Nařízení Komise (EU) č. 6/2013

Nařízení Komise (EU) č. 6/2013 ze dne 8. ledna 2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670/EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.

Tímto nařízením se upravuje odkaz na platná znění svazků I a II přílohy 16 k Chicagské úmluvě v  čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 216/2008. Zároveň toto nařízení uvádí v čl. 2 podmínky, za kterých do 31. prosince 2016 mohou členské státy udělit výjimky z požadavku na omezení produkce emisí stanoveného ve svazku II části III hlavě 2 bodu 2.3.2 písm. d) přílohy 16 Chicagské úmluvy.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní