Bezpilotní systémy

14. 5. 2024

Aktualizace LKR10 – UAS

Úřad pro civilní letectví vydal OOP č.j. 7181-24-701, kterým dochází k úpravě omezeného prostoru LKR10-UAS. Tato úprava spočívá v zavedení institutu gridů ve vztahu k provozu v blízkosti řízených letišť a dále dochází k úpravě podmínek provozu v hustě osídleném prostoru pro bezpilotní letadla kategorií C0, C1 a bezpilotní letadla splňující požadavky stanovené v Článku 20 písm. a) Prováděcího nařízení (EU) […]

5. 2. 2024

Přechodné opatření v rámci provozu OkL / OkP

Z důvodu zajištění plynulého přechodu provozu bezpilotních systémů dle podmínek zeměpisných zón stanovených v rámci omezeného prostoru LKR10 – UAS, který je spojen se změnou zmíněného omezeného prostoru ze dne 1. 1. 2024 bude nadále, a to do 29. 2. 2024, jakožto provoz na základě Oprávnění k letu považován také provoz na základě Oprávnění k provozu.

21. 12. 2023

Změny v regulaci provozu UAS od roku 2024

S koncem roku 2023 pozbývá účinnost Článek 22 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947 a dále zůstane v účinnosti, pro UAS uvedená na trh před 1. lednem 2024, pouze Článek 20. To znamená, že letadla, která nejsou vybavena „C“ štítkem a byla na trh uvedena do konce roku 2023, budou dále provozována v rámci podkategorií provozu A1 v případě letadel […]

22. 11. 2023

Aktualizace českého znění eRules pro UAS

Došlo k aktualizaci dokumentu eRules UAS CS.

31. 3. 2023

Aktualizace informací k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů

Úřad uveřejnil nové informace týkající se Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů dle Čl. 16 prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/947. Informace naleznete na stránce Oprávnění k provozu v rámci klubů a sdružení leteckých modelářů.

13. 2. 2023

Funkcionalita delegátů

V nové aktualizaci registračního systému byla spuštěna funkcionalita delegátů. Provozovatel může prostřednictvím systému zplnomocnit delegáta, který jej může zastupovat ve věcech podání a komunikace ohledně žádostí o vydání Oprávnění k provozu. Rozhraní delegátů naleznete ve svém profilu.

2. 2. 2023

Věková omezení u miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy

U miniwebu ÚCL pro bezpilotní systémy byla aktivována věková omezení pro registraci. Provozovatelé bezpilotních systémů se mohou registrovat od 18 let věku a dálkově řídící piloti pak od 16 let věku v souladu s platným regulačním rámcem pro bezpilotní systémy. Za osoby mladší provádí registraci zákonní zástupci svým jménem.

1. 2. 2023

Aktualizace formuláře žádosti o vydání Oprávnění k provozu

Pro účely podání žádosti o vydání Oprávnění k provozu je od 1. února 2023 potřeba využít aktuální formulář žádosti, konkrétně formulář CAA/F-SP-046-1/2020. V případě, že žadatel využije staršího formuláře, bude v rámci správního řízení vyzván k doplnění chybějících údajů. V souvislosti s tím byla upravena rovněž příloha žádosti OkP dle bodu 3.5 (formulář CAA/F-SP-048-3/2020).

2. 1. 2023

Aktualizace informací k provozu modelářských klubů v roce 2023

Pro členy modelářských klubů, které jsou evidované Úřadem pro civilní letectví, platí i v roce 2023 stejná pravidla, jako byla ta, podle kterých létali v roce 2022. To umožňuje Příkaz k provádění letů vydaný Ministerstvem dopravy a k němu vydané prováděcí opatření Úřadu.

22. 12. 2022

Sdělení k provozu modelářských klubů po 1. lednu 2023

Úřad pro civilní letectví ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravuje dokumenty týkající se způsobu provozu evidovaných klubů a sdružení leteckých modelářů po 1. lednu 2023 tak, aby tyto kluby mohly i v průběhu roku 2023 působit jako modelářské kluby ve smyslu článku 16(2) písm. B) prováděcího nařízení Komise EU.