Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu

Postupy k agendě Oprávnění k provozu jsou do jisté míry podobné stávajícímu národnímu postupu žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení; jsou nicméně komplexnější, formálnější a rozsah předkládané dokumentace je větší. Ve snaze usnadnit přechod na nový evropský systém Oprávnění k provozu Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad“) pro provozovatele UAS informace potřebné k vydání Oprávnění k provozu připravil formou praktických příloh žádosti o Oprávnění k provozu.

Alternativně je možné podat žádost o vydání Oprávnění k provozu v elektronické podobě, a to prostřednictvím příslušné funkcionality v Profilu provozovatele, který je součástí Registračního systému bezpilotních letadel. Více informací k danému nástroji naleznete na stránce Modul SPECIFIC (https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zakladni-informace-k-miniwebu-ucl-pro-bezpilotni-systemy/modul-specific/).

Praktický postup přípravy žádosti

Pokyny k první žádosti o OkP

Prvním krokem postupu je vyplnění základního formuláře CAA/F-SP-046-1/2020
(Žádost o vydání Oprávnění k provozu).

V druhém kroku provozovatel UAS s pomocí dalšího formuláře CAA/F-SP-048-n/2020
(Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle bodu 3.5) určí místo či místa provozu a určí tzv. Specifickou úroveň zabezpečení a integrity (dále jen „SAIL“), která, zjednodušeně řečeno, stanovuje úroveň rizikovosti provozu. V závislosti na stanovené hodnotě SAIL musí provozovatel naplnit cíle provozní bezpečnosti (dále jen „OSO“), které jsou pro každý SAIL odlišné. Současně se provozovatel musí vypořádat s omezeními stanovenými vydanými zeměpisnými zónami (územní ochrana České republiky stanovená omezeným prostorem LKR10 – UAS (viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zemepisne-zony/).

Pro ilustraci uvádíme Příklad vyplněného formuláře.

Praktickým využitím formuláře CAA/F-SP-083-0/2021
(Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle 3.6) provozovatel naplní požadavky OSO.

Pozor: naplnění těchto požadavků musí provozovatel současně reflektovat ve své Provozní koncepci (dále jen „ConOps“), která je přílohou každé žádosti o vydání Oprávnění k provozu (nesoulad těchto dokumentů není možný).

V případě, že provoz bude probíhat v úrovních SAIL II a vyšších, musí být ConOps rozšířen do podoby Provozní příručky (Operational Manual).

Upozornění pro držitele platných povolení k provozování leteckých prací: Nejedná se o Provozní příručku využívanou pro účely provozování Leteckých prací v národním regulačním rámci. Jedná se o jiný dokument, byť do značné míry podobný, který lze s odpovídajícími úpravami využít).

V závěrečném kroku žadatel k žádosti o Oprávnění k provozu přikládá Deklaraci provozovatele o ochraně osobních údajů, která je taktéž připravena k využití s pomocí formuláře CAA/F-SP-049-0/2020
(Deklarace provozovatele o ochraně osobních údajů dle GM1 UAS.SPEC.050(1)(a)(iv)).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Řízení o vydání Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu UAS probíhá ve správním řízení. Žádosti o Oprávnění k provozu jsou přijímány a vyřizovány v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro operativní komunikaci doporučujeme využívat komunikaci prostřednictvím datové schránky.
Správní řízení o vydání Oprávnění k provozu se pojí se správním poplatkem. Výše správního poplatku za vydání Oprávnění k provozu činí 4 000 Kč. Výše správního poplatku za provedení změny Oprávnění k provozu činí 400 Kč. Oprávnění k provozu budou v první fázi implementace evropského rámce vydávána s dvouletou platností. Případné změny Oprávnění k provozu, spojené například se změnami schválených míst provozu, budou tedy spojeny se správním poplatkem 400 Kč za každou další změnu.

Využití postupu a dokumentů uvedených výše představuje jeden z možných způsobů naplnění Článku 11 – Pravidla pro provádění posouzení provozních rizik prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel za účelem provozu ve „specifické“ kategorii s využitím Oprávnění k provozu. Žadatelé o provoz ve „specifické“ kategorii provozu mají při formulaci provozního záměru a způsobu naplnění pochopitelně možnost využít veškerých možností daných platným evropským regulačním rámcem.

Dokument ConOps

Níže odkazované pokyny jsou k dispozici v editovatelné podobě a mohou tedy sloužit i jako šablona dokumentu ConOps.

Stávající držitelé povolení k provozování leteckých prací disponují provozní příručkou schválenou Úřadem pro civilní letectví; obsah i forma ovšem zcela neodpovídá požadavkům společného evropského regulačního rámce na dokument ConOps. Velká část textů schválených příruček může být nicméně pro vytváření dokumentu ConOps efektivně využita. Pro snadnější orientaci v tom, které části dokumentu ConOps lze úplně nebo alespoň zčásti pokrýt texty schválené provozní příručky, doporučujeme využít dále odkazované pokyny.

Materiál ÚCL k přípravě ConOps

Provozní příručka (Operations Manual) (OM)

Provozní příručka je požadovanou přílohou žádosti o Oprávnění k provozu, který míří na specifickou úroveň zabezpečení a integrity II a vyšší (tzn. v tuto chvíli SAIL II – VI). Tento dokument je dalším rozšířením dokumentu ConOps.

Stávající držitelé povolení k provozování leteckých prací mohou do konce roku 2021 dočasně tento dokument nahradit Provozní příručkou schválenou v rámci správního řízení o vydání Povolení k provozování leteckých prací.

Materiál ÚCL k přípravě OM

Směrnice SORA

Tato směrnice stanovuje postup ÚCL v části posouzení rizika specifické kategorie provozu (SORA), který je možné uplatnit v souvislosti s agendou vydávání oprávnění k provozu ve smyslu Článku 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel v platném znění, konkrétně kroku #2 procesu SORA – určení vlastní třídy rizika na zemi (GRC) UAS pro řídce zalidněnou oblast. Slouží jako podpůrný nástroj ÚCL, který má povahu výkladu aktuálně nedostatečně rozpracovaných částí textu platného znění procesu SORA.

Směrnice pro posouzení rizika specifické kategorie provozu (SORA) bezpilotních systémů (CAA/S-SP-034-n/2022)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní