Souhlasy s použitím výrobků v civilním letectví

Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví (dále jen Souhlas) je starší, dnes již nevydávanou, ale v národním předpisovém prostředí doposud platnou formou dokladu typové způsobilosti tzv. ostatních výrobků letadlové techniky (formální termín používaný národním předpisem L 8/A pro vybavení letadel). Souhlas osvědčuje plnění použitelných požadavků pro letadlovou část nebo zařízení, která (-é) má být zastavěna (-o) do typově schválených letadel, motorů a vrtulí. Souhrnné informace k tématu osvědčování vybavení letadel jsou dostupné na zvláštní stránce Osvědčování vybavení letadel.

Definice Souhlasu je uvedena v odst. b), kap. 4.2, Hlavy 4 předpisu L 8/A, cit.:

„Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví vydaný před datem 1.5.2004. Tímto dokumentem se osvědčovalo, že uvedený typ výrobku je způsobilý k použití v civilním letectví v rámci schválené dokumentace. Popis, technické údaje, výkonnosti, vlastnosti, omezení a pokyny pro zástavbu, obsluhu a údržbu jsou uvedeny ve schválené dokumentaci. Tento dokument zůstává i nadále v platnosti, dokud se jej držitel nevzdá nebo dokud ÚCL jeho platnost nepozastaví, nezruší či nestanoví ukončení jeho platnosti jinak. Souhlas s použitím výrobku v civilním letectví je nepřenosný.“

Poznámka: Souhlasy vydané ÚCL před datem 1.5.2004 zůstávají v platnosti bez časového omezení, pokud jsou dodržovány podmínky platné při jejich vydání.

Souhlas je dokumentem, který definuje tzv. Typ výrobku (Product type). Typ výrobku je definován typovou konstrukcí, která byla schválena při vydání Typového osvědčení, Uznání způsobilosti typu nebo (v tomto případě) Souhlasu s použitím výrobku v civilním letectví.

Upozornění: V této souvislosti je nutné zdůraznit, že existence samotného Souhlasu není sama o sobě postačující ke schválení zástavby daného vybavení do letadla, ale že je to pouze osvědčení o plnění použitelných požadavků na úrovni samotné položky vybavení (component-level), nikoliv schválení její zástavby do finálního výrobku (product-level), tedy do letadla, motoru nebo vrtule. Pro schválení zástavby vybavení do finálního výrobku (letadla, motoru, vrtule) je vždy nutné získat buď schválení nového typového návrhu (TN), nebo příslušné změny TN finálního výrobku – významné změny TN (VZTN), nevýznamné změny TN (NZTN), doplňkového typového osvědčení (STC) nebo standardní změny (STAN).

Předpis L 8/A stanovuje požadavky na držitele Souhlasů, např. požadavky na poskytování průvodní technické dokumentace, uvedené v odst. 4.10.4,  kap. 4.10 Průvodní technická dokumentace.

Předpis L 8/A dále v kap. 2.10 Zachování letové způsobilosti letadel v provozu stanovuje požadavky v oblasti pokračující letové způsobilosti, které vyplývají z existence Souhlasu pro daný výrobek (vybavení letadla). Například, v případě potřeby provést na výrobku s vydaným Souhlasem tzv. nestandardní opravu, řídí se postup schválení takové opravy požadavky uvedenými v odst. 2.10.9, podle kterých si ÚCL může před schválením nestandardní opravy vyžádat písemné stanovisko držitele Souhlasu.

Z předpisu L 8/A vyplývají také požadavky na hlášení nesprávné činnosti, závad a poruch, uvedené v kap. 2.12 Hlášení nesprávné činnosti, závad a poruch a také požadavky na schvalování výrobních odchylek a neshod, uvedené v kap. 3.4 Výrobní odchylky a neshody.

Všechny požadavky vyplývající z existence Souhlasu pro daný výrobek lze nalézt v národním předpisu L 8/A Letová způsobilost letadel – Postupy v aktuálním znění, dostupném na webových stránkách ŘLP.

Praktické postupy a použití Souhlasů v národním předpisovém prostředí jsou popsány v poradním oběžníku ÚCL PO/ST-20-7(X) Osvědčování vybavení.

Seznam Souhlasů v minulosti vydaných ÚCL je k dispozici zde v tomto souboru.

Evidenční listy vybavení (ELV)

Zvláštním typem dokladu typové způsobilosti ostatních výrobků letadlové techniky je tzv. Evidenční list vybavení (ELV), který je vydávaný v případech, kdy osvědčení instalovaného vybavení provádí ÚCL. ELV slouží pouze pro interní potřeby Úřadu a žadateli proto není vydáván, viz poradní oběžník ÚCL PO/ST-20-7(X) Osvědčování vybavení.

V této souvislosti lze pro úplnost zmínit také další pro ÚCL přijatelnou formou dokladu typové způsobilosti ostatních výrobků letadlové techniky, kterou je oprávnění ETSO udělované EASA. Více se o tomto typu dokladu můžete dozvědět na webových stránkách EASA.

Podpůrné dokumenty a odkazy

Seznam Souhlasů s použitím výrobků v civilním letectví

Poradní oběžník PO/ST-20-7(X) Přijatelné postupy pro osvědčování vybavení

Předpis L8/A Letová způsobilost letadel – Postupy

Osvědčování vybavení letadel

Informace k ETSO na webových stránkách EASA


Poslední aktualizace: 03. 06. 2021

Správce stránky: Oddělení konstrukce

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce technická

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce technická