Známý odesílatel

Seznam známých odesílatelů

Postup pro recertifikaci

Známý odesílatel je odesílatel, jenž odesílá náklad nebo poštu na vlastní účet a jehož postupy splňují společná bezpečnostní pravidla a normy dostatečné k tomu, aby tento náklad nebo pošta mohly být přepravovány v jakémkoli letadle.

Požadavky pro výkon činnosti známého odesílatele:

  1. splnění oznamovací povinnosti;
  2. obdržení základních opatření formou rozhodnutí Úřadu;
  3. zpracování bezpečnostního programu, podpis „Prohlášení o závazcích“;
  4. předložení žádosti o schválení.

Postup schvalování známého odesílatele:

1.    Žadatel v souladu s § 86c zákona o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů zašle Úřadu oznámení o tom, že hodlá vykonávat činnost známého odesílatele. Oznámení obsahuje tyto základní informace vzor oznámení:

a.    důvod oznámení;
b.    identifikace žadatele – právnické nebo podnikající fyzické osoby:

i.    název / jméno podle obchodního nebo živnostenského rejstříku;
ii.    adresa;
iii.    IČ;

c.    podpis osoby oprávněné jednat jménem právnické nebo fyzické osoby;
d.    identifikační údaje bezpečnostního manažera – osoby odpovědné za řízení v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy, která je držitelem platného dokladu o spolehlivosti vydaného Úřadem (případně Osvědčení fyzické osoby podle zákona 412/2015, o ochraně utajovaných informací):

i.    titul, jméno a příjmení;
ii.    datum narození;
iii.    telefon;
iv.    email.

2.    Po obdržení Rozhodnutí o stanovení základních opatření žadatel určí v souladu s platnou evropskou a národní legislativou osoby, které se budou podílet na ochraně letectví před protiprávními činy a vyžádají si Ověření spolehlivosti u Úřadu (termín pro vydání ověření je 30 dní):
Pro tyto osoby zabezpečí absolvování odpovídajícího školení v souladu NPBV u školitele schváleného Úřadem. Seznam školitelů je uveden na webových stránkách Úřadu – Školitelé.

3.    Žadatel zpracuje nebo zabezpečí zpracování Bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před protiprávními činy známého odesílatele a vyplní „Prohlášení o závazcích – známý odesílatel“.
Struktura Bezpečnostního programu a vzor „Prohlášení o závazcích“ je uveden v Národní bezpečnostní program.

4.    Nejdříve po 45 dnech od podání oznámení o výkonu činnosti schváleného agenta zašle žadatel na Úřad „Žádost o schválení známého odesílatele“ vzor žádosti. Přílohou této žádosti bude Bezpečnostní program známého odesílatele a Prohlášení o závazcích.

Na základě přijaté žádosti Úřad uskuteční ověření na místě s cílem ověřit splnění všech požadavků pro výkon činnosti známého odesílatele.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Oddělení bezpečnostní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Oddělení bezpečnostní