vyhrazených prostorech (TSA) a dočasně rezervovaných prostorech (TRA);
 • v hustě osídlených prostorech; a
 • v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy:
  • podél nadzemních dopravních staveb;
  • tras nadzemních inženýrských sítí;
  • tras nadzemních telekomunikačních sítí;
  • uvnitř zvláště chráněných území;
  • v okolí vodních zdrojů;
  • objektů důležitých pro obranu státu.

Předmětem opatření je v souvislosti s provozem bezpilotních letadel dále dodatečná národní úprava:

 • meteorologických minim;
 • přepravy nebezpečných látek nebo zařízení;
 • shazování předmětů za letu;
 • podmínek pohybu dálkově řídícího pilota;
 • podmínek leteckých veřejných vystoupení;
 • žádoucího souladu s jinými právními předpisy;
 • podmínek použití zvláštních druhů pohonu;
 • podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla; a
 • způsobilosti dálkově řídícího pilota bezpilotního letadla se vzletovou hmotností nižší než 500 g v přechodném období.

Uvedeným opatřením by měl být zajištěn plynulý a hladký přechod ze stávajícího regulačního rámce národního na jednotný evropský regulační rámec se zachováním rozsahu územní ochrany, resp. v České republice dlouhodobě zavedené a osvědčené praxe.

OOP, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS

OOP, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS – pracovní překlad do EN

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní