fbpx

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1975

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1975 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky letového provozu pro kluzáky a elektronické letové aktovky.

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 9. července 2019.