Informace pro všechny provozovatele letounů An-2 polské výroby a pro oprávněné organizace údržby těchto letounů

Upozornění všem provozovatelům letounů An-2 polské výroby na povinnost provozovat předmětné letouny se schválenou dokumentací – aktuální Letovou příručkou a aktuální Příručkou pro údržbu – vydané držitelem TC, PZL Mielec.

V souvislosti s ukončením činnosti AeČR v podobě, kdy byl jako významná organizace všeobecného letectví v ČR partnerem ÚCL, skončila i platnost jím vydaných provozně-technických dokumentů, včetně Letové příručky letounu AN-2 (schválená ÚCL dne 27. 4. 2000 pod č.j. 924/504-TI/00/Sh).

V souladu s platnou ICAO legislativou nemá žádný subjekt, kromě držitele typového certifikátu /TC/  (v případě letounu AN-2 vyrobeného v Polsku, je držitelem TC PZL-MIELEC) oprávnění vydávat (zpracovávat) provozně-technickou dokumentaci (Letovou příručku, Příručku pro údržbu…).

Z výše uvedených důvodů je nezbytně nutné, aby si provozovatelé letounů AN-2 polské výroby pořídili aktuální Letovou příručku

Flight Manual for AN-2 Airplane with ASz-62IR Engine“ (Nr. An-2/10/85),

a to od oprávněného držitele TC, organizace EADS PZL, SPOLKA AKCYJNA, Zaklad Uslug Agrolotniczych, 39-300 Mielec – Lotnisko, skr. poczt.51, POLAND. Jazyk příručky přijatelný pro Úřad je anglický nebo český.

Vzhledem ke stejné problematice s Příručkou pro údržbu předmětného typu je nutné, aby si provozovatelé, respektive smluvní oprávněné organizace údržby, u držitele TC pořídili i tento manuál

„SERVICE MANUAL An-2 airplane powered by ASz-62IR engine“ (Nr. An-2/4/83).

Vlastnictví aktuální Letové příručky provozovatelem letounu AN-2 polské výroby je nezbytné pro provádění jakýchkoliv letů předmětným letounem. Stejné platí í pro provádění údržby.

OZL předpokládá, že se výše uvedené požadavky podaří Všem provozovatelům letounů An-2 splnit do termínu 31. 12. 2013.