Sledování zachování letové způsobilosti letadel

ACAM – Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring podle Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014 (čl. M.B.303, příp. ML.B.303)

Postupy uvedené níže jsou použitelné i pro letadla uvedená v Příloze I, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1139 (tzv. annexová letadla).

ÚCL vyvinul program na kontrolu letové způsobilosti letadel, který zahrnuje také provádění namátkových kontrol.

Aby bylo možné postihnout dozorem letadel celou škálu požadavků Části M a Části ML (Nařízení Komise (EU) č. 1321/2014), jsou namátkové kontroly prováděny jak během stání letadla v průběhu jeho údržby, tak také přímo v provozu.

Při každé kontrole je provedena fyzická kontrola letadla.

Celková kontrola

Kontrola prováděna při přistavení letadla v organizaci údržby, na traťové stanici údržby nebo při souběžné kontrole letové způsobilosti organizací CAMO.

Rozsah namátkových kontrol odpovídá maximálně rozsahu technické části kontroly letové způsobilosti (čl. M.A.710, M.A.901, ML.A.903), tedy:

Dále namátkové kontroly letadel v údržbě spočívají především:

 • ve fyzické prohlídce letadla, jeho sestav a systémů, a
 • v kontrole dokumentace údržby (nálezových protokolů, technologických karet apod.).

Namátkové posudky letadla mohou zahrnovat také posudek prováděný během letu,  jakmile je ÚCL považován za nezbytný.

Inspektor ÚCL naplánuje kontrolu letadla po dohodě s provozovatelem nebo příslušnou schválenou organizací CAMO nebo oprávněnou organizací údržby AMO, případně s Nezávislým osvědčujícím pracovníkem.

Předmětem kontroly obecně je:

 • dodržení schváleného systému údržby,
 • dodržení rozsahu údržby dle technologických postupů/karet, včetně víceprací dle nálezového protokolu,
 • dodržení provozních lhůt jednotlivých agregátů,
 • provedení závazných bulletinů a příkazů k zachování letové způsobilosti, včetně jejich zápisů,
 • případná poškození a postup uvedení letadla do stavu letové způsobilosti, opravou povolenou průvodní technickou dokumentací, nebo opravou nad rámec schválené dokumentace, včetně jejich zápisů,
 • zjistit, zda zastavěné agregáty vyhovují schválené zástavbě a zároveň zkontrolovat i jejich úplnost, zejména po jejich předešlé výměně, včetně zápisů,
 • zda byla provedena zkouška těsnosti pitot-statického systému,
 • zda byla provedena kompenzace kompasu a zkoušky radionavigačního zařízení (neplatí pro letadla, která mají ÚCL schválený program prohlídek jako součást programu údržby),
 • posoudit platnost protokolu o vážení zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí, lakování a zástavbám agregátů,
 • posoudit platnost protokolu o nivelaci letadla, zejména ve vztahu k předchozím výměnám letadlových částí a případným poškozením v provozu,
 • posoudit platnost protokolu o seřízení kormidel řízení, zejména ve vztahu k předchozím výměnám prvků řízení,
 • odstranění závad z předchozí kontroly letové způsobilosti nebo namátkové kontroly ÚCL.

Obsahem kontroly provozně technické dokumentace jsou:

 • osvědčení o zápisu do leteckého rejstříku,
 • doklady letové způsobilosti (např. OLZ, ARC, OHZ) a jejich platnost,
 • letová příručka použitelná pro konfiguraci letadla a odpovídá poslední změně
 • řádně vyplněná část „weight and balance“ v letové příručce (týká se především malých letadel),
 • aktualizovaný seznam vybavení (přístroje, upínací pásy atd.),
 • řádný záznam letových hodin, počtu letů (drak, motor a vrtule),
 • veškerá údržba plánovaná na letadle provedena v souladu se schváleným Programem údržby,
 • odstranění veškerých známých závad,
 • aktualizovaný seznam použitelných příkazů k zachování letové (PZZ /AD),
 • zápis veškerých změn a oprav provedených na letadle a příslušně schválených dle systému EASA,
 • aktualizovaný seznam všech letadlových celků s omezenou provozní lhůtou (Seznam limitovaných částí),
 • uvolnění veškeré údržby letadla, letadlových celků a agregátů v souladu s příslušnými postupy (platné Potvrzení o údržbě a uvolnění do provozu, resp. Certificate of Release to Service, dále CRS, EASA Form 1),
 • platnost dokumentu hmotnosti a vyvážení odrážející konfiguraci letadla,
 • vyhovění letadla poslední změně jeho typového návrhu (schváleného ÚCL, resp. EASA),
 • systém technického deníku provozovatele podle M.A.306, jeho řádné vyplňování a používání,
 • seznam odložených závad (HIL, DIL), seznam minimálního vybavení (MEL), Seznam povolených odchylek na draku (CDL), jestliže je to použitelné.

Kontrola na odbavovací ploše

Jedná se o namátkovou kontrolu prováděnou během provozu letadla, v období mezi plánovanými úkony údržby.
Provozovatel, je‑li to možné, není o této kontrole předem informován.

Obsah kontroly neobsahuje všechny výše uvedené body, záleží na rozhodnutí inspektora ÚCL, ale zahrnuje fyzickou prohlídku letadla. V případě velkých letadel mohou být kontroly prováděny na stojánkách mezi plánovanými lety. V případě malých letadel může být provedena kontrola v plném rozsahu, bude-li existovat dostatečná časová rezerva před následujícím plánovaným letem.


Poslední aktualizace: 04. 01. 2021

Správce stránky: Odbor způsobilosti letadel v provozu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická