fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/27

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/27 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

Nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.