Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 o zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů.
 
Toto nařízení bylo zrušeno nařízením Komise (EU) č. 1321/2014.


Komise Evropského společenství přijala nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 (o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví). Obě nařízení jsou závaznými zákonnými normami členských států EU.

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 stanovuje společné technické požadavky a správní postupy pro zajištění zachování letové způsobilosti letadel, včetně jakéhokoliv zastavěného letadlového celku, které jsou zapsány v leteckém rejstříku členského státu, nebo jsou zapsány v leteckém rejstříku třetí země a jsou používány provozovatelem, pro kterého členský stát zajišťuje dohled nad jeho provozem.

Ustanovení tohoto nařízení, související s obchodní leteckou dopravou, jsou použitelná pro licencované letecké provozovatele.

Obsahem tohoto nařízení je 7 základních článků :

 1. Účel a oblast působnosti
 2. Definice
 3. Požadavky na zachování letové způsobilosti
 4. Oprávnění organizace k údržbě
 5. Osvědčující personál
 6. Požadavky na výcvikové organizace
 7. Vstup v platnost
 
a 4 přílohy
 příloha I – Část M
 příloha II – Část – 145
 příloha III – Část – 66
 příloha IV – Část – 147
 Přílohy obsahují prováděcí pravidla pro toto nařízení, která jsou obdobou předchozích předpisů JAR-145, JAR-66 a JAR-147. Nově je zavedena Část M. Na rozdíl od předpisů JAR přílohy neobsahují přijatelné způsoby průkazu a výkladový/vysvětlující materiál (dřívější AMC a IEM). Ty jsou obsahem rozhodnutí výkonného ředitele EASA č. 2003/19/RM (viz níže).

 
Část M je nově zpracována a vychází z hlavy M předpisů JAR-OPS a z návrhu předpisu JAR-M. Zavádí také nové pojmy, postupy a povinnosti. Všeobecně podle této Části dozor nad zachováním letové způsobilosti jednotlivých letadel provádí úřad členského státu zápisu do rejstříku. Povinnosti jsou rozlišovány pro letadla používaná pro obchodní a pro neobchodní leteckou dopravu. Část M mimo jiné zavádí v hlavě F požadavky pro organizace, které musí být splněny, aby tyto organizace byly způsobilé k vydání, nebo zachování oprávnění k údržbě letadel jiných, než “velkých letadel” a/nebo letadlových celků. Zároveň tato část zavádí nový pojem “Organizace k řízení zachování letové způsobilosti” a vydávání “Osvědčení kontroly letové způsobilosti” – hlava G a hlava I.

Požadavky ostatních Částí vycházejí ze systému zavedeného výše uvedenými předpisy JAR.

Přílohy nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 se skládají z oddílu A, oddílu B a dodatků.

Oddíl A se zabývá požadavky na žadatele a získanými právy a povinnostmi.

Oddíl B stanovuje postupy pro příslušné úřady (letecké úřady členských států Evropského společenství) přiřazené k tématům oddílu A.

Obsahem dodatků jsou formuláře EASA (včetně pokynů k jejich vyplnění):

Toto nařízení vstoupilo v platnost v ČR vstupem do Evropské unie. Jednotlivé členské státy mohou využít přechodných období stanovených v článku 7 tohoto nařízení.


Od doby svého vyhlášení bylo nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 již několikrát změněno.

Odkazy na změny a konsolidované verze tohoto nařízení jsou dostupné na stránkách EUR-LEX prostřednictvím výše uvedeného odkazu v záložce “Související dokumenty”.


Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál

K provedení nařízení Komise (ES) č. 2042/2003, konkrétně k Částem M, 145, 66 a 147, byly uveřejněnypřijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál, a to formou rozhodnutí výkonného ředitele EASA.

Rozhodnutí č. 2003/19/RM výkonného ředitele EASA ze dne 28. listopadu 2003 o přijatelných způsobech průkazu a poradenském materiálu k nařízení Komise (ES) č. 2042/2003 ze dne 20. listopadu 2003 pro zachování letové způsobilosti letadel a leteckých výrobků, letadlových částí a zařízení a schvalování organizací a personálu zapojených do těchto úkolů

Obsahem tohoto rozhodnutí jsou dva základní články:

 1. Přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál
 2. Vstup v platnost
 a vlastní rozsáhlé přílohy
 příloha I – přijatelné způsoby průkazu k Části M
 příloha II – přijatelné způsoby průkazu k Části – 145
 příloha III – poradenský materiál k Části – 145
 příloha IV – přijatelné způsoby průkazu k Části – 66
 příloha V – poradenský materiál k Části – 66
 příloha VI – přijatelné způsoby průkazu k Části – 147
 příloha VII – poradenský materiál k Části – 147
 

Přílohy obsahují přijatelné způsoby průkazu a poradenský materiál k jednotlivým článkům prováděcích pravidel jednotlivých Částí a jsou stejně strukturálně členěny. Tyto přílohy dále obsahují formuláře EASA vztahující se k organizacím a činnostem podle požadavků výše uvedených Částí.

Rozhodnutí 2003/19/RM a jeho pozdější změny jsou v anglickém jazyce zveřejněny na webových stránkách EASA.

České znění tohoto rozhodnutí a české znění změn tohoto rozhodnutí, včetně konsolidovaného znění přijatelných způsobů průkazu a poradenského materiálu k Části M, 145, 66 a 147, naleznete na stránce přijatelných způsobů průkazu (AMC) a poradenského materiálu (GM).

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní