Nařízení Komise (EU) č. 83/2014

Nařízení Komise (EU) č. 83/2014 ze dne 29. ledna 2014, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.


Tímto nařízením se mění nařízení (EU) č. 965/2012 tak, aby zahrnovalo omezení doby letové služby a služby a požadavky na dobu odpočinku. Prozatím se požadavky FTL budou vztahovat na letouny v CAT, s výjimkou provozu aerotaxi, záchranné služby a provozu jednopilotních letounů v CAT, které se provádí v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EHS) č. 3922/91 a hlavou Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 a s příslušnými vnitrostátními výjimkami vycházejícími z posouzení bezpečnostního rizika provedeného příslušnými orgány.


Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od 18. února 2016. Členské státy se však mohou rozhodnout, že budou nadále používat stávající vnitrostátní ustanovení týkající se doby odpočinku během letu, a to až do 17. února 2017. O využití odkladu musí členský stát informovat Komisi a EASA, popsat důvody této odchylky, její trvání, jakož i program provádění obsahující plánovaná opatření a jejich časový harmonogram.


Hlava Q přílohy III nařízení (EHS) č. 3922/91 zůstává i nadále v platnosti, dokud nevyprší přechodná období stanovená tímto nařízením, a pro druhy provozu, pro které nebyla stanovena žádná prováděcí opatření.


Související přijatelné způsoby průkazu (AMC), poradenský materiál (GM) a certifikační specifikace (CS) uveřejněné formou rozhodnutí výkonného ředitele EASA (rozhodnutí č. 2014/002/R a rozhodnutí č. 2014/003/R) naleznete na stránkách agentury EASA (http://easa.europa.eu/agency-measures/agency-decisions.php).


Oprava tohoto nařízení (ze dne 26.10.2017) dostupná na stánkách EUR-Lex.

Máte nejasnosti? Zanechte nám vzkaz
Autor stránky: Sekce provozní

Zanechat vzkaz:

Děkujeme za váš zájem nás zkontaktovat. Odpověď zašleme na vámi uvedený email. V případě dotazů nesouvisejících s touto stránkou využijte prosím možnosti v sekci Kontakty.
Vaším podnětem se bude zabývat: Sekce provozní