Směrnice Sekce technické

Níže je uveden přehled nejdůležitějších platných směrnic CAA-TI a CAA-ST, které vydala Sekce technická ÚCL a mají sloužit jako informace pro odbornou veřejnost, případně jako pomůcka při zpracování materiálů podávaných žadateli Úřadu.

CAA-TI-005-n/97 Směrnice pro nakládání se zkušebními vzorky po provedené zkoušce

CAA-TI-006-n/98 Postupy pro vydání oprávnění k údržbě, opravám, modifikacím letecké techniky

CAA-TI-008-n/98 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených letadel a vydávání ZOLZ v kategorii Povolení k letu Pověřenými pracovníky

CAA-TI-009-n/99 Postupy pro prodlužování platnosti OLZ určených kluzáků, motorových kluzáků, motorizovaných kluzáků a balónů Pověřenými pracovníky

CAA-TI-010-n/99 Směrnice pro zkušební lety civilních letadel

CAA-TI-011-n/97 Požadavky ÚCL na provádění údržby a preventivní údržby „annexových letadel“

CAA-TI-012-n/99 Postup pro vydání oprávnění k provádění zkoušek letecké techniky

CAA-TI-019-1/00 Směrnice pro vypracování Technické specifikace vybavení letadel

CAA-TI-026-n/01 Postupy pro získání oprávnění k projektování výrobků, letadlových částí a zařízení nebo jejich změn a oprav, které nespadají pod působnost nařízení Komise (ES) č. 1702/2003, resp. nařízení Komise (EU) č. 748/2012

CAA-ST-069-n/04 Postupy opravňování ETSO

CAA-ST-071-n/04 Postupy pro řízení procesu zjišťování a eliminace podvržených dílů a falešných osvědčení v oblasti civilní letecké výroby a údržby/Řízení dílů vyjmutých z letadla, které není nadále v provozu. Demontáž nebo likvidace letadel/Řízení letadlových dílů, částí a materiálů, určených k vyřazení-sešrotování.

CAA-ST-072-n/04 Postupy pro výkon odborného dozoru nad individuálními stavbami

CAA-ST-087-n/06 Postupy pro vystavování Exportního osvědčení letové způsobilosti pro použitá letadla, motory a vrtule v ČR

CAA-ST-089-0/06 Programy spolehlivosti

CAA-ST-092-n/07 Dodatečné požadavky na provádění údržby a na tvorbu programů údržby letadel, jejichž typové osvědčení bylo podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1139 převedeno pod pravomoc EASA (transferovaná letadla)

CAA-ST-098-n/09 Postupy pro vydávání ARC letadlům nezávislým osvědčujícím personálem úředně oprávněným ÚCL dle Nařízení Komise (EU) 1321/2014, Část ML

CAA-ST-103-n/09 Posuzování způsobilosti individuálně stavěného letadla pověřenou organizací

CAA-ST-105-n/11 Směrnice pro tvorbu Příručky pro řízení údržby

CAA-ST-115-n/16 Standardní změny na letadlech dle ANNEX I Nařízení (EU) 2018/1139 prováděných v souladu s bodem 3.7. předpisu L8/A (N-STAN)

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická