25 let, nebo více?

31. 3. 2022

1. 4. 2022 uplyne 25 let od vzniku Úřadu pro civilní letectví. Nevznikl na zelené louce, ale transformací ze Státní letecké inspekce. Je však letecké veřejnosti známa historie regulátorů v civilním letectví, ví se, že tradice je již více než stoletá?

25 let je příležitost k rekapitulaci, obzvláště v době, která opakovaně hází letectví klacky pod nohy. Proto jsem požádal známého badatele historie československého letectví a autora řady publikací Ing. Lubomíra Dudáčka o shrnutí vývoje regulace civilního letectví v našich zemích. Níže uvedený výčet regulátorů bude v dohledné době naplněn kontextem a detaily onoho období.

Žádný regulátor to nemá jednoduché, omezuje, povoluje, trestá, vydává, odnímá, rozhoduje atd. Být součástí úřadu není jednoduché, v očích mnohých to není práce snů, ale vždy byl cíl stejný, zdraví lidí na zemi a nad zemí. Není naším cílem letectví zastavit, ale hledat cestu k jeho racionální regulaci. Kdo je v letectví déle, může posuzovat, nakolik se nám tento cíl daří naplňovat.

Jsem rád, že naším partnerem je sebevědomá letecká veřejnost, která se nezdráhá poukazovat na nedostatky, pomáhat je odstranit, ale zároveň respektuje elementární zásady a jejich vymáhání. Naše civilizace je přeregulovaná, uvědomujeme si to, ale ty nejvyšší zákony, přírodní zákony, obcházet nelze.

I nadále je tedy naší povinností být lepší než ostatní a zároveň nebýt horší než naši předchůdci. Bez nadšení mých kolegyň a kolegů, nadšení a spolupráce letecké veřejnosti náš cíl nemůžeme dosáhnout. Za dosavadní spolupráci všem děkuji.

David Jágr

ředitel ÚCL

Organizace pro výkon státního dozoru v civilním letectví

Správní orgán pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví v rámci historického vývoje státního uspořádání Československa

1918: Vzniklo Ministerstvo veřejných prací (MVP) s agendou pozemní i letecké dopravy

1929: Zřízení funkce vrchního komisaře ve výkonné službě ministra civilního dopravního letectví je považováno za počátek správního orgánu pro výkon státní správy ve věcech civilního letectví

1948: Došlo k zavedení centrálního řízení dopravy. V Leteckém odboru Ministerstva dopravy  (MD), kromě vlastní agendy byly soustředěny letecké činnosti dislokovaných letištních  organizačních složek, považované za Státní leteckou správu (SLS I.)

1952: Národní dopravce, Československé aerolinie, byly sloučeny s Leteckým odborem MD do seskupení Hlavní správa civilního letectví Československé republiky-Československé aerolinie(HSCL-ČSA). Seskupení převzalo veškerou agendu civilního letectví a činnosti

1956: Seskupení HSCL-ČSA zaniklo a v témže roce ze spojení MD a ČSA vzniklaÚstřední správa civilního letectví“ (ÚSCL). Zajišťovala úkoly státní správy a řízení podniku ČSA po stránce provozní, technické i hospodářské

1958: Z rámce ÚSCL byly vyčleněny činnosti charakteru státní správy zajišťované ČSA a činnosti výkonné povahy zajišťované ÚSCL (záležitosti letišť, letecké zabezpečovací služby) byly převedeny do nově zřízené Státní letecké správy (SLS II.) v podřízenosti MD a působností na území celého státu

1965: Vznikla „Státní letecká inspekce“. Jako nezávislý inspekční orgán na jakékoliv provozní činnosti převzala správní činnosti a výkon státního dozoru v civilním letectví.  Kompletní zabezpečování provozu letišť a služby leteckého provozu převzala nová rozpočtová organizace Správa dopravních letišť a SLS zanikla

1969: SDL I. byla rozdělena na Českou správu dopravních letišť (ČSDL Praha) a Slovenskou správu dopravních letišť (SSDL Bratislava)

1969: Po vzniku národních resortů dopravy vznikla „Česká letecká inspekce“ se sídlem v Praze a „Slovenská letecká inspekce“ se sídlem v Bratislavě. Na základě dohody, Česká letecká inspekce plnila služby pro Slovenskou socialistickou republiku

1971: Vznikla „Československá státní letecké inspekce“ s celorepublikovou působností a sídelním „Inspektorátem Praha“, „Inspektorátem Bratislava“ a převzala činnosti spojené s výkonem státního dozoru původně zajišťované republikovými Správami letišť. Tehdy řízení civilního letectví převzalo „Federální ministerstvo dopravy“. Název republikových správ letišť změnilo na Československou správu dopravních letišť Praha (ČSSDL Praha) a Československou správu dopravních letišť Bratislava (ČSSDL Bratislava).

1977: ČSSDL Praha a ČSSDL Bratislava zanikly.

1993: Vznikla „Státní letecká inspekce

1997: Vznikl „Úřad pro civilní letectví České republiky“ na základě Zákona č. 49/1977 Sb., ze dne 6. 3. 1997

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Šéfredaktor

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Šéfredaktor