Podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu

Prostřednictvím tří teček můžete podat novou žádost.

Žádost je rozdělena do několika sekcí. Vyplněním všech sekcí (červený rámeček) žadatel naplní požadavky evropské legislativy a je mu umožněno žádost podat. Prostřednictvím tohoto nástroje může žadatel dosáhnout, stejně jako v případě využití formulářů CAA/F-SP-046-0/2020; CAA/F-SP-048-n/2020; CAA/F-SP-083-0/2021 a CAA/F-SP-049-0/2020, maximálně na splnění požadavků k provozu v rámci SAIL I či SAIL II. Pro účely podání žádostí o provoz v rámci vyšších SAILů či implementaci zmírňujících opatření M1 – střední/vysoké, M2 – nízké/střední/vysoké či M3 – střední/vysoké je potřeba postupovat standardně, prostřednictvím podání příslušných dokumentů poštou, Datovou schránkou či e-mailem s elektronickým podpisem.

V sekci Identifikační údaje vyplňte údaje o letadle (letadel můžete zadat i více), a nahrajte nezbytné dokumenty (ConOps vždy, Provozní příručku v případě provozu v SAIL II). Dokumenty doporučujeme nahrávat ve formátu .pdf . Vložené dokumenty a Údaje o UAS nezapomeňte uložit.

V sekci Posouzení provozních rizik uveďte piloty, kteří budou daný provoz provádět. Pro tyto účely musíte znát celé Registrační číslo pilota. Vyplňte údaje Provozní kontaktní osoby a zadejte Základní informace o provozu.

Jakýkoli provoz, který je Oprávněním k provozu povolen, se nachází ve Schváleném místě provozu. Schválené místo provozu je konkrétní lokalita, definovaná GPS souřadnicemi jakožto prostor mnohoúhelníhového tvaru, kružnice či linie. V sekci Základní informace o provozu budete návrhem takového prostoru provedeni. Prostor můžete navrhovat buď přímým zadáním jednotlivých souřadnic, nebo jej můžete vykreslit na mapě. Jednotlivých prostorů můžete navrhnout více.

Při návrhu mnohoúhelníkové oblasti, kliknutím na existující hranu přidáte vrchol, se kterým můžete dále manipulovat. Přidržením klávesy Ctrl můžete vyvolat měření vzdáleností.

Zadané souřadnice (ať už ručně, či prostřednictvím mapy) nezapomeňte uložit (1) a poté, po doplnění termínu provozu, typu provozu a plánované maximální výšky letu, uložte celou oblast (2).

V tomto případě bude žádost obsahovat 3 lokality provozu.

V sekci Určení určete konečnou GRC a ARC. Hodnota SAIL bude vypočtena automaticky. V rámci podkladů, které jsou přílohami tohoto elektronického podání je počítáno s automatickou implementací zmírňujícího opatření M1 úrovně „nízká“ a zmírňujícího opatření M3 úrovně „nízká“ nebo „žádná“. V tomto případě je konečná GRC stejná jako počáteční. V případě využití jiných vstupů doporučujeme podat žádost jiným způsobem dle správního řádu.

Pro účely určení ARC lze považovat za provoz v rámci atypického vzdušného prostoru provoz do výšky 120 m AGL, tzn. ARC-a).

Bližší informace o určení ARC, GRC, zmírňujících opatřeních a hodnotě SAIL naleznete v AMC1 k Článku 11 od str. 34 eRules UAS.

Zadané hodnoty opět nezapomeňte uložit.

V sekci Přílohy provozu v zeměpisných zónách je zapotřebí vyhodnotit konflikty se zeměpisnými zónami, které představuje omezený prostor LKR10-UAS (https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zemepisne-zony/prehled-zemepisnych-zon-pro-bezpilotni-systemy-bez-vlivu-na-klasicky-provoz-s-pilotem-na-palube/). V budoucnu bude toto vyhodnocení prováděno automaticky; nyní je tento krok na žadateli.

V rámci každé zóny je potřeba nastavit stavové tlačítko do příslušné pozice s tím, že první pozicí je vždy akceptace (požadavek na vstup do) této zóny. Po opětovném kliknutí dojde k označení, že se předmětná zóna  nenachází ve schváleném místě provozu. Pro účely provozu v rámci některých zón budete vyzváni k nahrání příslušného souhlasu správce dané zóny (např. provoz v CHKO). Pro zaškrtnutí možnosti provozu v tzv. „hustě osídleném prostoru“ je zapotřebí, aby pilot disponoval kvalifikací A2.

Po ukončení práce v této sekci opět nezapomeňte tabulku uložit.

V sekci Opatření a cíle žadatel deklaruje naplnění všech Cílů provozní bezpečnosti v souladu Článkem 11 a Přílohou E k Appendixu A k AMC1 k Článku 11 (k nalezení od str. 51 a od str. 95 eRules UAS).

V sekci Osobních údajů vyplňte informace vztažené k Ochraně osobních údajů.

V případě, že cokoli chybí, budete na tuto skutečnost v sekci Prohlášení upozorněni.

V případě, že jste vše vyplnili, bude Vám umožněno žádost odeslat po uhrazení správního poplatku.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní