fbpx

Řízení zachování letové způsobilosti

Informace o systému řízení zachování letové způsobilosti pro jiná než složitá letadla

I. Obecně – předpisové požadavky

Zachování letové způsobilosti letadel nepoužívaných v obchodní letecké dopravě, jejichž typové osvědčení bylo převedeno pod pravomoc agentury EASA (tzv. transferovaná letadla) je řízeno výhradně v souladu s Přílohou I (Část-M) k nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, v aktuálním znění. Informace k uvedenému nařízení a přehled jeho změn naleznete zde. Přijatelné způsoby průkazu (AMC) a výkladový materiál (GM) k uvedenému nařízení naleznete zde.

Příloha I (Část-M) k nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 se neuplatňuje na letadla uvedená v Příloze I k Nařízení EP a Rady (ES) č. 2018/1139 (tzv. annexovaná letadla). Zachování letové způsobilosti těchto letadel je řízeno výhradně v souladu s národními požadavky.


II. Informace pro provozovatele/vlastníky letadel, kteří jsou držiteli oprávnění pro letecké práce (balony, kluzáky) nebo provozovatele zvláštního obchodního provozu dle Části SPO Nařízení Komise (EU) č. 965/2012.

1. Systém řízení zachování letové způsobilosti:

Je-li provozovatel oprávněn k provádění leteckých prací, nebo provozovatel SPO, musí být v souladu s Částí-M, bodem M.A.201(h)(2) buď –

(a) odpovídajícím způsobem oprávněn podle Části-M, Oddílu A, Hlavy G k řízení zachování letové způsobilosti; nebo

(b) mít uzavřenou smlouvu s takovou organizací.

Poznámka: Smlouva (dohoda) mezi provozovatelem a organizací podle M.A.Hlavy G musí být uzavřena v souladu s Dodatkem I k Části-M.

2. Příručky a dokumentace:

(a) Pokud je provozovatel držitelem oprávnění podle M.A.Hlavy G, musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Výklad organizace řízení zachování letové způsobilosti (CAME) – v souladu s bodem M.A.704
  • Program údržby

 (b) Pokud provozovatel uzavřel smlouvu s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G, musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Upravenou Příručku pro řízení údržby, která je požadována předpisem L 6/I, resp. L 6/III – platí pouze pro držitele oprávnění pro letecké práce (balony, kluzáky)
  • Program údržby

Poznámka 1: Úprava Příručky pro řízení údržby spočívá ve stanovení osoby(osob) v rámci organizace provozovatele, která je odpovědná za zajištění dodržování smlouvy uzavřené s organizací podle M.A.Hlavy G a dále z doplnění (úprav) postupů z ní vyplývajících.

Poznámka 2: Za zpracování a následné schválení Programu údržby je v tomto případě odpovědná organizace podle M.A.Hlavy G.


III. Informace pro provozovatele/vlastníky letadel, kteří nejsou držiteli oprávnění pro letecké práce a ani neprovozují letadla dle Ćásti SPO

1. Systém řízení zachování letové způsobilosti

Zachování letová způsobilosti musí být řízeno v souladu s Částí-M.

V případě jiných než složitých motorových letadel –

(a) smí vlastník řídit zachování letové způsobilosti svých letadel na vlastní odpovědnost; nebo

(b) smí uzavřít smlouvu na provádění úkolů řízení zachování letové způsobilosti s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G.

Poznámka: Smlouva (dohoda) mezi provozovatelem a organizací podle M.A.Hlavy G musí být uzavřena v souladu s Dodatkem I k Části-M.

2. Příručky a dokumentace:

Provozovatel/vlastník letadel, který není držitelem oprávnění pro letecké práce a ani neprovozují letadla dle Ćásti SPO, musí mít zpracovány a ÚCL schváleny následující příručky a dokumentaci:

  • Program údržby

Poznámka: V souladu s bodem M.A.201 i) 3) v Části-M může provozovatel/vlastník uzavřít dílčí smlouvu na zpracování Programu údržby s organizací oprávněnou podle M.A.Hlavy G, nebo v případě letadel ELA 2 s organizací údržby oprávněnou podle Části 145 nebo podle Části M oddílu A hlavy F. V tomto případě tato organizace přebírá plnou odpovědnost za jeho zpracování a schválení.


IV. Program údržby – doplňující informace

(a) Pro každé letadlo musí být zpracován Program údržby v souladu s Částí-M, bodem M.A.302.

 (b) Ke zpracování Programu údržby pro jiné než složité letadlo může provozovatel/vlastník využít následující formulář Sekce technické:

  • CAA/F-ST-178-n/09 – Formulář pro tvorbu programu údržby pro jiná než složitá letadla

Poznámka: Součástí formuláře je návod pro jejich vyplnění. Do programu údržby je nutné zahrnout směrnici CAA-ST-092-n/97 Dodatečné požadavky na provádění údržby.

Všechny formuláře Sekce technické naleznete zde.