fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1974

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1974 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se posádek v civilním letectví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, avšak:

a) ustanovení čl. 1 odst. 1 se použije ode dne 20. prosince 2019;

b) ustanovení čl. 1 odst. 4 se použije ode dne 20. prosince 2019;

c) aniž je dotčeno písm. b) výše, body 2, 4, 5 a 12 přílohy tohoto nařízení se použijí od 31. ledna 2022.