Nařízení Komise (EU) 2015/340

Nařízení Komise (EU) 2015/340 ze dne 20. února 2015, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se průkazů způsobilosti a osvědčení řídících letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 a kterým se zrušuje nařízení Komise (EU) č. 805/2011.

Toto nařízení stanovuje prováděcí pravidla týkající se podmínek pro vydávání, pozastavení platnosti a zrušení průkazů způsobilosti; podmínek pro vydávání, omezení, pozastavení platnosti a zrušení osvědčení zdravotní způsobilosti a udělování osvědčení leteckým lékařům a leteckým zdravotním střediskům. Také stanovuje podmínky platnosti, potvrzení/prodloužení platnosti, obnovy a používání takových průkazů způsobilosti, kvalifikací, doložek a osvědčení.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se ode dne 30. června 2015.

Členské státy se mohou rozhodnout, že do dne 31. prosince 2016 nebudou zcela nebo částečně uplatňovat přílohy I až IV; využijí-li této možnosti, oznámí tuto skutečnost Komisi a agentuře nejpozději do dne 1. července 2015. V oznámení uvede oblast působnosti takové odchylky (takových odchylek), jakož i program provedení obsahující plánovaná opatření a příslušný časový harmonogram. Příslušná ustanovení nařízení (EU) č. 805/2011 se v takovém případě uplatňují i nadále.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní