Zeměpisné zóny

Podle článku 15 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění se s účinností od 31. 12. 2020 zřizuje v České republice nový omezený prostor LKR10 – UAS, jehož smyslem je zachování stávající územní ochrany České republiky, zajištěné platným regulačním rámcem civilního letectví, který tvoří především:

 • zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
 • vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů;
 • letecké předpisy řady L, vydané Ministerstvem dopravy k provedení zákona o civilním letectví, ve vztahu k problematice bezpilotních systémů pak zejména letecký předpis L 2, Pravidla létání, včetně jeho Doplňku X, upravujícího komplexně provoz bezpilotních letadel v podmínkách České republiky, včetně územní ochrany České republiky.

Předmětem opatření je dodatečná národní úprava provozu bezpilotních letadel:

 • blízkosti letišť, konkrétně v řízených okrscích (CTR a MCTR) a letištních provozních zónách (ATZ) neřízených letišť;
 • v zakázaných prostorech (LKP), omezených prostorech (LKR), nebezpečných prostorech (LKD) a jiným uživatelem aktivovaných dočasně vyhrazených prostorech (TSA) a dočasně rezervovaných prostorech (TRA);
 • v hustě osídlených prostorech; a
 • v ochranných pásmech stanovených příslušnými právními předpisy:
  • podél nadzemních dopravních staveb;
  • tras nadzemních inženýrských sítí;
  • tras nadzemních telekomunikačních sítí;
  • uvnitř zvláště chráněných území;
  • v okolí vodních zdrojů;
  • objektů důležitých pro obranu státu.

Předmětem opatření je v souvislosti s provozem bezpilotních letadel dále dodatečná národní úprava:

 • meteorologických minim;
 • přepravy nebezpečných látek nebo zařízení;
 • shazování předmětů za letu;
 • podmínek pohybu dálkově řídícího pilota;
 • podmínek leteckých veřejných vystoupení;
 • žádoucího souladu s jinými právními předpisy;
 • podmínek použití zvláštních druhů pohonu;
 • podmínek pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem bezpilotního letadla; a
 • způsobilosti dálkově řídícího pilota bezpilotního letadla se vzletovou hmotností nižší než 500 g v přechodném období.

Uvedeným opatřením by měl být zajištěn plynulý a hladký přechod ze stávajícího regulačního rámce národního na jednotný evropský regulační rámec se zachováním rozsahu územní ochrany, resp. v České republice dlouhodobě zavedené a osvědčené praxe.

OOP, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS

OOP, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS – pracovní překlad do EN

Ochranná pásma letišť

Ochrannými pásmy letišť jsou pro zjednodušení a výhradně pro účely opatření obecné povahy, kterým se zřizuje omezený prostor LKR10 – UAS, a pro účely Doplňku X Předpisu L 2, Pravidla létání, myšlena pouze Ochranná pásma s výškovým omezením staveb, jež jsou obecně definována ust. 11.1.4, Předpisu L 14 (názorně viz Obr. 1 a 2 níže).

Obecně existuje ochranných pásem letišť celá řada (podrobněji viz Hlava 11, Předpisu L 14), ale jejich aplikace na provoz bezpilotních systémů (včetně modelů letadel) se jeví jako neúčelná. Ochranná pásma (OP) jako taková jsou obecně upravena dle § 37 leteckého zákona.

Pojem „ochranná pásma letišť“ se výhradně dotýká provozovatelů bezpilotních letadel (včetně modelů letadel) s maximální vzletovou hmotností do 0,91 kg, kdy je prostřednictvím platného předpisového rámce umožněno provozovat letadla předmětné kategorie i ve vzdálenosti menší než 5,5 km od letiště (myšleno od vztažného bodu letiště) bez nutnosti koordinace provozu, avšak právě mimo ochranné pásmo daného letiště. Ochranná pásma letišť tvoří vertikálně-horizontální hranici vzdálenosti od letiště a výšky nad zemí. V ostatních případech je výška letu omezena na 100 m nad zemským povrchem (blíže viz znění souvisejících ustanovení výše uvedeného opatření obecné povahy nebo Doplňku X leteckého předpisu L2, Pravidla létání).

Pro informace o vymezení ochranných pásem s výškovým omezením staveb (dle výše uvedeného označených obecně jako ochranná pásma letišť) je možné se obrátit na Úřad pro civilní letectví, na provozovatele příslušného letiště, příp. na místní úřady územního plánování.

Další připravované kroky

Podle Článku 23, odst. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel, v platném znění, by měly být informace o zeměpisných zónách pro bezpilotní systémy, včetně doby jejich platnosti, zveřejněny ve společném jednotném digitálním formátu počínaje datem 1. ledna 2022. Ačkoliv k realizaci opatření v uvedeném termínu nebyly splněny nezbytné předpoklady, realizace v podmínkách České republiky probíhá, ovšem postupně, po krocích, o kterých Vás prostřednictvím těchto stránek budeme informovat.

Předpokládá se, že v této souvislosti dojde k územnímu zpřesnění, resp. ke konkretizaci územní ochrany tak, aby se jednalo o skutečně praktický a efektivní nástroj; předmětné opatření je tak třeba vnímat jako opatření přechodné, nikoliv dlouhodobé nebo dokonce trvalé. 

Dále se předpokládá,  že rozsah územní ochrany se bude v dalších fázích implementace evropského regulačního rámce upravovat zejména s ohledem na další vývoj tohoto rámce, vývoj dostupných technologií nebo zkušenosti s provozní praxí.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní