Letiště

Postup pro nové subjekty hodlající provozovat letiště

Úřad zpracoval metodiku pro malá a střední letiště. Tato metodika je neveřejná a je poskytovaná pouze bezpečnostním manažerům daného letiště s platným dokladem o spolehlivosti nebo platným osvědčením fyzické způsobilosti vydané Národním bezpečnostním úřadem. V metodice jsou popsány procesy nastavení v rámci ochrany civilního letectví před protiprávními činy na malém a středním letišti. Pokud máte o zaslání metodiky zájem, kontaktujte nás na e-mailu kotvaldova@caa.cz anebo případně michalka@caa.cz.

Požadavky odboru bezpečnostního pro žadatele, jež hodlají provozovat letiště:

  • splnění oznamovací povinnosti;
  • obdržení základních opatření formou rozhodnutí Úřadu pro civilní letectví (dále jen „Úřad“);
  • podání žádosti o stanovení zvláštních opatření (nepovinné);
  • obdržení zvláštních opatření formou rozhodnutí Úřadu;
  • zpracování bezpečnostního programu a jeho zaslání Úřadu ke schválení;
  • obdržení rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště ze strany Úřadu

Postup:

Žadatel v souladu s § 86 písmene (c) zákona č. 49/1997 Sb., v platném znění (dále jen „zákon č. 49/1997“) je povinen oznámit Úřadu alespoň 45 dnů před zahájením činnosti, že hodlá provozovat letiště. Vzor oznámení ke stažení zde: Vzor oznámení

Oznámení obsahuje následující údaje:

  1. důvod oznámení
  2. identifikace žadatele (název, adresa, IČ)
  3. identifikační údaje osoby odpovědné nakládat s citlivými informacemi, případně bezpečnostního manažera jedná-li se o rozdílné osoby (držitel platného dokladu o spolehlivosti)
  4. jméno a podpis statutárního zástupce společnosti

Následně budou žadateli vydána základní opatření nezbytná k zajištění dostatečné úrovně ochrany civilního letectví před protiprávnými činy při výkonu jeho činnosti. S informacemi obsaženými v základních opatřeních může nakládat pouze osoba k tomu určená a oprávněná (držitel platného dokladu o spolehlivosti) podle § 85 písmene (e) zákona č. 49/1997.

Provozovat letiště, může po obdržení základních opatření požádat v souladu s § 86 písmene (e) zákona č. 49/1997 o stanovení zvláštních opatření, umožňuje-li mu to přímo použitelný předpis Evropské Unie. Přímo použitelným předpisem se v tomto případě rozumí nařízení Komise EU č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy v platném znění.

Sepsanou žádost o vystavení zvláštních opatření obsahující odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (dále jen „Nařízení 300/2008“) zašle žadatel na adresu Úřadu.

Pro jednodušší a rychlejší orientaci v  problematice týkající se zvláštních opatření může provozovatel letiště požádat Úřad o zaslání „Metodiky schválení bezpečnostního programu malého letiště“ (dále jen „metodika“) ve které  je uveden návod a příklady, jak žádost o zvláštní opatření formulovat a sepsat. Výše uvedená metodika bude poskytnuta pouze osobám odpovědným za ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Žádostí o zaslání výše zmíněné metodiky, se žadatel o tuto metodiku zavazuje, že metodiku nebude bez vědomí Úřadu nikterak distribuovat třetím stranám a zároveň neumožní nahlížet do této metodiky třetím osobám. Metodika slouží pouze pro účely žadatele o tuto metodiku.

Pokud bude žadateli o vystavení zvláštních opatření po prostudování žádosti o stanovení zvláštních opatření Úřadem vyhověno, vystaví Úřad rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření, ve kterých bude žadateli umožněno se odchýlit od konkrétních ustanovení Nařízení 300/2008 včetně jeho prováděcích nařízení.

Následně provozovatel letiště zpracuje bezpečnostní program provozovatele letiště zaměřený na  ochranu civilního letectví před protiprávními činy v souladu s národní a evropskou legislativou v platném znění, ve kterém budou zohledněny odchylky stanovené v rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření. Struktura bezpečnostního programu je uvedena v Národním bezpečnostním programu ochrany civilního letectví České republiky před protiprávními činy. Zpracovaný bezpečnostní program je předložen ke schválení v souladu s § 85 písmene (m) zákona č. 49/1997 Úřadu, na odbor bezpečnostní, oddělení bezpečnosti letového provozu nejpozději do 60 dnů od data vystavení rozhodnutí o stanovení základních opatření, není – li stanoveno jinak.

Úřad bezpečnostní program provozovatele letiště v kooperaci s dotčenými orgány posoudí a vyhodnotí, zda nastavené procesy zajistí dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Pokud bude zhodnocení Úřadu a dotčených orgánu kladné, vydá Úřad rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště. V opačném případě bude žadatel vyzván formou usnesení o přerušení řízení k odstranění vad a nedostatků uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště. Po odstranění vad a nedostatků v bezpečnostním programu, žadatel opět zašle bezpečnostní program na Úřad k novému posouzení.

Pokud Úřad a dotčené orgány vyhodnotí, že bezpečnostní program a postupy v něm uvedené již dostatečně zajistí ochranu civilního letectví před protiprávními činy, vydá rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště. V případě, že Úřad či dotčené orgány budou mít stále pochybnosti o míře zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, bude žadatel opět vyzván k přepracování bezpečnostního programu provozovatele letiště.

Provozovatel letiště nesmí v souladu s § 85 písmene (m) odstavce (1) zákona
č. 49/1997 provozovat letiště bez schváleného bezpečnostního programu letiště. Bezpečnostní program letiště se považuje za schválený, jestliže rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště vydané Úřadem nabylo právní moci. Pokud bude provozovatel letiště provozovat letiště v rozporu s § 85 písmene (m) odstavce (1) zákona č. 49/1997 se dopustí přestupku dle § 93 písmene (a) odstavce (2) písmene (a) bodu (1) zákona č. 49/1997. Za toto jednání může být správním orgánem právnické nebo podnikající fyzické osobě uložen správní trest dle § 93 písmene (a) odstavce (3) písmene (d).

Osoby zaměstnané provozovatelem letiště, které se budou podílet na ochraně civilního letectví před protiprávními činy v rámci jejich pracovních povinností (např. osoby provádějící detekční kontroly, bezpečnostní pracovníci atd.), podají žádost o ověření spolehlivosti u Úřadu a následně provozovatel letiště zabezpečí pro tyto osoby absolvování odpovídajícího školení v souladu s Národním programem bezpečnostního výcviku u školitele schváleného Úřadem. Seznam školitelů je uveden na webových stránkách Úřadu.

Postup pro subjekty provozující letiště – úprava stávajících zvláštních opatření

Subjekt, který již má Úřadem pro civilní letectví (dále jen „Úřad“) schválený bezpečnostní program provozovatele letiště, může vzhledem k provozním změnám zažádat o vydání zvláštních opatření (v současné chvíli žádnými zvláštními opatřeními vydanými Úřadem nedisponuje).

Nebo se tento proces rovněž týká provozovatelů letišť, kteří v souladu s aktuálními předpisy anebo provozní potřebou, jsou nuceni aktualizovat současná zvláštní opatření vydaná Úřadem.

Provozovatel letiště, může po zhodnocení místních podmínek požádat v souladu s § 86 písmene (e) zákona č. 49/1997 o stanovení zvláštních opatření, umožňuje-li mu to přímo použitelný předpis Evropské Unie. Přímo použitelným předpisem se v tomto případě rozumí nařízení Komise EU č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy v platném znění.

Sepsanou žádost o vystavení zvláštních opatření obsahující odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (dále jen „Nařízení 300/2008“) zašle žadatel na adresu Úřadu.

Pro jednodušší a rychlejší orientaci v  problematice týkající se vydání zvláštních opatření může provozovatel letiště požádat Úřad o zaslání „Metodiky schválení bezpečnostního programu malého letiště“ (dále jen „metodika“), ve které  je uveden návod a příklady, jak žádost o zvláštní opatření formulovat a sepsat. Výše uvedená metodika bude poskytnuta pouze osobám odpovědným za ochranu civilního letectví před protiprávními činy. Žádostí o zaslání výše zmíněné metodiky, se žadatel o tuto metodiku zavazuje, že metodiku nebude bez vědomí Úřadu nikterak distribuovat třetím stranám a zároveň neumožní nahlížet do této metodiky třetím osobám. Metodika slouží pouze pro účely žadatele o tuto metodiku.

Pokud bude žadateli o vystavení zvláštních opatření po prostudování žádosti o stanovení zvláštních opatření Úřadem vyhověno, vystaví Úřad rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření, ve kterých bude žadateli umožněno se odchýlit od konkrétních ustanovení Nařízení 300/2008 včetně jeho prováděcích nařízení.

Následně provozovatel letiště zapracuje odchylky stanovené v rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření do bezpečnostního programu provozovatele letiště. Zapracované změny v bezpečnostním programu obsahující  rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření jsou předloženy Úřadu (odbor bezpečnostní, oddělení bezpečnosti letového provozu) ke schválení v souladu s § 85 písmene (m) zákona č. 49/1997 nejpozději do 30 dnů od data vystavení rozhodnutí o stanovení zvláštních opatření, není – li stanoveno jinak.

(Jedná se tedy o změnu bezpečnostního programu č. XX, která bude zaslána na Úřad)

Úřad bezpečnostní program provozovatele letiště v kooperaci s dotčenými orgány posoudí a vyhodnotí, zda nastavené procesy zajistí dostatečnou úroveň ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Pokud bude zhodnocení Úřadu a dotčených orgánu kladné, vydá Úřad rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště. V opačném případě bude žadatel vyzván formou usnesení o přerušení řízení k odstranění vad a nedostatků uvedených v bezpečnostním programu provozovatele letiště. Po odstranění vad a nedostatků v bezpečnostním programu, žadatel opět zašle bezpečnostní program na Úřad k novému posouzení.

Pokud Úřad a dotčené orgány vyhodnotí, že bezpečnostní program a postupy v něm uvedené již dostatečně zajistí ochranu civilního letectví před protiprávními činy, vydá rozhodnutí o schválení bezpečnostního programu provozovatele letiště. V případě, že Úřad či dotčené orgány budou mít stále pochybnosti o míře zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy, bude žadatel opět vyzván k přepracování bezpečnostního programu provozovatele letiště.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce pro správu a veřejnost

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce pro správu a veřejnost