Postupy a formuláře dokumentů k agendě Oprávnění k provozu

Postupy k agendě Oprávnění k provozu jsou do jisté míry podobné stávajícímu národnímu postupu žádosti o provoz nad rámec standardních provozních omezení; jsou nicméně komplexnější, formálnější a rozsah předkládané dokumentace je větší. Ve snaze usnadnit přechod na nový evropský systém Oprávnění k provozu Úřad pro civilní letectví (dále jen Úřad“) pro provozovatele UAS informace potřebné k vydání Oprávnění k provozu připravil formou praktických příloh žádosti o Oprávnění k provozu.

Praktický postup přípravy žádosti

Pokyny k první žádosti o OkP

Prvním krokem postupu je vyplnění základního formuláře CAA/F-SP-046-0/2020
(Žádost o vydání Oprávnění k provozu).

V druhém kroku provozovatel UAS s pomocí dalšího formuláře CAA/F-SP-048-n/2020
(Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle bodu 3.5) určí místo či místa provozu a určí tzv. Specifickou úroveň zabezpečení a integrity (dále jen „SAIL“), která, zjednodušeně řečeno, stanovuje úroveň rizikovosti provozu. V závislosti na stanovené hodnotě SAIL musí provozovatel naplnit cíle provozní bezpečnosti (dále jen „OSO“), které jsou pro každý SAIL odlišné. Současně se provozovatel musí vypořádat s omezeními stanovenými vydanými zeměpisnými zónami (územní ochrana České republiky stanovená omezeným prostorem LKR10 – UAS (viz https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/zemepisne-zony/).

Pro ilustraci uvádíme Příklad vyplněného formuláře.

Praktickým využitím formuláře CAA/F-SP-083-0/2021
(Příloha žádosti Oprávnění k provozu dle 3.6) provozovatel naplní požadavky OSO.

Pozor: naplnění těchto požadavků musí provozovatel současně reflektovat ve své Provozní koncepci (dále jen „ConOps“), která je přílohou každé žádosti o vydání Oprávnění k provozu (nesoulad těchto dokumentů není možný).

V případě, že provoz bude probíhat v úrovních SAIL II a vyšších, musí být ConOps rozšířen do podoby Provozní příručky (Operational Manual).

Upozornění pro držitele platných povolení k provozování leteckých prací: Nejedná se o Provozní příručku využívanou pro účely provozování Leteckých prací v národním regulačním rámci. Jedná se o jiný dokument, byť do značné míry podobný, který lze s odpovídajícími úpravami využít).

V závěrečném kroku žadatel k žádosti o Oprávnění k provozu přikládá Deklaraci provozovatele o ochraně osobních údajů, která je taktéž připravena k využití s pomocí formuláře CAA/F-SP-049-0/2020
(Deklarace provozovatele o ochraně osobních údajů dle GM1 UAS.SPEC.050(1)(a)(iv)).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Řízení o vydání Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu UAS probíhá ve správním řízení. Žádosti o Oprávnění k provozu jsou přijímány a vyřizovány v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Pro operativní komunikaci doporučujeme využívat komunikaci prostřednictvím datové schránky.
Správní řízení o vydání Oprávnění k provozu se pojí se správním poplatkem. Výše správního poplatku za vydání Oprávnění k provozu činí 4 000 Kč. Výše správního poplatku za provedení změny Oprávnění k provozu činí 400 Kč. Oprávnění k provozu budou v první fázi implementace evropského rámce vydávána s dvouletou platností. Případné změny Oprávnění k provozu, spojené například se změnami schválených míst provozu, budou tedy spojeny se správním poplatkem 400 Kč za každou další změnu.

Využití postupu a dokumentů uvedených výše představuje jeden z možných způsobů naplnění Článku 11 – Pravidla pro provádění posouzení provozních rizik prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel za účelem provozu ve „specifické“ kategorii s využitím Oprávnění k provozu. Žadatelé o provoz ve „specifické“ kategorii provozu mají při formulaci provozního záměru a způsobu naplnění pochopitelně možnost využít veškerých možností daných platným evropským regulačním rámcem.

Dokument ConOps

Níže odkazované pokyny jsou k dispozici v editovatelné podobě a mohou tedy sloužit i jako šablona dokumentu ConOps.

Stávající držitelé povolení k provozování leteckých prací disponují provozní příručkou schválenou Úřadem pro civilní letectví; obsah i forma ovšem zcela neodpovídá požadavkům společného evropského regulačního rámce na dokument ConOps. Velká část textů schválených příruček může být nicméně pro vytváření dokumentu ConOps efektivně využita. Pro snadnější orientaci v tom, které části dokumentu ConOps lze úplně nebo alespoň zčásti pokrýt texty schválené provozní příručky, doporučujeme využít dále odkazované pokyny.

Materiál ÚCL k přípravě ConOps

Provozní příručka (Operations Manual) (OM)

Provozní příručka je požadovanou přílohou žádosti o Oprávnění k provozu, který míří na specifickou úroveň zabezpečení a integrity II a vyšší (tzn. v tuto chvíli SAIL II – VI). Tento dokument je dalším rozšířením dokumentu ConOps.

Stávající držitelé povolení k provozování leteckých prací mohou do konce roku 2021 dočasně tento dokument nahradit Provozní příručkou schválenou v rámci správního řízení o vydání Povolení k provozování leteckých prací.

Materiál ÚCL k přípravě OM

Doporučené postupy pro stávající držitele povolení k provozování leteckých prací

Platnost národních povolení (Povolení k létání letadla bez pilota na palubě, Povolení k provozování leteckých prací (případně Povolení k provozování leteckých činností pro vlastní potřebu) končí zcela dnem 1. 1. 2022. Doporučujeme však, aby provozovatelé využili aktuálního přechodného období k plynulému přechodu na společný evropský regulační rámec a nenechali změny/úpravy na poslední chvíli, aby jejich další činnost po uvedeném termínu nebyla ohrožena.

Současně doporučujeme, aby i stávající držitelé národních povolení začali pro svůj provoz nad rámec standardních provozních omezení využívat postup žádosti o Oprávnění k provozu ve „specifické“ kategorii provozu, neboť tento bude v krátkodobém výhledu jediným prakticky využitelným postupem.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní