Jaký význam má barevné rozlišení úkonů údržby v poradním oběžníku ÚCL v příloze Striktně doporučené úkony údržby a jaké lhůty údržby mám dodržovat, abych se svým letadlem nespadal do skupiny, kterou ÚCL označuje jako „riziková letadla“? Co vlastně znamená pojem „riziková letadla“?

Červenou barvou jsou označeny lhůty bez jakékoliv diskuze závazné a musí se provést.
Vyplývá to z příslušného nařízení EU, které požaduje provést úkony, které jsou držitelem typového certifikátu (DAH) uvedeny v MM v části Airworthiness Limitation Section, nebo jsou uvedeny v příloze k typovému osvědčení (TCDS), popřípadě jsou předepsány Příkazem k zachování letové způsobilosti (AD).

Červené lhůty je nutné provádět bez ohledu na to, zda je údržba prováděna bez AMP (Aircraft Maintenance Programme), nebo podle MIP (Minimum Inspection Programme) nebo s AMP, zpracovaným CAMO/CAO nebo deklarovaným AMP vlastníkem. Červené lhůty nelze nahradit žádnými alternativními úkony, musí se beze zbytku provést tak, jak jsou předepsány.

Ostatními barvami jsou v tabulce označeny lhůty, které sice vytvořil DAH (a často je označuje jako závazné), nicméně ale nejsou podle příslušného nařízení přímo závazné (tak jako jsou ty červené), neboť nejsou uvedené v ALS, TCDS nebo v AD.
Zejména u starších letadel, která vůbec ve svém MM nemají kapitolu ALS, EASA připouští, že v jejich průvodní technické dokumentaci (MM nebo MB, případně SB) mohou ale být informace, které mají charakter těch závazných lhůt (červených), byť jsou uvedeny v kapitole MM nazvané třeba „Prohlídky“.
Snad každému, kdo se v letectví pohybuje, je jasné, že pro letadla GA pouze provádění těch červených lhůt dlouhodobě způsobilost letadla nezajistí.

Aby úřad umožnil pokud možno jednotný výklad a přístup k provádění údržby, vydal k PO/ST-PartML-ML.A.302 tabulky, které rozdělují kromě výše uvedených červených lhůt ostatní lhůty následovně:


Zelené lhůty jsou takové, které ÚCL po mnohočetných konzultacích s odbornou leteckou veřejností vybral a spoléhá se na to, že jejich provádění zabezpečí, že letadlo po dobu jeho provozu zůstane ve způsobilém stavu. Tento výběr byl zkonzultován s řadou servisních organizací a oprávněnými pracovníky k vydávání ARC, podotýkáme, že jsme to v žádném případě nekonzultovali s výrobci (DAH), poněvadž předpokládáme, že ti měli dostatek prostoru k tomu, aby upravili zdůvodnitelným způsobem své původní systémy údržby, popsané v MM, MB a SB. Jinými slovy, zelené lhůty vlastník/provozovatel nemusí provádět, když je nahradí nějakou alternativní metodou tak, aby jeho letadlo zůstávalo trvale letuschopné. Názor ÚCL ale je, že vymyslet rozumnou alternativu pro zelené lhůty je pro běžnou CAMO, neřkuli soukromého vlastníka, velmi obtížné. Proto ÚCL předpokládá, že tyto lhůty se v naprosté většině budou provádět podle MM, MB nebo SB. 

Nedodržení těchto (zelených) lhůt v případě, že nebudou nahrazeny skutečně sofistikovanými alternativními metodami, by podle nás mohlo velice rychle zhoršit technický stav letadla. ÚCL má podle článku nařízení ML.B.303 kontrolovat namátkově technický stav letadel, přičemž pro výběr kontrolovaných letadel má používat náležité analytické metody a zaměřit se na ta letadla, u kterých lze předpokládat, že jsou v horším technickém stavu. Jestliže se tedy má ÚCL rozhodnout, zda půjde zkontrolovat letadlo, kde vlastník nechává dělat údržbu podle zelených lhůt, nebo zvolit letadlo, kde vlastník např. GO motoru řady M137/337 po 1.600 letových hodinách nahradil ve svém deklarovaném AMP jednou za rok zdokumentovanými parametry při  motorové zkoušce, tak z toho nám vychází obyčejným selským rozumem, že půjdeme zkontrolovat to druhé letadlo.  Jiný „nástroj“ než tyto kontroly k tomu, aby údržba byla primárně prováděna skutečně s ohledem na způsobilý stav letadla a ne podle stavu vlastníkovy peněženky, ÚCL nemá.


Oranžové lhůty jsou ty, které vyplývají z jiných požadavků předpisů, nebo dokonce jiných technických norem, a které jsou uvedeny výslovně ve směrnici CAA-ST-092-n/07 v případě, že se liší od lhůt stanovených DAH. Většinou se jedná naopak o zmírnění lhůt DAH, jako např. životnost hadic. V některých případech, jako např. kontrola avionických přístrojů v případě, že letadlo létá IFR, jsou požadovány úkony, které nejsou obsaženy ve výše uvedené směrnici.


Černé lhůty jsou lhůty DAH, které ÚCL po konzultaci s odbornou leteckou veřejností považuje za důležité, ale na rozdíl od zelených lhůt je možné přijatelným způsobem je nahradit vhodnými alternativními metodami. Jako příklad uvedeme již zmíněnou GO motoru M137/337, kde dobovou lhůtu GO po 15 letech lze podle našeho názoru vhodnými, pravidelně prováděnými detekčními metodami, výrazně navýšit.  

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická