Prodloužení spolehlivosti osob, kterým skončí platnost dokladu v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti

30. 4. 2024

Ministerstvo dopravy vydalo v reakci na současné vysoké vytížení agendy ověřování spolehlivosti dle § 85e a násl. zákona o civilním letectví rozhodnutí, dle kterého lze na držitele dokladů o spolehlivosti nahlížet jako na spolehlivé i v případě, kdy jim během řízení platnost dokladu skončí.

Ministerstvo dopravy zveřejnilo na své úřední desce (https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska) rozhodnutí MD-19609/2024-220/1 ze dne 29. 4. 2024, které od 3. 5. do 30. 10. 2024 zavádí následující přechodné pravidlo o využitelnosti dokladů o spolehlivosti osob, které si včas požádaly o vydání dokladu o spolehlivosti, nicméně o jejich žádosti nebylo ke dni skončení platnosti jejich dosavadního dokladu rozhodnuto. Toto rozhodnutí shrnuto zavádí následující:

 1. Pokud jste držitelem dokladu o spolehlivosti a u Úřadu pro civilní letectví jste si požádali o nový doklad spolehlivosti, jste považování za spolehlivé i tehdy, pokud Váš stávající doklad skončí dřív, než Úřad o žádosti rozhodne

Opatření míří na situace, které vlivem vysokého počtu žádostí v průběhu letošního jara v některých případech nastaly a stále mohou nastat, a sice že žadatel si sice v dostatečném časovém předstihu o doklad požádá, avšak se mu nestihne včas vydat doklad nový. Toto opatření situaci dočasně řeší tak, že již podání nové žádosti o ověření spolehlivosti Vám jako držiteli dokladu dá jistotu, že můžete nadále vykonávat činnost, ke které je doklad o spolehlivosti potřeba, i když jeho platnost mezitím skončí.

Ve chvíli, kdy Vám bude nový doklad o spolehlivosti vystaven, stává se pro Vás výše uvedené opatření bezpředmětné a jste nadále spolehliví do data, které je uvedeno na novém dokladu. Je však potřeba, abyste tento nový doklad bezodkladně předložili osobě, pro kterou vykonáváte činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehliví, příp. provozovateli letiště, vydal-li Vám letištní identifikační průkaz

V případě, že Vám je namísto nového dokladu vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti, stává se pro Vás výše uvedené opatření rovněž bezpředmětné. Dnem nabytí právní moci rozhodnutí o nespolehlivosti okamžitě pozbýváte spolehlivost a s ní spojená práva. Tuto skutečnost jste povinni osobě, pro kterou vykonáváte činnost, k jejímuž výkonu musíte být spolehliví, příp. provozovateli letiště, vydal-li Vám letištní identifikační průkaz, rovněž bezodkladně ohlásit.

 1. Pokud jste zaměstnavatelem výše uvedené osoby, která ke své činnosti vyžaduje doklad o spolehlivosti, můžete osobě dále umožnit výkon práce, který vyžaduje, aby osoba byla spolehlivá podle příslušného předpisu EU

Pokud Vaši zaměstnanci mají doklad o spolehlivosti, který jim v průběhu řízení o nové ověření spolehlivosti propadá (vztahuje se na ně výše uvedená situace), můžete je od 3. 5. 2024 bez dalšího až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, a tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli. Pokud jste již byli nuceni svého zaměstnance postavit mimo výkon práce z důvodu, že jim stávající doklad skončil, můžete mu od 3. 5. 2024 výkon práce opět umožnit.

Ověřit si, zda se na Vašeho zaměstnance výše uvedená situace vztahuje, můžete zde: https://overeni.caa.cz/ros. K ověření potřebujete znát spisovou značku stávajícího (propadlého) dokladu, datum jeho vystavení a první 3 znaky příjmení osoby, na jejíž jméno byl doklad vystaven. Pokud se na danou osobu opatření vztahuje, bude záznam obsahovat následující větu:

„Držitel dokladu požádal o nové ověření spolehlivosti, o žádosti zatím nebylo rozhodnuto – držitele lze do 30. 10. 2024 považovat za spolehlivého.“

Pokud u záznamu tato věta nebude uvedena, znamená to, že osoba:

 • již má vystaven nový doklad (tehdy Vám ho musí doložit a řídíte se jím), nebo
 • o nové ověření spolehlivosti včas nepožádala (v takovém případě je aktuálně nespolehlivá), nebo
 • jí bylo vydáno rozhodnutí o nespolehlivosti (v takovém případě je také nespolehlivá).

V případě technických problémů nebo nesrovnalostí při ověřování výše uvedeného se obraťte na Úřad pro civilní letectví (overeni@caa.cz ; podatelna@caa.cz anebo telefonicky na útvar ověřování spolehlivosti: telefonní seznam).

 1. Pokud jste školitelem odborné přípravy podle přímo použitelného nařízení EU, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, poskytnout odbornou přípravu i pokud se prokáží propadlým dokladem o spolehlivosti.

Pokud poskytujete odbornou přípravu v oblasti Security podle přímo použitelného nařízení Komise (EU) 2015/1998, v platném znění, a podmínkou poskytnutí odborné přípravy je skutečnost, aby školená osoba byla spolehlivá, můžete odbornou přípravu od 3. 5. 2024 do 30. 10. 2024 poskytnout i osobě, která disponuje již propadlým dokladem o spolehlivosti, pokud se na ni výše uvedené opatření vztahuje.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

 1. Pokud jste subjektem vydávajícím letištní identifikační karty (IDC) a identifikační karty členů posádek, ke kterým je podmínkou ověření spolehlivosti, můžete držitelům, na které opatření cílí, tyto karty udržovat nadále platné

Pokud vydáváte letištní či Crew Member ID karty osobám, které pro jejich vydání a platnost musí být spolehlivé, můžete osobám, na které se výše uvedené opatření vztahuje, od 3. 5. 2024 až do 30. 10. 2024, anebo do doby, kdy je o jejich nové žádosti rozhodnuto (podle toho, co nastane dříve) považovat za spolehlivé, tedy na ně nahlížet, jako kdyby platný doklad o spolehlivosti měli, a tedy jim udržovat stávající IDC umožňující vstup do vyhrazených bezpečnostních prostor v platnosti, případně jim je znovu aktivovat či vydat nové.

Ověřit si, zda se na školenou osobu výše uvedené opatření vztahuje, můžete stejným způsobem, jako je uvedeno u bodu 2. výše.

Pro zajištění adekvátní míry bezpečnosti současně máte povinnost jako vydavatel IDC povinnost nejméně každých 30 dnů ověřit, zda se na osobu výše uvedené opatření stále vztahuje. To můžete provádět stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím odstavci, anebo pokud by takových osob bylo ve vaší gesci bylo v určitý moment více než 50, přímým dotazem na Úřad pro civilní letectví (nejlépe seznamem spisových značek dokladů, u kterých skutečnost požadujete ověřit). Dotaz můžete vznést prostřednictvím datové schránky Úřadu, anebo jiným formálním způsobem dle správního řádu.

Otázky a odpovědi

 1.  Žádám si o první doklad o spolehlivosti. Budu dle tohoto opatření také považován do vydání rozhodnutí za spolehlivého?
  • Ne. Toto opatření míří pouze na osoby, které již dokladem o spolehlivosti ke dni podání nové žádosti disponují.
 2. V minulosti jsem měl doklad o spolehlivosti, který mi již skončil, a nyní si chci požádat o doklad nový. Bude se na mě opatření rovněž vztahovat?
  • Ne. Aby se na Vás opatření vztahovalo, musíte být držitelem platného dokladu ke dni podání žádosti.
 3. Podal jsem žádost o ověření spolehlivosti před vydáním tohoto opatření a hrozí, že v řízení nebude rozhodnuto předtím, než mi platnost stávajícího dokladu skončí. Bude se na mě opatření vztahovat?
  • Ano. Nařízení se vztahuje na všechny držitele dokladů, kteří si požádali o nové ověření spolehlivosti, tedy i ty, kteří si žádost podali před vydáním výše uvedeného opatření.
 4. Mám v současnosti doklad o spolehlivosti s platností jednoho roku, který mi nejspíše skončí dříve, než bude o mé žádosti rozhodnuto. Vztahuje se na mě toto opatření?
  • Ano. Opatření se vztahuje na všechny držitele dokladů, kteří si požádali o nové ověření spolehlivosti, bez ohledu na to, o jaký doklad se jedná.
 5. Mám v současnosti doklad o spolehlivosti s platností tři roky/pět let, který mi nejspíše skončí dříve, než bude o mé žádosti rozhodnuto. Vztahuje se na mě toto opatření?
  • Ano. Opatření se vztahuje na všechny držitele dokladů, kteří si požádali o nové ověření spolehlivosti, bez ohledu na to, o jaký doklad se jedná.
 6. Co se stane k 31. 10. 2024?
  • Platnost tohoto opatření nejspíše skončí a všechny subjekty se opět budou striktně řídit pravidly uvedenými v příslušných právních předpisech. O tom, zda osoba je či není spolehlivá, bude rozhodovat znovu výhradně to, zda disponuje platným dokladem o spolehlivosti. I pokud by tak osoba byla považována k 30. 10. 2024 za spolehlivou podle tohoto opatření, ale nejpozději v tento den jí nebyl vystaven doklad o spolehlivosti, pak 31. 10. 2024 již za spolehlivou považována nebude, a s tím mohou být spojeny další důsledky (zneplatnění IDC, znemožnění výkonu činnosti na letišti apod.).
Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor