Informace o OPT-OUTu pro výrobce malých letadel

Dne 15. 3. 2019 se rozhodla ČR využít možnosti, dané v čl. 2 odst. 8 Nařízení (EU) 2018/1139, a to vyjmout z působnosti tohoto nařízení níže uvedené kategorie letadel. Konkrétně se jedná o vyjmutí:

(Citace)

 1. Jiných, než bezpilotních letounů, které jsou maximálně dvoumístné, mají měřitelnou kritickou rychlost nebo nejmenší rychlost ustáleného letu při přistávací konfiguraci nepřekračující 45 uzlů kalibrované rychlosti a maximální vzletovou hmotnost (MTOM) nejvýše 600 kg v případě letounů, které nejsou určeny k použití na vodě, nebo 650 kg v případě letounů, které jsou určeny k použití na vodě;
 2. Jiných, než bezpilotních vrtulníků, které jsou maximálně dvoumístné, mají maximální vzletovou hmotnost nejvýše 600 kg v případě vrtulníků, které nejsou určeny k použití na vodě, nebo 650 kg v případě vrtulníků, které jsou určeny k použití na vodě; a
 3. Jiných, než bezpilotních kluzáků a jiných než bezpilotních motorových kluzáků, které jsou maximálně dvoumístné, a které mají maximální vzletovou hmotnost nejvýše 600 kg.

Vyjmutí se přitom v souladu s druhým pododstavcem čl. 2 odst. 8 Nařízení (EU) č. 2018/1139 nevztahuje na letadla, pro něž bylo vydáno osvědčení v souladu s nařízením (ES) č. 216/2008 nebo nařízením č. 2018/1139 nebo se má za to, že pro ně bylo takové osvědčení vydáno, nebo bylo učiněno prohlášení v souladu s nařízením č. 2018/1139.

(Konec citace)


Jinými slovy, nyní si letouny, kluzáky a vrtulníky s MTOW do 600 kg může spravovat stát, který si zvolí cestu OPT-OUT, čímž se na tato letadla vztahují výhradně národní předpisy a postupy.
Zavedením OPT-OUTu by mohla vzniknout řada typů letadel, plně vyhovujících systému ICAO, tedy s volným pohybem po celém světě, využitelných pro komerční letecké činnosti včetně výcviku, s možností volného vývozu do většiny států světa za podmínky, že jejich typový certifikát validuje příslušný letecký úřad té dané země. A to se týká jak nově navržených ULL, tak již vyráběných s původně předpokládanou maximální vzletovou hmotností 450 kg, nebo již od LAA v rámci OPT-OUTu hmotností zvýšenou na 600 kg.
Základní podmínkou pro to je, že jejich konstrukce bude vyhovovat požadavkům na způsobilost, které výrobce prokáže u úřadu svého státu.

To, že Česká republika k 15. 3. 2019 k „OPT-OUTu” přistoupila, otevřely se pro mnoho českých výrobců současných ULL nové příležitosti. OPT-OUT umožní v národních podmínkách za dozoru ÚCL vyrábět a jako ICAO letoun oficiálně vyvážet své výrobky. Provozovatelé letounů pod OPT-OUTem v ČR budou moci provozovat komerční leteckou činnost, tedy tzv. „letecké práce” podle předpisu L6/I. To bude platit stejně i ve všech ostatních státech, kde si nechají výrobci validovat svá Typové osvědčení.

Jaké podmínky by tedy měl žadatel, např. současný výrobce ULL, plnit a jak bude proces začlenění jeho letadla pod OPT-OUT v praxi probíhat?
ÚCL zpracovalo rámcový návrh systému, který by zajistil bezpečný provoz letounů pod OPT-OUTem, ale zároveň byl přijatelným a vhodným pro žadatele. Základním požadavkem pro žadatele je projít procesem typové certifikace a prokázat plnění požadavků na způsobilost, požadovaných v oblasti letových výkonů a vlastností, pevnosti letadel, v konstrukci draku letounu, způsobilosti a zástavbě pohonné jednotky včetně palivové instalace, v oblasti přístrojů a avioniky, případně dalšího vybavení letounu a poskytnout informace, nezbytné pro provoz letounu, což znamená mít Letovou příručku (AFM) a Návod k obsluze a údržbě (MM). Tyto požadavky jsou technického charakteru a jsou obsaženy v tzv. „stavebních předpisech”. Základním faktorem není ani tak vlastní technický obsah stavebního předpisu, který je právě kvůli obecné platnosti fyzikálních zákonů pro všechny kategorie letounů v základu shodný, ale jde o jeho srozumitelnost a způsoby jeho prokazování. Za vhodný stavební předpis úřad považuje EASA CS-LSA, vzhledem k další jednoduché převoditelnosti mezi státy a zjednodušení procesu validace TC úřadem jiného státu.

Velice často se ÚCL setkává s tím, že pro malé výrobce lehkých letadel jsou principy EASA příliš byrokratické a způsob dozoru nad vývojem letounu je pouze administrativní. Snahou ÚCL je tedy vytvořit pro žadatele o získání Typového osvědčení (TC) letounů pod OPT-OUTem jednoduché a srozumitelné postupy a hlavně mít možnost být s ním v trvalém kontaktu. Úřad zvažuje i možnost, že na základě získaných zkušeností s touto novou kategorií letadel by vlastní vyšetřování způsobilosti po nějaké době neprováděl sám, ale využil by znění paragrafů Leteckého zákona a pověřil vyšetřováním způsobilosti akreditované subjekty, které by o tuto činnost měly zájem a prokázaly potřebné odborné znalosti a měly pro tuto činnost dostatečné zázemí.

Předpis L8/A, který závádí požadavky na prokazování letové způsobilosti, vyžaduje, aby byl žadatel o vydání typového osvědčení držitelem národního Oprávnění k projektování. Pro kategorii letadel s MTOW do 600 kg ÚCL upravil příslušné směrnice tak, aby žadatelem mohla být fyzická nebo právnická osoba, která předloží certifikační program, který ÚCL schválí. Úřad rovněž zjednodušil své postupy pro národní oprávnění k výrobě a upravil postupy pro provádění změn TC. Určitá zjednodušení jsou navržena i v oblasti způsobu provádění požadované pravidelné údržby a oprav letounů této kategorie. Řízení pokračující letové způsobilosti letounů pod OPT-OUTem by v provozu mělo být z hlediska náročnosti někde mezi současným systémem platným pro kluzáky a letouny kategorie NORMALNí.

Samostatnou kapitolou jsou poplatky, které žadatel o TC, případně vlastník/provozovatel v provozu za dané úkony platí. Výše poplatků je daná Zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Poplatky za veškeré úkony nejsou u úřadu nijak přemrštěné v porovnání s poplatky EASA.

Pro podrobnější informace kontaktujte:
 • Ing. Vít Zárybnický
  Ředitel Sekce technické
  +420 225 421 135
 • Ing. Marek Lapiš, Ph.D.
  Ředitel Odboru certifikace a inženýringu
  +420 225 422 762

Poslední aktualizace: 15. 03. 2022

Správce stránky: Odbor certifikace a inženýringu

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická