Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES.

Nařízení vstoupilo v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie (8. dubna 2008). Články 5, 6, 7, 8, 9 a 10 se použijí od dat uvedených v příslušných prováděcích pravidlech k těmto článkům, nejpozději však od 8. dubna 2012.

Tímto nařízením došlo k prvnímu zásadnímu rozšíření kompetencí EASA. Z problematik, které byly předmětem tohoto rozšíření, uvádíme následující:

  • osvědčování způsobilosti leteckého personálu (čl. 7 a Příloha III nařízení)
  • letecký provoz a související osvědčení (čl. 8, 22 a Příloha IV nařízení)
  • provozovatele ze třetích zemí (čl. 9)
  • dozor a vynucování (čl. 10 a čl. 68)
  • pokuty a penále (čl. 25).

Druhé rozšíření kompetencí EASA proběhlo na podzim roku 2009. Kompetence EASA se tak nově rozšířily na:

  • oblast letišť
  • oblast uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb (ATM/ANS).

Tato změna byla provedena prostřednictvím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1108/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 216/2008 v oblasti letišť, uspořádání letového provozu a letových navigačních služeb a zrušuje směrnice 2006/23/ES, a to s účinností od 14. prosince 2009.


V průběhu platnosti bylo nařízení (ES) č. 216/2008 několikrát změněno:

Od 11. 9. 2018 je včetně změn nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139.


Odkazy na změny, opravy a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Informace o dokumentu”.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní