Epocha k Úřadu pro civilní letectví, 7. díl

27. 5. 2022

Poslední díl článku Epocha se věnuje období od roku 1990 do roku 2004. Zasahuje tak do vzniku samostatné České republiky, zřízení Úřadu pro civilní letectví a končí vstupem České republiky do Evropské unie.


OBDOBÍ 1990 – 2004

V poslední dekádě 20. století nastaly změny ve státním uspořádání a byly vyhlášeny změny názvu republiky s účinností od:

6. 3. 1990        Česká republika, Ústavním zákonem č. 53/1990 Sb.

29. 3. 1990      Československá Federativní Republika, Ústavním zákonem č. 81/1990 Sb.

20. 4. 1990      Česká a Slovenská Federativní Republika, Ústavním zákonem č. 101/1991 Sb.

V dopravě došlo k novému vymezení působnosti ministerstev:

Ústavním zákonem č. 13/1990 Sb. bylo Federální Ministerstvo dopravy a spojů rozděleno na samostatná ministerstva. Federálním ministrem dopravy se stal Ing. Jiří NEZVAL. Ve funkci působil od 27. 6. 1990 do 30. 4. 1991

Ústavní zákon č. 575/1990 Sb. v souladu s opatřeními v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky vedl k uzavření dohody mezi Federálním ministerstvem dopravy a Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj (MHPR) o převodu některých činností.

21. 12. 1990    Historie opět prokázala neefektivnost spojení letišť s dopravcem, proto FMD ustavilo zřizovací listinou č.j. 22 216/1990-330 novodobou rozpočtovou organizaci Českou správu letišť (ČSL).

1. 1. 1991        Civilní dopravní letiště byla vyčleněna z ČSA a přeřazena do ČSL. FMD svým č.j. 22 287/1990-330 současně změnilo Zakládací listinu ČSA, s. p. vydanou Rozhodnutím č.j. 12 271/1989-350 ministra dopravy a spojů ČSSR ve znění Rozhodnutí č.j. 15 568/1989-350, pokud jde o název a základní předmět činnosti ČSA, s. p.

1. 5. 1991        Z FMD do působnosti MHPR, přešlo civilního letectví, resp. „Správy pro dopravu“ (městskou, silniční, dálniční, pozemní komunikace, silniční hospodářství, námořní a vodní plavbu). MHPR řídil prof. Ing. Karel DYBA od 1. 5. 1991 do 2. 7. 1992. Odbor civilního letectví na MHPR řídil Ing. Karel PELOUCH (dlouholetý pracovník Oddělení přípravy výstavby letišť ČSDL Praha).

09/1992           Vláda předložila návrh na zrušení MHPR, jeho působnost rozdělit mezi tři, zatím federální, poté republikové resorty dopravy, hospodářství, průmyslu a obchodu. Vedením resortu dopravy byl pověřen člen vlády, doc. Ing. Antonín BAUDIŠ, kde působil v období od 2. 7. 1992 – 29. 10. 1992.

1. 11. 1992 – 31. 12. 1992     Dopravu krátce řídila Divize pro dopravu Federální ministerstvo hospodářství, vedené Jaroslavem KUBIČKOU. MHPR zaniklo.

25. 11. 1992    Vyšel Ústavní zákon č. 542 /1992 Sb., o zániku České a Slovenské Federativní Republiky s platností od 8. 12. 1992.

31. 12. 1992    Česká a Slovenská Federativní Republika zanikly. Nástupnickými státy se staly Česká republika a Slovenská republika.

1. 1. 1993        Vznikla Česká republika a s ní očekávané velké naděje. Kompletní agenda správy civilního letectví přešla do Ministerstva dopravy České republiky v čele s PhDr. Janem STRÁSKÝM (do 10. 10. 1995), šéfem Odboru civilního letectví se stal Ivan Řáda, dlouholetý pracovník Technického úseku ČSA.

Poznámka č. 14)       Ještě před rozdělením čs. federace FMD pro potřeby letového ověřování leteckých pozemních zařízení (LPZ) provádění SLI II., v r. 1990 koupilo proudový letoun „Beechjet 400“ im. zn. OK-UZI od anglické firmy „Air Hanson“. V r. 1992, jako zálohu OK-UZI ještě letoun L-410 UPV-E (výr. č. 91216) im. zn. OK-WYI ze státního podniku „LET Kunovice“. Při dělení státního majetku mezi nově vzniklé republiky v r. 1993 stroj převzala Slovenská republika. Stroj byl přestavěn, opatřen novou konzolí a dále létal pod im. zn. OM-SYI. Letadlová flotila disponovala i malými letouny, např. L 200 A „Morava“ im. zn. OK-OBG, Zlín Z-43 im. zn. OK-WEL, Beechcraft „Baron 58“ (výr. č. TH-1757) im. zn. OK-SLI. Vzhledem k neustálému zdokonalování LPZ další obměny a doplňování flotily pokračovalo pořizováním strojů s nejmodernějším měřícími konzolemi a dalším vybavením.

23. 12. 1993    Vešel v platnost zákon č. 305/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (Letecký zákon) ve znění zákona č. 40/1976 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb. zrušil SOOL a zřídil správní úřad „Státní leteckou inspekci“ (SLI III.), která se stala nástupnickým subjektem SLI II. zřízené vyhláškou inspekce a Správy dopravních letišť, ve znění Vyhlášky č. 104/1977. Současně byla zrušena část první Vyhlášky č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť.

1. 1. 1994        Zákon č. 305/1993 Sb. z 23. 12. 1993 nabyl účinnosti.

11. 10. 1995    Vedení Ministerstvo dopravy převzal Ing. Vladimír BUDÍNSKÝ (do 4. 7. 1996).

4. 7. 1996        Ministerstvo dopravy převzal Ing. Martin ŘÍMAN. Za  jeho působení vyšel po několikaleté přípravě nový „Letecký zákon“. Funkci ministra vykonával do 2. 1. 1998.

1. 4. 1997        Zákonem č. 49/1977 Sb., z 6. 3. 1997 byl zřízen „Úřad pro civilní letectví“. Současně, ustanovením § 101 citovaného zákona, došlo ke zrušení správního úřadu „Státní letecká inspekce“ (SLI III.) zřízeného zákonem č. 305/1993 Sb.

Poznámka č. 15)       Součástí převáděného majetku mezi oběma subjekty, který nebyl nikterak problematický, byl i rozestavěný jižní trakt původního ředitelství SLI II. z počátku osmdesátých let, který je situován blízkosti jihovýchodní strany odbavovací budovy z r. 1937.

Úřad pro civilní letectví zahájil další etapu čs. letectví s podílem na tvorbě nové koncepce jeho rozvoje. Z titulu správního úřadu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví se intenzivně zapojil do formování evropského letectví na rozhraní dvou milénií, kdy

1998    Byla zahájena jednání o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví“ (EASA – European Aviation Safety Agency), orgánu srovnatelného s Federálním leteckým úřadem USA (FAA-Federal Aviation Administration.

20. 5. 1999      Evropská Komise (EK) specifikovala problémy bránící rozvoji vnitřního trhu letecké dopravy a vypracovala návrh nařízení k zavedení společných pravidel a zřízení EASA.

15. 7. 2002      V platnost vešlo Nařízení EP a Rady (ES) č. 1592/2002 (tzv. „Základní nařízení“) s pravidly civilního letectví a rozhodnutím o zřízení EASA.

10/2002           Na zvláštním zasedání na Jaltě „Evropská konference pro civilní letectví“ (ECAC – European Civil Aviation Conference) projednala transformaci „Sdružených leteckých úřadů” (JAA Joint Aviation Authorities) do EASA

1. 9. 2003        Výkonným ředitelem EASA se stal Patrick GOUDOU.

24. 9. 2003      Komise (ES) vydala Nařízení č. 1702/2003 s prováděcími pravidly pro certifikaci letové způsobilosti letadel, souvisejících výrobků, letadlových částí a zařízení, podmínky pro ochranu životního prostředí, činnost projekčních a výrobních organizací

28. 9. 2003      EASA formálně zahájila činnost s omezenými kompetencemi ve smyslu „Základního nařízení” v oblasti letové způsobilosti letadel, leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení, projekčních a výrobních organizací (DOA/POA-Desing/Production Organization Approval), personálu a organizací zapojených do údržby letadel (výcvik, způsobilost).

20. 11. 2003    Komise (ES) vydala Nařízení č.2042/2003 o zachování letové způsobilosti letadel, leteckých výrobků letadlových částí a zařízení, schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.

25. 11. 2003    EASA (jako každý stát ucházející se o členství v JAA) podepsala „Kyperské ujednání“, kterým formálně došlo k zastřešení spolupráce mezi JAA, EASA a ECAC.

13. 12. 2003    Zástupci členských států EU rozhodli o sídle EASA v Kolíně nad Rýnem.

3. 11. 2004      EASA oficiálně zahájila činnost.

„Vstupem ČR do EU dnem 1. 5. 2004 se Úřad stal leteckým Euro úřadem“


V Praze, dne 18. 3. 2022

Lubomír Dudáček

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor