fbpx

Výjimky ze standardních postupů letové způsobilosti

6.4.2020

Sekce technická Úřadu pro civilní letectví informuje, že po dobu trvání nouzového stavu lze v následujících případech žádat o výjimky ze standardních postupů:

  • při vydání OLZ letadlu dovezenému ze třetí země
  • při třetím prodloužením ARC letadlu řízenému CAMO/CAO organizací
  • při překročení dvouletého auditního období organizací oprávněných k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti.

Více informací naleznete dále na stránce.


ÚCL informuje veřejnost, že po dobu trvání nouzového stavu nemohou pracovníci úřadu vyjíždět na zahraniční služební cesty. Z toho důvodu není možné provádět kontroly letadel při dovozu do ČR ze třetích zemí dle standardních postupů.

Vzhledem ke snaze zajistit i v tomto období možnost dovozu a uvedení do provozu letadla ze třetích zemí, přistoupil ÚCL k možnosti udělit v takovýchto případech výjimku ze standardních postupů (výjimka dle čl. 71 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 2018/1139 z bodu ML.A.906 nebo M.A.904 Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014) a nahradit kontrolu letadla na místě a přítomnost inspektora ÚCL při záletu letadla čestnými prohlášeními majitele / provozovatele letadla (ML.A.906, bod c), M.A.904, bod c)) a dalšími požadovanými doklady a dokumenty.

Tato výjimka nebude zpoplatněna podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (položky 55n, 55o, 55p).

Při tomto procesu bude letadlu vystaveno OLZ s omezenou platností na 8 měsíců. Po uplynutí této doby bude na letadle provedena prohlídka inspektory ÚCL a následně provedena změna OLZ, ve kterém bude odstraněno dobové omezení. Tato změna OLZ bude rovněž provedena bez poplatku.

Bližší informace budou žadateli sděleny při podání žádosti o vydání OLZ.

Dalším úkonem, na který je možné udělit výjimku, je třetí prodloužení platnosti ARC u letadel řízených CAMO / CAO organizací v případě, že není možné ze strany CAMO / CAO organizace provést úplnou kontrolu letové způsobilosti.

ARC bude možné prodloužit opět maximálně o 8 měsíců a výjimka bude udělena bez správního poplatku podle položky 55 Zmocnění ke snížení poplatku za změny v dokladech.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením.

Stejná výjimka se bude udělovat organizacím oprávněným k údržbě, výrobě a k řízení zachování letové způsobilosti v případě, kdy dojde k překročení dvouletého auditního období, kdy z důvodu nouzového stavu nebude možné provést audit organizace ze strany ÚCL. Výjimka bude opět bez poplatku.

Bližší informace budou žadateli sděleny při komunikaci s příslušným oddělením.

Po ukončení nouzového stavu ÚCL přestane posuzovat nové žádosti o vydání OLZ, prodloužení platnosti ARC a překročení dvouletého auditního období výše uvedeným postupem a začne vyřizovat agendu standardními postupy.

Poznámka: V případě vydávání prvního povolení k letu (PtF) podle Hlavy P Nařízení Komise (EU) č. 748/2012 nově vyrobeným letadlům pro jiné účely, než je uvedeno v 21.A.701(a), body 1 a 2 (vývoj a prokazování požadavků předpisů), se výjimka ze základního nařízení neuděluje.

ÚCL posoudí požadovanou dokumentaci k letadlu, vč. letových podmínek, bez fyzické kontroly letadla. Po odstranění nedostatků či stanovení dodatečných omezení, ÚCL vydá žadateli PtF s platností jen na 6 měsíců. Za vydání PtF bude účtován poplatek dle výše zmíněného zákona.

Kontakty:

FunkceJménoE-mail
Ř/OZL Ing. Jaroslav Seyfried seyfried@caa.cz
V/ML Ing. Pavel Valenta valenta@caa.cz
V/DL Ing. Jan Žaloudek zaloudek@caa.cz
V/ÚDR Ing. Jaromír Lank lank@caa.cz
V/VÝR Ing. Ladislav Tomeček tomecek@caa.cz