fbpx

Základní informace plynoucí ze změny Nařízení Komise (EU) 1321/2014

Nařízení Komise (EU) 1321/2014 bylo změněno Prováděcím Nařízením Komise (EU) 2019/1383 a 2019/1384. Tato změna je velmi významná, s dopadem především na všeobecné letectví (GA). Nová změna Nařízení nabyla účinnosti k datu 24. 03. 2020.

Co tato změna znamená pro CAMO, AMO organizace a pro Oprávněné pracovníky je stručně uvedeno dále:

Obecně:

Výše zmiňovaná změna mění strukturu Nařízení 1321 následovně:

Přílohy:                                              

 • Příloha I          Part-M
 • Příloha II         Part-145
 • Příloha III        Part-66
 • Příloha IV        Part-147
 • Příloha Va       Part-T 

a nově přibyly tyto přílohy:

 • Příloha Vb       Part-ML
 • Příloha Vc       Part-CAMO
 • Příloha Vd       Part-CAO

Pro představu pro koho jaké části Nařízení 1321 platí, slouží následující tabulka:

Easy Access Rules CA

Nové části:

Part-ML stanoví pravidla zachování letové způsobilosti letadel jiných než složitých mimo obchodní dopravu:

 • letounů do MTOM 2730 kg včetně,
 • rotorových letadel do MTOM 1200 kg, včetně pro max. 4 osoby na palubě,                    
 • všech dalších letadel ELA2.

To znamená, že Part-ML pokrývá drtivou část GA. Pro všechna ostatní letadla platí Part-M.

Part-CAMO byl vyčleněn jako samostatná část z původního Partu-M. Obsahuje požadavky, povinnosti a práva organizací k řízení zachování letové způsobilosti.

Part-CAO je úplně nová část, která v sobě zahrnuje kombinované oprávnění jak pro řízení zachování letové způsobilosti, tak k údržbě letadel, na která bude aplikován Part-ML.

Výkladové materiály AMC/GM k novým částem


Informace pro organizace údržby oprávněné dle Part-M, Hlava F:

V současnosti oprávněné organizace podle Part-M, Hlava F se do budoucna budou muset přetransformovat buď na organizaci oprávněnou dle Part-145, nebo na organizaci s kombinovaným oprávněním dle Part-CAO. Organizace CAO s oprávněním k údržbě může udržovat pouze letadla spadající pod působnost Part-ML (dle rozsahu svého oprávnění).
Po 24. 03. 2020 musí organizace oprávněné dle Part-M, Hlava F podat na ÚCL žádost o přechod na Part-CAO nebo Part-145, a to do 24. 03. 2022. Pokud do tohoto data tak neučiní, jejich současné oprávnění zanikne. Během přechodového období musí být odstraněny veškeré nálezy spojené s přechodem na nové Nařízení.


Informace pro organizace CAMO oprávněné dle Part-M, Hlava G:

V současnosti oprávněné organizace podle Part-M, Hlava G se budou muset buď překlopit na organizace oprávněné dle Part-CAMO, nebo na organizace s kombinovaným oprávněním dle Part-CAO. Organizace CAO s oprávněním k řízení zachování letové způsobilosti může řídit pouze letadla spadající pod působnost Part-ML (dle rozsahu svého oprávnění).
Po 24. 03. 2020 musí organizace oprávněné dle Part-M, Hlava G podat na ÚCL žádost o přechod na Part-CAMO nebo Part-CAO, a to do 24. 03. 2022. Pokud do tohoto data tak neučiní, jejich současné oprávnění zanikne. Rozdíl mezi organizacemi oprávněnými dle Part-CAMO a dle Part-CAO je mimo jiné v tom, že zatímco CAMO organizace budou muset zavést Safety Management System (SMS), tak organizace CAO nikoliv. Během přechodového období musí být odstraněny veškeré nálezy spojené s přechodem na nové Nařízení.


Informace pro Oprávněné pracovníky:

V současnosti oprávnění pracovníci (OP), kteří smějí provádět KLZ, budou přetransformováni na Nezávislý osvědčující personál oprávněný dle bodu ML.A.901 b)4.
Oprávněný pracovník je od 24. 03. 2020 oprávněn vydat, po provedení kontroly letové způsobilosti (KLZ), přímo ARC, nikoliv jen doporučení pro vydání ARC, jak tomu bylo doposud. ARC může OP vydat jen pro transferovaná letadla, která spadají pod Part-ML. ARC lze vydat pouze v případě, když stejný pracovník provede a osvědčí zároveň roční/100 hod. prohlídku daného letadla. OP s licencí mechanika vydanou podle Part-66 s kvalifikací pro dané letadlo může provádět KLZ a vydávat ARC pro letadla registrovaná v kterémkoli členském státu.
Pro zachování Oprávnění musí OP během posledních 12 měsíců provést min. 1 kontrolu LZ. Pokud to nesplní (započítávají se i KLZ, které provedl u CAMO / CAO), bude mu Oprávnění pozastaveno a pro obnovení bude muset provést uspokojivě KLZ pod dohledem ÚCL.


Poslední aktualizace: 12. 05. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu