Prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle Části-ORO

30. 3. 2020

Úřad pro civilní letectví v souladu s článkem č. 71 (1) nařízení (EU) 2018/1139 (Základní nařízení) uděluje výjimku z požadavků Přílohy III (Část-ORO) k nařízení (EU) č. 965/2012 týkajících se provádění výcviku a přezkoušení provozovatele dle této části.    

I. Výjimka je platná pouze pro následující druhy výcviku a přezkoušení dle Části-ORO:

 1. Přezkoušení odborné způsobilosti provozovatelem (OPC) v souladu s bodem ORO.FC.230(b) a ORO.FC.330;
 2. Traťově orientovaná hodnocení v souladu s bodem ORO.FC.A.245(d), je-li to použitelné;
 3. Výcvik a přezkoušení v používání nouzového a bezpečnostního vybavení v souladu s bodem ORO.FC.230(d);
 4. Pozemní a letový výcvik v souladu s bodem ORO.FC.230(f);
 5. Opakovací výcvik a přezkoušení palubních průvodčí v souladu s bodem ORO.CC.140;
 6. Opakovací výcvik technických posádek v souladu s bodem ORO.TC.135;
 7. Traťové přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.230(c);
 8. Opakovací výcvik v oblasti nebezpečného zboží v souladu s bodem ORO.GEN.110(j) a je-li to použitelné i podle bodu SPA.DG.105(a)
 9. Opakovací výcvik CRM v souladu s bodem ORO.FC.230(e)(1) a (e)(2)     
 10. Opakovací výcvik a přezkoušení v souladu s bodem ORO.FC.130.

II. Doba platnosti výjimky

 1. Končí-li doba platnosti výcviku a přezkoušení dle odstavce I výše před 30. 11. 2020 včetně, prodlužuje se jejich platnost o 4 měsíce.  

III. Podmínky pro udělení výjimky

 1. Výjimka se uděluje pouze v případě, že provozovatel letadel, na něhož se vztahuje Část-ORO nemůže splnit požadavky pro prodloužení platnosti výcviku a přezkoušení dle odstavce I obvyklým způsobem kvůli opatřením, která byla uplatněna proti šíření viru COVID-19, tj. zejména omezení pohybu osob, omezení v provozu letadel, činnosti provozovatelů zařízení pro simulaci letu (FSTD), apod.
 2. Ke dni udělení výjimky musí být výcviky a přezkoušení dle odstavce I platné.
 3. Provozovatelé dle Části-ORO využívající tuto výjimku v rámci zmírňujících opatření přijatých systémem řízení musí alespoň:
  1. v případě výcviku a přezkoušení dle odstavce I(1), I(2) a I(7) zajistit, že držitelé průkazu způsobilosti dle Části-FCL (personál provozovatele):
   • mají platnou třídní nebo typovou kvalifikaci;
   • absolvují udržovací výcvik a následné vyhodnocení provozovatelem (způsob vyhodnocení si určí každý provozovatel sám) k zajištění přijatelné úrovně znalostí pro provoz na dané třídě nebo typu letadla. Vyhodnocení musí také zahrnovat mimořádné a nouzové postupy spojené s danou třídou nebo typem; a
   • absolvují jakákoliv dodatečná cvičení související s oprávněními dle Části-SPA, je-li to použitelné.
  2. v případě výcviku a přezkoušení dle odstavce I(3) až I(6), I(8) a I(9) a OPC v souladu s bodem ORO.FC.330 u provozovatelů obchodního SPO a provozovatelů obchodní letecké dopravy dle bodu ORO.FC.005(B)(1) a (2) zajistit členům letových posádek dokončení dodatečného výcviku pomocí jakýchkoliv dostupných a odpovídajících prostředků.

Poznámka: „Jakékoliv dostupné a odpovídající prostředky“ znamená, že provozovatelé poskytují členům posádky další výcvik, aby kompenzovali prodlouženou platnost různých prvků výcviku podle Části-ORO a případně Části-SPA. To lze provést například prostřednictvím briefingu / výukových prezentací / bulletinů / videa / apod.

IV. Postup pro udělení výjimky

 1. Provozovatel zajistí splnění požadavků uvedených v pododstavci III(2) a III(3).
 2. Příslušný examinátor provozovatele nebo osoba odpovědná za výcvik posádek provozovatele zkontroluje plnění výše uvedených požadavků.
 3. Osoba uvedené v ust. 2 tohoto odstavce zaznamená prodlouženou platnost výcviků a přezkoušení do záznamů člena letových posádek.
 4. Pověřená osoba provozovatele vyplní formulář PROHLÁŠENÍ společně pro všechny členy letových posádek provozovatele a zašle ho e-mailem na adresu:  podatelna@caa.cz.
 5. Individuální výjimky nebo souhlasy týkající se výcviků dle odstavce I vydané ÚCL před datem 30. 3. 2020 se ruší. Provozovatelé, kterým byly uděleny, se od tohoto data řídí tímto postupem.

Oznámení výjimky pro výcvik a přezkoušení dle Části-ORO k nařízení Evropské komise (EU) č. 965/2020

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor